Galvenie » 2016 » Novembris » 19 » Velns un elle
15:34
Velns un elle

Interneta telpā klīst dažāda veida atklāsmes no apšaubāmiem avotiem, kaut arī šo "atklāsmju" autori lielās par to, ka ir saņēmuši šīs atklāsmes no paša Kristus, kurš viņus ir paņēmis sev līdzi uz debesīm vai elli un rādījis to, kas tur notiek.

 

Mēs jau reiz apskatījām kādu viltus atklāsmi no Anželikas Zambrano, kuru Jēzus it kā tika vadājis pa debesīm un elli, un redzējām, ka tā ir tikai pievilšanas sastāvdaļa.

 

Tāpat ir ļoti izplatītas dažādas "atklāsmes" par to, ka cilvēks it kā nonāk ellē un tur velns un dēmoni sāk viņu mocīt par dažādiem grēkiem.

 

Lūk, viena no šāda veida "atklāsmēm":

 

Šāda veida "atklāsmes" jau sāka izplatīties katoliskās atkrišanas laikā un ir sastopamas vēl joprojām.

 

Arī šoreiz mēs redzam, ka sātana pievilšanas taktika nav mainījusies. Viņš lieto sievieti, lai caur viņu pieviltu pārējos. Tā tas bija ar Ievu, tā tas bija ar Elenu G.Vaitu, tā tas bija ar Ketrinu Kulmani, tā tas bija gadījumā ar Anželiku Zambrano, tā tas ir arī šoreiz.

 

Sieva lai klusībā mācās visā padevībā; taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. Jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva. Un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā; taču viņa tiks izglābta, dzemdējot bērnus, ja tā paliks ticībā un mīlestībā un svētā dzīvē ar savaldību. (1Tim.2:11-15)

 

Šis princips netiek ievērots, tāpēc dēmoni saņem pieeju pie šīm sievietēm, un caur viņām izplata un ievieš dēmoniskās atklāsmes un mācības.

 

Nekur bībelē nav teikts, ka dēmoni mocīs cilvēkus mūžībā.

 

Šīs viltus atklāsmes var salīdzināt ar šausmu filmām - nav nekādas starpības, abām ir viens avots. Tā kā šausmu filmas diez vai ir iedvesmotas no Kristus, tad arī ir skaidrs, no kurienes ir šīs pseidoatklāsmes: nevis no Kristus, bet no sātana, jeb precīzāk sakot, no dēmona, kurš šinī gadījumā uzdodas par Kristu.

 

Šis dēmons uzdod sevi par Jēzu, iemājo cilvēkā, pārņem pilnīgā kontrolē un vadībā šo cilvēku un dažādi sāk mocīt viņu: piespiežot pilnībā atteikties no sevis un nodot sevi pilnīgā pakļautībā šim viltus Jēzum.

 

Un šādi ļaudis kļūst par apsēstiem, naivi domājot, ka saņem atklāsmes no Jēzus.

 

Un šie kristieši ir gatavi darīt pilnīgi visu, lai izpatiktu "šim Jēzum" (lai iemantotu viņa (viltus Jēzus) labvēlību), lai vēl vairāk kaut ko saņemtu no viņa, un pat dažādi moka (spīdzina) sevi, tāpat arī iekrīt dažāda veida dēmoniskajās mācībās, piemēram, aizliedz sev baudīt kaut kādu ēdienu, parasti - piena un gaļas produktus utt.

 

Viņi velta savas dzīves šim viltus Jēzum, atdod viņam savas dvēseles, un ar nepacietību gaida nākamo atklāsmi no sava "kunga", kurš atnāk pie viņiem zem gaismas maskas.

 

Šāda veida "atklāsmes" saņem ne tikai katoļi, bet arī protestanti.


Kristus neceļo no debesīm uz elli un nevadā uz turieni tūristus. Velns un dēmoni paši reiz tiks mocīti, tā kā viņi nevarēs mocīt cilvēkus mūžībā.

 

Bībelē ir rakstīts, ka uguns un sēra jūra ir tā vieta, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem, un viņi tur tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžos.

 

Ejiet no manis nolādētie mūžīgajā ugunī sagatavotajā velnam un viņa eņģeļiem. (Mt.25:41)

 

Velnu, kas viņus pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā, tur bija arī zvērs un viltus pravietis; tie tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam. (Atkl.20:10)

 

Ja viņi paši tiks mocīti, diez vai viņi spēs mocīt vēl kādu mūžībā!

 

Ja runa ir par velnu, tad nekur bībelē nav norādījuma par to, ka viņš kaut uz mirkli atrastos ellē. Tas pats attiecas arī uz dēmoniem.

Elle ir mūžīgā moku vieta (bībeles izpratnē "mūžīgs" - nozīmē noteiktu laika posmu). No elles visi iznāks ārā un nostāsies Dieva troņa priekšā, lai tiktu tiesāti! Uguns un sēra jūra ir uz mūžu mūžiem (Mūžīgi mūžos - bībeles izpratnē tas ir - cauri visiem laikmetiem). No uguns un sēra jūras neviens nespēs tikt ārā. Arī pati elle savā laikā tiks iemesta uguns un sēra jūrā.

Bībele mūs māca, ka sagrēkojušies eņģeļi atrodas saslēgti važās bezdibenī.

 

Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. (2Pt.2:4)

 

Un eņģeļus, kas savu augsto stāvokli nebija nosargājuši, bet savu mājokli atstājuši, Viņš mūžīgās saitēs saistītus tur ieslēgtus tumsā lielās dienas tiesai. (Jūd.1:6)

 

Šeit iet runa par tartaru - pašu dziļāko bezdibeni.

 

Tur tiks iemests arī velns uz tūkstoš gadiem Kristus 1000 gadu valstības laikā.

 

Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēde. Viņš satvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz tūkstoš gadiem, iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam. (Atkl.20:1-3)

 

Par šo pašu bezdibeni iet runa arī sekojošajos pantos:

 

Un bazūnēja piektais eņģelis, un es redzēju zvaigzni krītam no debesīm uz zemi. Tai tika dota bezdibeņa akas atslēga, tā atvēra bezdibeņa aku, un no akas pacēlās dūmi kā liela cepļa dūmi, aptumšojās saule un gaiss no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņi uz zemi, un tiem tika dota vara līdzīga zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem nemaitāt zemes zāli, ne kādu zaļumu, ne kādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm Dieva zīmoga. Tiem tika dots, ne viņus nokaut, bet mocīt piecus mēnešus ilgi, un viņu mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēlis cilvēku. (Atkl.9:1-5)

 

Šie ļaužu mocītāji nāks no bezdibeņa, nevis no elles. Un viņi mocīs cilvēkus zemes virsū šīs dzīves laikā nevis ellē vai pēc nāves! Gluži otrādi - ir rakstīts, ka šie cilvēki gribēs mirt, bet nevarēs nomirt!

 

Tad tanīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs, viņi gribēs mirt, bet nāve bēgs no viņiem. (Atkl.9:6)

 

Tātad, šie ļaužu mocītāji nenāk no elles, bet gan no bezdibeņa, kur ir ieslēgti sagrēkojušies eņģeļi.

 

Pār tiem ir ķēniņš, bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apollions. (Atkl.9:11)

 

Mēs redzam, ka šos mocītājus vadīs viens no eņģeļiem, kurš atrodas bezdibenī saslēgts važās, kuram ir vārds Abadons jeb Apollions. Tas viss notiks lielo bēdu laikā.

 

Tāpat bībele mūs māca, ka ļaunie un nešķīstie gari mājo zemes atmosfērā un meklē mājvietu arī cilvēkos un dzīvniekos (to sauc par apsēstību). Kā viņi var vienlaicīgi atrasties ellē un mocīt cilvēkus?

 

...pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. (Ef.2:2)

 

Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. (Ef.6:12)

 

Bet kad nešķīstais gars iziet no cilvēka, pārstaigā caur bezūdeņainām vietām meklēdams atdusu, un neatrod. (Mt.12:43)

 

Šeit nav nekas teikts par to, ka tumsības spēki atrastos ellē.

Bībelē ir rakstīts par elles liesmām, par uguns liesmām, bet ne par to, ka dēmoni ellē moka cilvēkus!

 

...jo es ciešu mokas šai liesmā! (Lk.16:24)

 

Dēmoni moka tos cilvēkus, kuros viņi ir iemājojuši. To viņi dara šinī dzīvē, bet nevarēs to darīt mūžībā, jo tur viņi paši tiks mocīti!

Šādu viltus atklāsmju par to, ka velns un dēmoni ellē moka cilvēkus, ir ļoti daudz. Un diemžēl vientiesīgie ļaudis, kurus sātans ir pievīlis, tic tam.

Cilvēki ellē tiek mocīti, bet to nedara velns un dēmoni! Tas mums būtu jāsaprot!

Tāpat mūs bībele māca, ka sātans mājo debesīs, no kurienes viņš tiks nomests uz zemi, pēc tam eņģelis viņu saslēgs važās un iemetīs bezdibenī. Par elli šeit nav ne runas.

 

Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: "Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. (Atkl.12:10)

 

Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam! (Lk.10:18)

Tas, ka elle ir velna un dēmonu mājvieta, ir pievilšana no sātana vientiesīgajiem un naivajiem ļautiņiem. Bībele mums runā pavisam citas lietas.

Tāpēc vajadzētu būt drusku uzmanīgākiem un salīdzināt visu ar Rakstiem, vai tiešām tur tā ir rakstīts? Un ja nav, tad ir atkal kārtējā reize, kad patiesības vietā vēlas iesmērēt melus un māņus, nomaskējot to par atklāsmi no paša Kristus. "Nu, un kā tu naivais kristietīti, neticēsi, ja pats Kristus to ir atklājis?"

Tikai ir jautājums: "Kādēļ gan tas pats Kristus to ir aizmirsis pateikt Rakstos? Vai ne tāpēc, ka te ir cits Kristus?"

Varbūt esat ievērojuši, ka mūsdienu pilnā evaņģēlija draudzes (neoharizmatiskās sektas) saņem līdzīgas atklāsmes, kādas kādreiz saņēma katoļu baznīca? Vai ne tāpēc, ka tie paši ļaunie un nešķīstie gari darbojas arī tur? Ne velti taču Ulfs Ekmans beigās pievērsās katolismam! Uz to arī virzās visas draudzes un sektas, kuras veido lielo netikli Bābeli un kalpo tās trīsgalvainajam elkam!

 

Bībele mūs māca, ka sātans mājo debesīs, kur viņš dienām un naktīm Dieva priekšā apsūdz Dieva bērnus. Tad viņš tiks no turienes nomests uz zemi. Tā mums saka bībele, ne es to izdomāju!

 

Daži domā, ka viņš jau ir nomests no debesīm, citi uzskata, ka tas notiks kādu laiku pirms Kristus otrās atnākšanas, kad debesīs izcelsies karš starp Dieva eņģeļiem un velna eņģeļiem.

 

Sātans tiek nomests no debesīm nevis uz elli, bet gan uz zemi un jūru!

 

Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. (Atkl.12:9)

 

Tādēļ priecājieties, debesis un kas tur mājo! Vai zemei un jūrai! Jo velns nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. (Atkl.12:12)

 

Bībele mūs māca, ka tad, kad velns tiks nomests uz zemi no debesīm, sāksies milzīgas ticīgo vajāšanas, kā arī lielie bēdu laiki, atklāsies zvērs un viltus pravietis, ļaužu apzīmogošana un citas lietas.

 

Tas vēl nav, tā kā var domāt, ka velns vēl joprojām atrodas debesīs. Kad Jēzus redzēja sātanu kā zibeni krītam no debesīm, iespējams, viņš redzēja nākotnes ainu. Gadījumā, ja velns nokrita no debesīm jau toreiz, tad sanāk, ka jau apmēram 2000 gadus velns mājo uz zemes, nevis ellē.

Lai arī kā būtu, nekādā gadījumā nesanāk, ka velns vai viņa eņģeļi atrastos ellē!

 

Ja nu vienīgi pieņem, ka elle ir zeme (kā to daži uzskata), bet tas ir pretrunā tam, ko māca bībele!

 

Sektas "Atdzimšana" vadonis Muntjans, dzenot dēmonus no cilvēkiem, saka viņiem: "Vācies, velns, atpakaļ uz elli, no kurienes tu esi atnācis!"

 

Protams, ka viņš neizdzen dēmonus! Tur ir tikai dēmonu izdzīšanas imitācija, viltojums, falsifikācija, kas notiek ar šo pašu dēmonu palīdzību.

 

Ja Muntjanam nav pat nekādas saprašanas par to, ka velns un dēmoni nedzīvo ellē, kā tad viņš uz turieni var dzīt dēmonus? Kā viņš var dzīt dēmonus ārā no cilvēkiem uz to vietu, kur viņi nemājo?

 

Tajā visā var ieraudzīt dēmonu izdzīšanas imitāciju, viltojumu.

 

Elle nav tā vieta, kur mājo dēmoni, tad kā var dzīt uz turieni dēmonus, ja viņu tur nav?

 

Ellē cilvēki tiek mocīti ar uguns liesmām, ar svelmi, bet ne ar dēmoniem.

 

Kas tas par "Jēzu", kurš vadā tūristus uz "elli" un rāda tur cilvēkus, kurus tur moka dēmoni?

 

Vai tā visa nav pievilšana, lai cilvēkus novērstu no Dieva Vārda patiesības un pievērstu viņus dēmoniskajām atklāsmēm un mācībām?

 

Mēs redzam no vēstures, ka šādas dēmoniskās atklāsmes saņēma no vienīgā Dieva atkritusī katoļu baznīca, un tagad caur dēmoniskajām atklāsmēm, šīs dēmoniskās mācības ienāk arī citās lielās netikles Bābeles draudzēs, sektās, konfesijās un denominācijās. Būtu grūti visas šo ļauno un nešķīsto garu vadītās organizācijas un biedrības nosaukt par patieso kristietību!

 

Un tad šie "kristieši" pilnībā sevi atdod šī viltus Kristus vadībai, kas īstenībā ir dēmoniskā vadība, un nonāk pilnīgā sātana vadībā, kontrolē un pakļautībā, joprojām vēl domājot, ka kalpo Dievam. Un viņi turpina saņemt viltus atklāsmes no dēmona, kurš uzdodas par Kristu, un attiecīgi - šis dēmons ieved šos "kristiešus" vēl dziļākos maldos un galu galā - arī pazušanā, ja šie cilvēki laicīgi nenāks pie prāta un neatgriezīsies no savas pievilšanas.

 

Tādiem teicieniem, kā, piemēram: "Velns tevi cepinās ellē uz sārta!", "Velns tevi ellē mocīs!" un tamlīdzīgiem, nav nekāda bībelīga pamatojuma. Tāpat, kā nav nekāda bībelīga pamatojuma tam, ka velns ir elles saimnieks un ka viņa dēmoni tur nežēlīgi spīdzina un moka cilvēkus!

 

Tas viss ir radies ļaužu nejēdzības dēļ, sekojot dēmoniskajām atklāsmēm un mācībām. Parasti šie cilvēki kļūst šo dēmonu apsēsti, uzskatot šos dēmonus par Kristu un ļaujot viņiem pilnībā kontrolēt sevi. Viņi atdod pilnībā sevi šo dēmonu rokās.

 

Tas viss ir tikai tādēļ vien, ka mūsdienu naivie un vientiesīgie kristieši neko nevēlas pārbaudīt pēc Rakstiem, vai tiešām tur tā ir rakstīts! Un tā rezultātā paši nonāk šo dēmonu apsēstībā, kuri viņiem uzdodas par Kristu, Dievu vai Svēto Garu.

 

Pa dienu parasti šie dēmoni uzdodas par Dievu, Kristu vai Svēto Garu, bet pa naktīm viņi izlien un dažādi moka šos "kristiešus", kuros mājo!

 

Interesanti ir arī tas, ka šajās viltus atklāsmēs tiek uzsvērts tas, ka īpašu sodu saņem tie, kuri ir dažādi pretojušies tā sauktajiem svaidītajiem. Vecajos laikos svaidīto vietā figurēja dažādi popi un mācītāji. Nu, tas tā!

 

Ja mēs nedaudz papūlēsimies un centīsimies sameklēt un saprast patiesību, tad mēs tiksim pasargāti no daudziem māņiem un viltus, kas cirkulē mūsdienu kristietībā, kā arī tiksim pasargāti no blēžiem un liekuļiem, kuri izplata šos māņus, lai pieviltu cilvēkus!

 

Lai Tas Kungs sargā mūs no maldiem un pievilšanas un vada mūs pa patiesības ceļu!

Skatījumu skaits: 888 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt