1.nodaļa

 

Ēnoha grāmata

 

⇐ | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

 

1. [1] Ēnoha svētības vārdi, ar kuriem viņš svētīja izredzētos un taisnos, kuri dzīvos bēdu dienā, kad visi ļaunie un bezdievji tiks atstumti.

2. Un atbildēja un teica Ēnohs, - taisnais vīrs, kuram Dievs atvēra acis, - ka viņš redzēja debesīs svēto redzējumu: "To parādīja man eņģeļi, un no viņiem es dzirdēju visu, un sapratu, ko redzēju, bet ne šai paaudzei, bet paaudzēm tālajām, kuras parādīsies.

3. Par izredzētajiem runāju es un par viņiem sarunājos ar Svēto un Vareno, ar miera Dievu, kurš izies no Sava mājokļa.

4. Un no turienes Viņš nāks uz Sinaja kalnu, un parādīsies ar Saviem karapulkiem, un Savā varenības spēkā parādīsies no debesīm.

5. Un visi izbīsies, un sargi nodrebēs, un lielas bailes un trīsas pārņems viņus līdz zemes malai.

6. Izkustēsies augstie kalni, un augstie pakalni nolaidīsies, un izkusīs, kā šūnu medus no liesmas.

7. Zeme iegrims, un visi, kas uz zemes, aizies bojā, un notiks tiesa pār visu un pār visiem taisnajiem.

8. Bet taisnajiem Viņš sagatavos mieru un sargās izredzētos, un žēlastība valdīs pār viniem; viņi visi piederēs Dievam, un labi viņiem būs, un viņi būs svētīti, un Dieva gaisma spīdēs viņiem.

9. Un lūk Viņš nāk ar svēto miriādēm, lai spriestu tiesu pār viņiem, un Viņš iznīcinās bezdievjus, un tiesāsies ar jebkuru miesu par visu, ko grēcinieki un bezdievji darīja un veica pret Viņu.

10. [2] Es novēroju visu, kas notiek debesīs: kā spīdekļi, kuri debesīs, neizmaina savus ceļus, kā visi viņi uzlec un noriet pēc kārtības, katrs savā laikā, un nepārkāpj savus likumus.

11. Paraugieties uz zemi un vērsiet uzmanību uz lietām, kuras ir uz tās, no pirmās līdz pēdējai, kā katra Dieva radība pareizi atklāj sevi!

12. Paraugieties uz vasaru un ziemu, kā tad (ziemā) visa zeme bagātīga ar ūdeni, gan mākoņi, gan rasa, gan lietus pārklājas pār to!

13. [3] Es novēroju un redzēju, kā ziemā visi koki liekas, it kā viņi izžuvuši, un visas viņu lapas nokrita, izņemot četrpadsmit kokus, kuri neatkailinās, bet gaida, paliekot ar veco lapotni, jaunās parādīšanos divu trīs gadu garumā.

14. [4] Un atkal es novēroju vasaras dienas, kā tad saule stāv pār to (zemi), tieši pret viņu, un jūs meklējat vēsas vietas un ēnu no saules svelmes, un kā tad pat zeme deg no karstuma, un jūs nevarat uzkāpt ne uz zemi, ne uz klinti (akmeni) to karstuma dēļ.

15. [5] Es novēroju, kā koki apklājas ar lapu zaļumu un atnes augļus; un jūs vērsiet uzmanību uz visu un uzziniet, ka to visu priekš jums radīja Tas, kurš dzīvo mūžīgi; paskatieties, kā Viņa veidojumi pastāv Viņa priekšā katrā jaunajā gadā un visi Viņa veidojumi kalpo Viņam un nenogurst, bet kā iestatījis Dievs, tā viss arī notiek!

16. Un paskatieties, kā jūras un upes visas kopā izpilda savu darbu!

17. Bet jūs neizturējāt līdz galam un neizpildījāt Kunga likumu; bet pārkāpāt to un augstprātīgiem, zaimojošiem vārdiem zaimojāt Viņa varenību no savām bezdievīgajām mutēm; jūs, cietsirdīgie, neiegūsiet nekādu mieru!

18. Un tādēļ jūs nolādēsiet savas dienas, un jūsu dzīves gadi apstāsies; varena būs mūžīgā tiesa, un jūs neiegūsiet nekādu žēlastību.

19. Tanīs dienās jūs zaudēsiet mieru, lai būtu par mūžīgu lāstu priekš visiem taisnajiem, un viņi vienmēr nolādēs jūs kā grēciniekus, - jūs kopā ar visiem grēciniekiem.

20. Izredzētajiem atnāks gaisma, un prieks, un miers, un viņi iemantos zemi; bet jums, bezdievji, atnāks lāsts.

21. Tad izredzētajiem tiks dota gudrība un viņi visi dzīvos un nesagrēkos vairs ne nolaidības dēļ, ne augstprātības dēļ, bet būs pazemīgi, negrēkojot atkal, Jo viņiem būs gudrība.

22. Un viņi tiks sodīti savas dzīves laikā, un nenomirs mokās un dusmīgā nosodījumā, bet beigs savas dzīves dienu skaitu, bet novecos mierā, un viņu laimes gadi būs daudzi: viņi paliks mūžīgā svētlaimē un mierā visas savas dzīves garumā.

 

⇐ | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

Tas var jūs ieinteresēt