8.nodaļa

 

Ēnoha grāmata

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

 

1. [45] Un lūk otrā līdzība attiecībā uz tiem, kuri noraida svēto mājokļa vārdu un garu Kunga vārdu.

2. Viņi neuzies debesīs, un uz zemi neatnāks viņi: tāds būs grēcinieku liktenis, kuri noraida garu Kunga vārdu un kuri tiek saglabāti, tādā veidā, ciešanu un bēdu dienai.

3. Tanī dienā Izredzētais apsēdīsies uz godības troņa un izdarīs izvēli starp viņu (ļaužu) darbiem un vietām bez skaita, un viņu gars paliks spēcīgs viņu iekšienē, jo viņi ieraudzīs manu Izredzēto un tos, kuri piesauca Manu svēto un vareno vārdu.

4. Un tanī dienā Es sūtīšu Savu Izredzēto dzīvot starp viņiem, un pārveidošu debesis, un sagatavošu tās mūžīgai svētībai un gaismai.

5. Un es izmainīšu zemi, un sagatavošu to svētībai, un nometināšu uz tās Manus izredzētos; grēks un pārkāpumi pazudīs uz tās, - tie neparādīsies.

6. Jo Es ieraudzīju un pabaroju ar mieru Savus taisnos, un noliku viņus Savā priekšā; priekš grēciniekiem Man būs tiesa, lai iznīcinātu viņus no zemes virsas.

7. [46] Un tur es redzēju Vienīgo, kuram bija dienu galva (veca galva), un Viņa galva bija balta, kā vilna; un pie Viņa bija cits, kura seja bija līdzīga cilvēka izskatam, un Viņa seja pilnīgi bija jauka un līdzīga vienam no svētajiem eņģeļiem.

8. Un es jautāju vienam no eņģeļiem, kurš gāja ar mani un rādīja man visas noslēpumainās lietas, par to cilvēka Dēlu, kas Viņš ir, un no kurienes Viņš ir, un kāpēc Viņš iet ar dienu Galvu?

9. Un viņš atbildēja man un sacīja: "Tas ir cilvēka Dēls, kuram ir taisnība, pie kura dzīvo taisnība, un kurš atver visas krātuves tam, kas apslēpts, jo garu Kungs izredzēja Viņu, un Viņa liktenis garu Kunga priekšā pārspēja visu, pateicoties taisnībai.

10. Un šis cilvēka Dēls, kuru tu redzēji, pacels ķēniņus un varenos no viņu guļvietām un spēcīgos no viņu troņiem, un atraisīs spēcīgo važas, un zobus grēciniekiem sadauzīs.

11. Un Viņš izdzīs ķēniņus no viņu troņiem un no viņu valstībām, jo viņi ne cildina Viņu, un neslavē Viņu, un neatzīst ar pateicību, no kurienes viņiem ir viņu valstība.

12. Un spēcīgo sejas Viņš noraidīs, un kauna krāsa apklās viņus; tumsa būs viņu mājoklis, un asaras viņu guļasvieta, un viņiem nebūs cerības piecelties no savām guļasvietām, jo viņi necildina garu Kunga vārdu.

13. Un tie ir tie, kuri nosoda debesu zvaigznes un paceļ savas rokas pret Visuaugstāko, un apspiež zemi un uz tās dzīvo; visi viņu darbi ir netaisnība, un viņi atver netaisnību; viņu spēks balstās uz bagātību, un viņu ticība attiecas uz dieviem, darinātiem viņu rokām; un viņi noraidīja garu Kungu.

14. Un viņi vajā sabiedrisko sapulču namus un ticīgo namus, kuri piesauc garu Kunga vārdu.

15. [47] Un tanīs dienās paceļas taisno lūgšana un taisnā asinis no zemes pie garu Kunga.

16. Tanīs dienās svētie eņģeļi, dzīvojošie augšā debesīs, apvienojušies kopā, vienā balsī prasīs, un lūgs, un slavēs, un pateiksies, un cildinās garu Kunga vārdu taisno asiņu dēļ, kuras izlietas, un taisno lūgšanu dēļ, ka tā nevar būt veltīga garu Kunga priekšā un ka ir veikta tiesa priekš viņiem, un viņiem nevajadzēs ciest (vai gaidīt tiesu) mūžīgo.

17. Un tanīs dienās es redzēju dienu Galvu kā Viņš apsēdās uz savas godības troņa un dzīvo grāmatas tika atvērtas Viņa priekšā, un redzēja visus Viņa karapulkus, kuri atradās augšā un debesīs un ir ap Viņu, nostājoties Viņa priekšā.

18. Un svēto sirdis bija pilnas ar prieku, jo piepildījās taisnības skaits, un taisno lūgšanas uzklausītas, un taisnā asinis izpirktas (vai atriebtas) garu Kunga priekšā.

19. [48] Un tanī vietā es redzēju taisnības avotu, kurš bija neizsmeļams; Tam apkārt bija daudzi gudrības avoti, un visi izslāpušie dzēra no tiem un piepildījās ar gudrību, un viņiem bija savi mājokļi blakus taisnajiem, un svētajiem, un izredzētajiem.

20. Un tanī stundā tika nosaukts tas cilvēka Dēls blakus garu Kungam un Viņa vārds dienu Galvas priekšā.

21. Un pirms vēl Saule un zīmes tika radīti, pirms vēl debesu zvaigznes tika radītas, Viņa vārds tika nosaukts garu Kunga priekšā.

22. Viņš būs par zizli taisnajiem un svētajiem, lai viņi balstītos uz Viņu un nekristu; un Viņš būs par gaismu tautām un par cerību tiem, kuri noskumuši savā sirdī.

23. Viņa priekšā nokritīs un pielūgs visi dzīvojošie uz zemes, un slavēs un godinās, un dziedās slavu garu Kunga vārdam.

24. Un tāpēc Viņš tika izredzēts un apslēpts Viņa priekšā, pirms vēl radīta pasaule; un Viņš būs Viņa priekšā līdz mūžībai.

25. Un garu Kunga gudrība atklāja Viņu svētajiem un izredzētajiem, jo Viņš sargā taisno likteni, jo viņi neieredzēja un ienīda šo netaisnības pasauli, un visus tā veidojumus un ceļus neieredzēja garu Kunga vārdā; jo Viņa vārdā tie tiek izglābti, un Viņš kļūst par atriebēju par viņu dzīvību.

26. Un tanīs dienās nolaida galvas zemes ķēniņi un spēcīgie, tie, kam pieder cietzeme, baidoties par savu roku darbu, jo savā skumju un nelaimes dienā viņi neizglābs savas dvēseles.

27. Un Es nodevu viņus Savu izredzēto rokās: kā salmi ugunī un kā svins ūdenī, viņi sadegs taisno vaiga priekšā un noslīks svēto vaiga priekšā, un nekādas pēdas vairs nepaliks no viņiem.

28. Un viņu nelaimes dienā iestāsies miers uz zemes; viņi kritīs Viņa priekšā un nepiecelsies vairs; nebūs neviena, kas paņemtu viņus savās rokās un paceltu: jo viņi noraidīja garu Kungu un Viņa Svaidīto.

29. Garu Kunga vārds tiks slavēts.

30. [49] Jo gudrība izlējās pār cilvēka Dēlu, kā ūdens, un godība neapstājas Viņa priekšā no mūžības līdz mūžībai.

31. Jo Viņš ir spēcīgs visos taisnības noslēpumos, un netaisnība pāries Viņa priekšā, kā ēna, un nebūs pastāvības, jo Izredzētais nostājās garu Kunga priekšā; un Viņa godība no mūžības līdz mūžībai, un Viņa varenība no paaudzes līdz paaudzei.

32. Viņā dzīvo gudrības gars un Tā gars, kurš dod izpratni, un mācīšanas un spēka gars, un to gars, kuri atpūtās taisnībā.

33. Un Viņš tiesās apslēptas lietas, un neviens neiedrošināsies Viņa priekšā teikt tukšu runu, jo Viņš izredzēts garu Kunga priekšā, un Viņa labvēlībai.

34. [50] Un tanīs dienās notiks pārmaiņa ar svētajiem un izredzētajiem: dienu gaisma mājos viņu priekšā, un godība, un gods tiks dāvāti svētajiem.

35. Un nelaimes dienā savāksies bezdievība uz grēciniekiem, bet taisnie uzvarēs garu Kunga vārdā; un Viņš parādīs to citiem, lai viņi atnestu grēku nožēlu un atstātu savu roku darbus.

36. Viņiem nebūs goda garu Kunga priekšā, bet tiks izglābti Viņa vārdā; Un garu Kungs apžēlosies par viņiem, jo Viņa žēlastība ir liela.

37. Un taisns ir Viņš Savā tiesā un Viņa godības priekšā, un Viņa tiesā nepastāvēs netaisnība: kas neatnesīs grēku nožēlu Viņa priekšā, tas aizies bojā.

38. Bet no šī brīža Es nebūšu vairāk žēlsirdīgs uz viņiem, saka garu Kungs.

39. [51] Un tanīs dienās zeme atgriezīs tai uzticēto un mirušo valstība atgriezīs uzticēto tai, ko tā saņēma, un elle atdos atpakaļ to, ko pienākas atdot.

40. Un Viņš izlasīs starp viņiem taisnos un svētos, jo atnāca diena, lai viņi izglābtos.

41. Un Izredzētais tanīs dienas sēdēs uz Sava troņa, un visi gudrības noslēpumi tecēs no Viņa mutes domām, jo garu Kungs dāvāja Viņam to un pagodināja Viņu.

42. Un tanīs dienās kalni lēkās, kā auni, un pakalni lēkās, kā jēri, piedzērušies ar pienu; un visi viņi kļūs par eņģeļiem debesīs.

43. Viņu sejas staros no prieka, jo tanīs dienās celsies Izredzētais; un zeme priecāsies, un uz tās dzīvos taisnie, un izredzētie staigās и dosies pa to.

44. [52] Un pēc tām dienām, tanī vietā, kur es redzēju visus redzējumus attiecībā par to, kas apslēpts,- es tiku aizrauts vēja virpulī un atvests uz rietumiem, - tur manas acis redzēja paslēptos debesu priekšmetus, visu, kas notiks uz zemes: vienu kalnu no dzelzs, otru no vara, vienu no sudraba, vienu no zelta, vienu no šķidra metāla un vienu no svina.

45. Un es jautāju eņģelim, kurš gāja ar mani, sakot: "Kas tie par priekšmetiem, kurus es redzēju apslēptajā vietā"?

46. Un viņš sacīja man: "Visi šie priekšmeti, kurus tu redzēji, kalpo Viņa Svaidītā valdīšanai, lai Viņš būtu spēcīgs un varens uz zemes".

47. Un atbildēja man tas miera eņģelis, sakot: "Pagaidi nedaudz, Tad tu ieraudzīsi un tev tiks atklāts viss, kas apslēpts un ko dēstīja garu Kungs.

48. Un tie kalni, kurus tu redzēji: kalns no dzelzs, kalns no vara, kalns no sudraba, kalns no zelta, kalns no sķidra metāla un kalns no svina - visi viņi būs Izredzētā priekšā, kā šūnu medus uguns priekšā un kā tas ūdens, kurš tek no augšas uz šiem kalniem, un tie kļūs vāji zem Viņa kājām.

49. Un notiks tanīs dienās, ka nevarēs izglābties ne ar zeltu, ne ar sudrabu: nevarēs tad ne izglābties, ne aizbēgt.

50. Un netiks dots tad cīņai ne dzelzs, ne bruņu apģērbs; rūda nebūs derīga nekam, un alva nebūs derīga nekam un nebūs jēgas, un svins netiks iegūts.

51. Visas šīs lietas izzudīs un tiks iznīcinātas no zemes virsas, kad parādīsies Izredzētais garu Kunga vaiga priekšā.

52. [53] Un tur manas acis redzēja dziļu ieleju, kuras mute bija atvērta; un visi dzīvojošie uz cietzemes, un jūrā, un uz salām atnesīs Viņam dāvanas, un dāvinājumus, un uzticības zīmes, bet tā dziļā ieleja nepiepildīties.

53. Un viņi veic noziegumu ar savām rokām, un visi, ko viņi, grēcinieki, iegūst, to noziedzīgā veidā aprij paši, tā viņi, grēcinieki, ies bojā Kunga vaiga priekšā, un tiks izdzīti no Viņa zemes virsmas bez pārtraukuma uz visu mūžību.

54. Jo es redzēju soda eņģeļus, kā viņi gāja un gatavoja sātanam visus ieročus.

55. Un es jautāju miera eņģelim, kurš gāja ar mani: "Tie ieroči,- kam viņi tos gatavo?

56. Un viņš sacīja man: "Viņi gatavo tos ķēniņiem un šīs zemes spēcīgajiem, lai iznīcinātu viņus caur to.

57. Un pēc tam Taisnais un Izredzētais atvērs Savas sabiedriskās sapulcēšanās namu, kurš no šī brīža nebūs vairs apspiests, garu Kunga vārdā.

58. Un šie kalni būs Viņa vaiga priekšā, kā zeme un pakalni būs, kā ūdens avots; un taisnajiem būs miers no grēcinieku pazemojuma".

59. [54] Un es paskatījos un vērsos uz citu zemes pusi, un ieraudzīju tur dziļu ieleju ar liesmojošu uguni.

60. Un viņi (soda eņģeļi) atnesa ķēniņus un spēcīgos un nolika viņus dziļā ielejā.

61. Un tur manas acis redzēja, kā izveidoja priekš viņiem ieročus, - bezizmēra svara dzelzs važas.

62. Un es jautāju miera eņģelim, sakot: "Šīs važas-ieroči, - kam tie sagatavoti"?

63. Un viņš sacīja man: "Tie sagatavoti Azazēla vienībām, lai paņemtu viņus un iemestu bezdibenī: un viņu žokļi būs apklāti ar rupjiem akmeņiem, kā pavēlēja garu Kungs.

64. Mihaēls un Gabriēls, Rafaēls un Fanuēls satvers viņus tanī lielajā tiesas diena un iemetīs tanī dienā krāsnī ar degošu uguni, lai garu Kungs atriebtu viņiem par viņu netaisnību, - par to, ka viņi pakļāvās sātanam un pievīla dzīvojošos uz zemes.

65. Un tanīs dienās notiks garu Kunga nosodījums, un atvērsies ūdens krātuve, kura augšā debesīs, un, bez tiem, tie avoti, kuri zem debesīm un lejā zemē.

66. Un visi ūdeņi uz zemes savienosies ar ūdeņiem, kuri augšā debesīs; bet ūdens, kurš augšā debesīs, ir vīrišķais, un ūdens, kurš lejā uz zemes, ir sievišķais.

67. Un tad tiks iznīcināti visi, kuri dzīvo uz zemes un kuri dzīvos starp debesu robežām.

68. Un caur to viņi uzzinās visu netaisnību, kuru viņi veica uz zemes un par kuru iet bojā.

69. [55] Un pēc tam nožēloja dienu Galva un sacīja: "Veltīgi Es pazudināju visus dzīvojošos uz zemes".

70. Un Viņš zvērēja ar Savu vareno vārdu: "No šī brīža Es vairāk tā nerīkošos ar dzīvojošajiem uz zemes; un Es nolikšu zīmi debesīs: tā būs ķīla starp Mani un viņiem līdz mūžībai, kamēr pastāv debesis virs zemes.

71. - Un tad notiks pēc Manas pavēles: kad Es Savās dusmās un Savā nosodījumā izlemšu noķert viņus ar eņģeļu roku bēdu un skumju dienā, tad Manas dusmas un Mans nosodījums paliks uz viņiem vienmēr, - saka Dievs, garu Kungs.

72. Jūs, varenie ķēniņi, kuri dzīvosiet uz zemes, jums ir jāierauga Manu Izredzēto, kā Viņš sēž uz Manas godības troņa un tiesā Azazēlu, un visu viņa sabiedrību, un visas viņa vienības, garu Kunga vārdā".

73. [56] Un es redzēju tur ejošo soda eņģeļu karapulku, kuri turēja virves no dzelzs un rūdas.

74. Un es pajautāju miera eņģelim, kurš gāja ar mani, sakot: "Pie kā iet tie, kuri tur virves"?

75. Un viņš sacīja man: "Katrs pie saviem izredzētajiem un iemīļotajiem, lai iemestu viņus dziļajā ielejas bezdibenī.

76. Un tanī stundā tā ieleja piepildīsies ar izredzētajiem un iemīļotajiem, un viņu dzīves dienas beigsies, un viņu pievilšanas diena netiks no tā laika vairāk skaitīties".

77. Un tanīs dienās sapulcēsies eņģeļi, un viņu priekšnieki dosies uz austrumiem pie parfiešiem un mēdiešiem - sagatavot tur sašutumu starp ķēniņiem, lai nonāktu uz viņiem sašutuma gars; un viņi piecelsies no saviem troņiem, lai iznāktu viņu bara vidū, kā lauvas no savām migām un kā izsalkuši vilki.

78. Un viņi piecelsies un aplenks viņu izredzēto zemi, un Viņa izredzēto zeme būs viņu priekšā klons un taka.

79. Bet Manu taisno pilsēta būs šķērslis viņu zirgiem; un viņi sāks cīnu viens ar otru, un viņu labā roka būs spēcīga pret viņiem pašiem, un neviens nepazīs savu tuvāko un brāli, ne dēls savu tēvu un savu māti, kamēr nebūs pietiekami līķu nāves dēļ, un nosodījums pār viņiem nebūs veltīgs.

80. Un tanīs dienās mirušo valstība atvērs savu rīkli, un viņi tiks ielaisti tajā; un lūk viņu bojāeja: mirušo valstība aprīs grēciniekus izredzēto vaiga priekšā.

81. [57] Un notika pēc tam: tur atkal es ieraudzīju ratu vienību, uz kuriem brauca cilvēki, un viņi gāja uz vētras spārniem no austrumiem un rietumiem uz dienvidiem.

82. Un bija dzirdams viņu ratu troksnis; un līdzko šis sajukums notika, svētie eņģeļi ievēroja to no debesīm; un zemes balsti izkustējās no savām vietām, un tas bija dzirdams no zemes robežām līdz debesu robežām, vienā dienā.

83. Un viņi visi nokritīs un pielūgs garu Kungu.

84. Un tās ir otrās līdzības beigas.

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

Tas var jūs ieinteresēt