Galvenie » 2014 » Aprīlis » 27

Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, 
kas mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai: ne burtam, bet garam; jo burts nokauj, bet Gars dara dzīvu. (2Kor.3:5-6)


Skatījumi: 996 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, 
jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, 
cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji,  ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1008 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

"Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Lūk! Es dzirdu sava drauga balsi, viņš pieklauvē un saka: atver man, lai es ieeju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā! Jo mana galva ir pilna rasas, un manas matu cirtas ir pilnas nakts valguma! 
Es esmu novilkusi savu tērpu, kā lai es to atkal uzvelku?! Es esmu nomazgājusi savas kājas, kā lai es tās atkal notriepju? 
... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 990 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Kāpēc šodien daudzas draudzes lieto "slavēšanas" mūziku, kura noved draudzes locekļus līdz transa stāvoklim? Vienkārši tādēļ, lai ar šiem cilvēkiem varētu vieglāk manipulēt, lai vieglāk viņiem varētu "smadzenes izskalot", lai vieglāk varētu viņus aplaupīt...


Skatījumi: 1026 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Sastingstiet un kļūstiet kā apmāti, apžilbstiet un kļūstiet akli! Tie ir piedzērušies, bet ne no vīna; tie grīļojas, bet ne no stipra dzēriena. (Jes.29:9)


Skatījumi: 971 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!" 
Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ. (Joēla 2:12-13)


Skatījumi: 1071 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Kāpēc tad, kad tu runā patiesību, tevi apsūdz par to, ka tu citus aplej ar samazgām? Vai tad patiesība ir samazgas? Vai tad ne otrādi - vai tad meli nav kā samazgas?


Skatījumi: 1015 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. (Rom.13:8)


Skatījumi: 997 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Nerunā bezprāša ausu priekšā, jo viņš nicina tavas runas gudrību. (Sal.pam.23:9)


Skatījumi: 987 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Neviens nevar nākt pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas Mani sūtījis, un Es viņu celšu augšā pastarā dienā. 
Ir rakstīts praviešos: un tie visi būs Dieva mācīti. - Ikviens, kas Tēvu ir dzirdējis un no Viņa mācījies, nāk pie Manis. (Jņ.6:44-45)


Skatījumi: 1036 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Es ienīstu jūsu svētku dienas un neieredzu tās un nevaru panest pat jūsu sapulču smaku! 
Un, ja jūs Man nesat dedzināmos un ēdamos upurus, Man tomēr nav liela prieka par tiem, un jūsu barotu teļu pateicības upurus Es negribu ne redzēt! 
Mities jel skandināt Man sav ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 972 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Kas nepareizi darījis, dabūs pelnīto atmaksu; tur neuzlūko cilvēka vaigu. (Kol.3:25)


Skatījumi: 972 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Un Dāvids saka: viņu bagāti klātais galds viņiem kļūs par slazdu un cilpu, par krišanas un soda iemeslu. 
Viņu acis tiks aptumšotas, ka viņi vairs neredzēs, un viņu muguras būs saliektas vienumēr. (Rom.11:9-10)


Skatījumi: 971 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. 
Viņu gals ir pazušana, viņu Dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods; viņu prāts vērsts uz zemes lietām.  (Filip.3:18-19)


Skatījumi: 995 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Laiks ir īss (1Kor.7:29)


Skatījumi: 986 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne kā gaisu sizdams. (1Kor.9:26)


Skatījumi: 984 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. (Rom.8:18)


Skatījumi: 1006 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

...caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā. (Ap.d.14:22)


Skatījumi: 972 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. 
Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. (Mt.24:11-12)


Skatījumi: 1086 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Asinssūcējai ir divas meitas: dod šurp! Dod šurp! Trīs lietas nav piesātināmas, un arī ceturtā nesaka: diezgan! 
Elle, neauglīgas sievas klēpis, zeme, nekad nespēdama atdzerties ūdens, un arī uguns nesaka nekad: nu ir diezgan! (Sal.pam.30:15-16)


Skatījumi: 1011 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? 
Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? 
Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Di ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 974 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. (Jņ.8:47)


Skatījumi: 952 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Bet es piesaukšu Dievu, un Tas Kungs mani izglābs.
Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un Viņš uzklausīs manu balsi.
Viņš atsvabinās manu dvēseli no tiem, kas lielā pulkā ir ap mani, un dos man mieru, ka neviens man nespēs tuvoties.
(Ps.55:17-19)


Skatījumi: 1006 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu, un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām. (Sal.pam.8:13)


Skatījumi: 1023 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle. 
Viņas vīra sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūks nekāda labuma. 
Viņa dara viņam tikai labu un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. 
... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1084 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām! 
Pasargi arī Savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani! Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. 
Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 983 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Par trim lietām nodreb zeme, un ceturto tā arī nevar panest: 
nemieru rada vispirms vergs, kļūdams par ķēniņu, tāpat nejēga, kad viņš ir pārmērīgi maizes paēdis, 
arī apsmieta sieva, ja viņu vēlāk tomēr kāds apprec, un kalpone, ja viņa stājas savas kundzes vietā. ( ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1011 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Un tautas iedegās dusmās: un nāca Tava bardzība un laiks tiesāt mirušos un dot algu Taviem kalpiem, praviešiem un svētajiem, un tiem, kas Tavu vārdu bīstas, mazajiem un lielajiem, un iznīcināt tos, kas zemi veda postā. (Atkl.11:18)


Skatījumi: 982 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots. (Cah.4:6)


Skatījumi: 943 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Sievietes, kuras uzkāpj kancelē, izrāda nepaklausību Dievam tik atklāti un nekaunīgi, ka tas noliek viņas vienā līmenī ar raganām. (Deivids Stjuarts)


Skatījumi: 991 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. (Ebr.3:14)


Skatījumi: 969 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Viens no veidiem, kā viņi jūs saindē un nogalina. Un jūs domājat, kāpēc jūs tik bieži slimojat... Ķīmiskās trases, ĢMO, zāles, potes - viss savā starpā ir saistīts, viss ir vienā saistošā ķēdītē.


Skatījumi: 1020 | Pievienoja: admin | Datums: 27.04.2014 | Komentāri (0)

Tas var jūs ieinteresēt