2.nodaļa

 

Ēnoha grāmata

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

 

1. [6] Un notika, - pēc tam kad cilvēku dēli vairojās tanīs dienās, viņiem piedzima skaistas un jaukas meitas.

2. Un eņģeļi, debesu dēli, ieraudzīja viņas, un iekāroja viņas, un teica viens otram: "izvēlēsimies sev sievas cilvēku dēlu vidū un dzemdēsim sev bērnus"!

3. Un Semjaza, viņu priekšnieks, teica viņiem: "Es baidos, ka jūs negribēsiet izpildīt šo lietu un tad man vienam vajadzēs izpirkt šo lielo grēku".

4. Tad visi viņi atbildēja viņam un teica: "Mēs visi zvērēsim zvērestu un saistīsim viens otru ar lāstu neatstāt šo nodomu, bet īstenot to".

5. Tad zvērēja visi viņi kopā un apņēmās tanī visi viens otram ar lāstiem: bija viņi pavisam divsimts.

6. Un viņi nolaidās uz Jaredu, kurš ir kalna Hermona virsotne; un viņi nosauca to par Hermona kalnu, jo zvērēja uz tā un runāja viens otram lāstus.

7. Un lūk viņu priekšnieku vārdi: viņu priekšnieks Semjaza, Arakiba, Rameēls, Kokabiēls, Tamiēls, Ramiēls, Danēls, Ezekeēls, Barakijāls, Asaēls, Armaross, Batarēls, Ananēls, Zakiēls, Samsapeēls, Satarēls, Turēls, Jomjaēls, Sariēls, Tie ir divsimts eņģeļu pārvaldnieki, un citi visi bija ar viņiem.

8. [7] Un viņi ņēma sev sievas, un katrs izvēlējās sev vienu; un viņi sāka iet pie viņām un gulēja ar viņām, un iemācīja viņām kareklīšus un burvestības, un atklāja viņām sakņu un koku apgriešanu.

9. Viņas kļuva grūtas un dzemdēja lielus milžus, kuru augums bija trīs tūkstoši olektis.

10. Viņi apēda ļaužu visus ietaupījumus, tā, ka ļaudis jau nespēja pabarot viņus.

11. Tad milži vērsās pret pašiem cilvēkiem, lai aprītu viņus.

12. Un viņi sāka grēkot attiecībā pret putniem un zvēriem, un tiem, kas rāpo, un zivīm, un sāka rīt viens otra gaļu un dzert no viņa asinis.

13. Tad vaidēja zeme par bezdievjiem.

14. [8] Un Azazēls iemācīja ļaudīm darināt zobenus, un nažus, un vairogus, un bruņas, un iemācīja viņus redzēt, kas bija aiz viņiem, un iemācīja viņus mākslām: rokas sprādzēm, un skaistuma priekšmetiem, un balinātāju un vaigu krāšļu lietošanu, un uzacu krāsošanu, un rotāšanos ar dārgākajiem un izcilākajiem akmeņiem, un visādām krāsu matērijām un zemes metāliem.

15. Un parādījās liela bezdievība un daudz izlaidības, un ļaudis grēkoja, un visi viņu ceļi kļuva samaitāti.

16. Semjaza iemācīja jebkādu burvestību un sakņu apgriešanu, Armaross - lāstu saraušanu, Barakijāls - zvaigžņu vērošanu, Kokabēls - zvaigznājus, Ezekeēls - mākoņu zināšanas, Arakiēls - zemes zīmes; Šamsiēls - saules zīmes, un Sariēls iemācīja mēness gaitu.

17. Un kad ļaudis gāja bojā, viņi kliedza un viņu balss nonāca līdz debesīm.

18. [9] Tad paskatījās Mihaēls, Uriēls, Rafaēls un Gabriēls no debesīm un ieraudzīja daudz asiņu, kas tecēja uz zemes, un visu netaisnību, kas notika uz zemes.

19. Un viņi teica viens otram: "Viņu (cilvēku) saucienu balss atnāca no iztukšotās zemes līdz debesu vārtiem.

20. Un tagad pie jums, o svētās debesis, vēršas ar lūgšanu ļaužu dvēseles, sakot: izprasiet mums taisnību no Visuaugstākā".

21. Un viņi teica savam Kungam Ķēniņam: "Kungu Kungs, dievu Dievs, ķēniņu Ķēniņš!

22. Tavas godības tronis pastāv visās pasaules paaudzēs: Tu esi slavēts un pagodināts!

23. Tu visu radīji, un kundzība pār visu Tev pieder: viss Tavā priekšā atklāts un atvērts, un tu redzi visu, un nekas nevar apslēpties Tavā priekšā.

24. Tad paraugies, ko izdarīja Azazēls, kā viņš iemācīja uz zemes visādu bezdievību un atvēra pasaules debesu noslēpumus.

25. Un vārdošanu atklāja Semjaza, kuram tu devi varu būt par vadoni viņa biedriem.

26. Un atnāca viņi (sargi) viens ar otru pie cilvēku meitām pārgulēja ar viņām, ar šīm sievām, un apgānījās, un atvēra viņām šos grēkus.

27. Sievas dzemdēja milžus, un caur to visa zeme piepildījās ar asinīm un bezdievību.

28. Un lūk tagad atšķirtās dvēseles vaid un raud uz debesu vārtiem un viņu nopūtas paceļas: viņi nevar aizbēgt no bezdievības, kas notiek uz zemes.

29. Un Tu zini visu, pirms tas ir noticis, un Tu zini to un viņu darbus, un, tomēr, neko nesaki mums.

30. Kas mums tagad ir jādara ar viņiem par to?

31. [10] Tad sāka runāt Visuaugstākais, Varenais un Svētais, un sūtīja Uriēlu pie Lemeha dēla (Noasa) un teica viņam: "Saki viņam Manā vārdā: "paslēpies"!

32. un paziņo viņam gaidāmo galu!

33. Jo visa zeme ies bojā, un plūdu ūdens gatavojas atnākt pār visu zemi, un tas, kas ir uz tās, aizies bojā.

34. Un tagad iemāci viņu, lai viņš izglābtos un viņa sēkla saglabātos priekš visas zemes"!

35. Un teica atkal Kungs Rafaēlam: "Sasien Azazēla rokas un kājas un ieliec viņu tumsā; iztaisi caurumu tuksnesī, kas atrodas Dudaēlā, un nolaid viņu tur.

36. Un noliec uz to rupju un asu akmeni, un apklāj to ar tumsu, lai viņš paliktu tur vienmēr, un aizklāj viņam seju, lai viņš neraudzītos uz gaismu!

37. Un lielajā tiesas dienā viņš tiks iemests karstumā (ugunī).

38. Un dziedini zemi, kuru samaitāja eņģeļi, un pasludini zemei dziedināšanu, ka Es dziedināšu to un ka ne visi cilvēku dēli aizies bojā caur visa tā noslēpumu, ko teica sargi un kam iemācīja savus dēlus; un visa zeme tika samaitāta caur Azazēla iemācītajām lietām: viņam pieraksti visus grēkus"!

39. Un Gabriēlam Dievs sacīja: "Ej pie nelikumīgajiem bērniem, un netiklēm, un pie netiklības bērniem un iznīcini netiklības bērnus un sargu bērnus no cilvēku vidus; izved viņus un izlaid, lai viņi paši pazudinātu sevi caur viens otra nokaušanu: jo viņiem nedrīkst būt garš mūžs.

40. Un visi viņi prasīs tevi, bet viņu (milžu) tēvi neko nepanāks priekš viņiem (viņu labā), kaut arī viņi cer uz mūžīgo dzīvību un uz to, ka katrs no viņiem nodzīvos piecsimts gadus".

41. Un Mihaēlam Dievs sacīja: "Sasien Semjazu un viņa līdzdalībniekus, kuri kopojās ar sievām, lai samaitātos ar viņām visā viņu nešķīstībā.

42. Kad visi viņu dēli savstarpēji nokaus viens otru un viņi ieraudzīs savu mīluļu bojāeju, tad cieši sasaisti viņus zem zemes pakalniem uz septiņdesmit paaudzēm līdz tiesas dienai pār viņiem un līdz paaudžu beigām, kamēr nenotiks pēdējā tiesa pār visu mūžību.

43. Tanīs dienās viņus iemetīs uguns bezdibenī; uz mocībām un važās viņi būs saslēgti visu mūžību.

44. Un nekavējoties Semjaza sadegs un no šī brīža aizies bojā ar viņiem; viņi būs saistīti viens ar otru līdz visu paaudžu beigām.

45. Un iznīcini visas baudkārās dvēseles un sargu bērnus, jo viņi slikti izrīkojās ar ļaudīm.

46. Iznīcini jebkādu vardarbību no zemes virsmas, un jebkādam ļaunam darbam ir jāapstājas; un parādīsies taisnības un patiesības augs, un jebkura lieta tiks pavadīta ar svētību; taisnība un patiesība iedēstīs pilnīgu prieku uz mūžiem.

47. Un tagad pazemībā pielūgs visi taisnie un paliks dzīvībā, kamēr nedzemdēs tūkstoš bērnu, un visas savas jaunības dienas un savus sabatus viņi beigs mierā.

48. Tanīs dienās visa zeme tiks apstrādāta taisnībā, un tiks visa apstādīta ar kokiem, un piepildīsies ar svētībām.

49. Dažādi prieka koki tiks iestādīti tajā, un vīna dārzus dēstīs tanī; vīna dārzs, kurš tiks iedēstīts uz tās, atnesīs augļus pārpilnībā, un no katras sēklas, kas tiks tanī iesēta, viens mērs atnesīs desmit tūkstošus, un olīvkoka mērs dos desmit eļļas spiedes.

50. Un tu šķīstī zemi no jebkādas vardarbības, un no jebkādas netaisnības, un no jebkāda grēka, un no jebkādas nešķīstības, kas notiek uz zemes, iznīcini viņus no zemes.

51. Un visiem cilvēku dēliem jākļūst taisniem, un visas tautas parādīs Man godu un slavēs Mani, un visi pielūgs Mani.

52. Un zeme tiks šķīstīta no jebkādas samaitātības, un no jebkāda grēka, un no jebkāda soda, un no jebkādām mokām; Un Es nekad nesūtīšu atkal uz to plūdus, no paaudzes līdz paaudzei uz mūžiem".

53. [11] Tanīs dienās Es atvēršu svētību dārgumu lādes, kuras ir debesīs, lai atvestu tās uz zemi, uz cilvēku dēlu veidojumu un darbu.

54. Miers un taisnība apvienosies tad uz visām pasaules dienām un uz visām zemes paaudzēm.

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

Tas var jūs ieinteresēt