9.nodaļa

 

Ēnoha grāmata

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

 

1. [58] Un es sāku runāt trešo līdzību par taisnajiem un izredzētajiem.

2. Esiet svētlaimīgi jūs, taisnie un izredzētie, jo jūsu liktenis būs jauks!

3. Un taisnie dzīvos saules gaismā un izredzētie mūžīgās dzīvības gaismā; mūžīgās dzīvības dienas viņiem nebeidzas, un svēto dienas ir neskaitāmas.

4. Un viņi meklēs gaismu un iegūs taisnību pie garu Kunga: miers būs taisnajiem pie miera Kunga.

5. Un pēc tam tiks sacīts svētajiem, lai viņi meklētu debesīs taisnības noslēpumus un ticības mantojumu, jo tās kļuva skaidras, kā saules starojums uz zemes, un tumsa pazuda.

6. Un nepārtraukta gaisma būs, un dienas, kurās viņi dzīvos, neskaitāmas, jo tumsa iepriekš tiks iznīcināta, un spēcīga būs gaisma garu Kunga priekšā, un taisnības gaisma būs spēcīga uz mūžiem garu Kunga priekšā.

7. [59] Un tanīs dienās manas acis redzēja zibeņu un gaismas masas noslēpumus, un viņu taisnību; un viņi spīd svētībai un lāstam, kā vēlas to garu Kungs.

8. Un tur es redzēju pērkona noslēpumus, un dzirdēju, kā izplatās viņa balss, kad viņš dārd augšā debesīs, un viņi (eņģeļi vadītāji) parādīja man mājokļu vietas uz zemes un pērkona balss, kā viņš kalpo labklājībai un svētībai vai lāstam, pēc garu Kunga vārda.

9. Un pēc tam man tika parādīti visi gaismas masas un zibeņu noslēpumi, kā tie spīd svētībai un sātībai.

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

Tas var jūs ieinteresēt