Galvenie » 2018 » Jūnijs » 6 » Vai eņģeļiem ir dvēsele?
11:32
Vai eņģeļiem ir dvēsele?

Eņģeļiem nav dvēseles. Viņi ir kā dzīvnieki, kuriem ir miesa un gars.

 

Kāpēc gan velns nolēma iznīcināt cilvēku? Tāpēc, ka Dievs radīja cilvēku ar dvēseli. Eņģeļiem, tai skaitā arī velnam, dvēseles nav. Iespējams, ka tā bija skaudība, ka pēkšņi radās kaut kas, kas ir vairāk nekā eņģeļi, lielāks par eņģeļiem.

 

Eņģeļi ir gari. Viņiem ir miesa un gars, bet nav dvēseles. Cilvēkiem ir gan miesa, gan gars, gan arī dvēsele. Ar to viņi atšķiras no eņģeļiem.

 

Eņģeļi ir kā dzīvnieki, kuriem nav dvēseles. Kad cilvēki pazaudē savu dvēseli, viņi kļūst kā dzīvnieki, kuri radīti nokaušanai.

 

Tāpēc arī Jēzus runāja par dvēseles glābšanu, par dvēseles pestīšanu. Viņš sacīja: "Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli?" (Mk.8:36)

 

Cilvēki, kuri pazaudē un samaitā savu dvēseli, kļūst kā dzīvnieki, kuriem nav dvēseles, un kuri vadās no miesīgajām tieksmēm.

 

Eņģeļiem nav dvēseles, viņi nespēj just līdzi cilvēku vājībām, cilvēku pārdzīvojumiem. Jēzum ir dvēsele, Jēzus ir līdzīgs mums, viņš spēj just mums līdzi. To mums saka arī bībele.

 

Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. (Ebr.4:15)

 

Jo ne eņģeļu varā Viņš atdevis nākamo pasauli, par ko mēs runājam. (Ebr.2:5) Bet mums - cilvēkiem, kuriem ir dvēsele.

 

Iespējams, ka velns nespēj samierināties ar to, ka Dievs radīja būtni, t.i. cilvēku, kuram ir kaut kas vairāk nekā viņam (velnam), cilvēku, kuram ir dvēsele. Tāpēc, iespējams, viņš arī nolēma pazudināt cilvēku. Pazudināt dvēseles, samaitāt tās.

 

Cilvēks savu dvēseli var pazaudēt un samaitāt, iemantojot pasaules bagātības.

 

Kad mēs skatāmies uz šīs pasaules bagātajiem, mēs bieži redzam cilvēkus, kuri ir ļauni un cietsirdīgi, kuriem nav sirdsapziņas, kuriem nav nekādas līdzjūtības uz tiem, kuriem nav nekā. Viņiem vienīgā doma ir vērsta uz to, lai kļūtu vēl bagātāki un uz to, lai netradicionālās vērtības tiktu ieviestas un īstenotas šajā pasaulē.

 

Šie cilvēki jau ir pazaudējuši un samaitājuši savu dvēseli. Viņi ir kļuvuši līdzīgi dzīvniekiem, kuri dzīvo savu dabīgo instinktu un vajadzību vadīti.

 

Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satveršanai un nokaušanai. (2Pt.2:12)

 

Līdzīga un ļauna situācija bija izveidojusies pirmsplūdu pasaulē, kad šīs zemes iedzīvotāji bija saradojušies ar eņģeļiem, kā rezultātā viņiem piedzima pēcnācēji, kuriem nebija dvēseles. Viņiem varbūt bija pārdabīgas spējas, pārdabīgs spēks, pārdabīgs augums, taču viņos bija ļaunums. Tiem nebija nekādas līdzjūtības vai līdzcietības pret cilvēkiem. Ikdienu ļaunums auga augumā.

 

Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu. (1Moz.6:5)

 

Bībele saka, ka laiku beigās, īsi pirms Kristus otrās atnākšanas, būs līdzīga situācija.

 

Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. (Mt.24:37)

 

Un, kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās. (Lk.17:26)

 

Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. (2Tim.3:1-4)

 

Vai tā jau nav mūsdienu ikdiena?

 

Cilvēki būs piepildīti ar ļaunumu, tiem nebūs līdzjūtības, mīlestības, līdzcietības pret līdzcilvēkiem. Visas domas un darbība būs virzīta tikai uz to, lai bagātinātos. Cilvēki, kuri jau ir pazaudējuši un samaitājuši savu dvēseli.

 

Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli?" (Mk.8:36)

 

Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. (1Pt.2:11)

 

Tāpēc arī mums ir Dieva vārda instrukcija, pasargāt sevi no tām kārībām, ko mēs redzam pasaulē: acu kārība, miesas kārība, dzīves lepnība.

 

Jo viss, kas ir pasaulē - miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība - tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. (1Jņ.2:16)

 

Eņģeļi ir bez žēlastības! Viņi nevar iežēloties pār cilvēkiem, jo viņiem nav dvēseles. Viņi tikai pilda Dieva gribu.

 

Teiciet To Kungu, Viņa eņģeļi, jūs, Viņa stiprie sargi, kas Viņa pavēles pilda, klausīdami Viņa vārda balsi! (Ps.103.20)

 

Viņi var bez žēlastības vienā acumirklī iznīcināt daudzus cilvēkus.

 

Bībelē mēs redzam daudzus piemērus tam, ka eņģeļi, acis nepamirkšķinot, nogalina daudzus cilvēkus.

 

Tad Tas Kungs lika Israēlā plosīties mērim no rīta līdz noliktajam laikam, un no tautas nomira - no Danas līdz Bēršebai - pavisam septiņdesmit tūkstoši cilvēku. 
Bet, kad eņģelis savu roku izstiepa pār Jeruzālemi, lai to izpostītu, tad To Kungu pārņēma nožēla par šo nelaimi, un Viņš sacīja eņģelim, kas nesa bojā eju ļaudīm: "Tagad pietiek! Atrauj savu roku!" Un Tā Kunga eņģelis atradās pie jebusieša Araunas klona. (2Sam.24:15-16)

 

Un Gads gāja pie Dāvida un viņam sacīja: "Tā saka Tas Kungs: izvēlies sev vai nu trīs gadus bada laika, vai trīs mēnešus bēgt no saviem pretiniekiem pēc tam, kad ienaidnieku zobens būs panācis jūs, vai lai trīs dienas Tā Kunga zobens - mēris visā zemē un Tā Kunga eņģelis, kas nāvi nes visos Israēla novados. Un lūko, kādu atbildi lai es nesu Tam, kas mani sūtījis!" 
Tad Dāvids sacīja Gadam: "Man ir lielas bailes! Bet es gribu labāk krist Tā Kunga rokā, jo Viņa žēlastība ir ļoti liela, bet es negribu krist cilvēku rokās!" 
Tad Tas Kungs lika mērim nākt pār Israēlu, un no Israēla nomira septiņdesmit tūkstoši cilvēku. 
Un Dievs sūtīja eņģeli uz Jeruzālemi, lai to izpostītu; bet, tikko viņš taisījās to izpostīt, Tas Kungs to uzlūkoja, un Viņam kļuva žēl ļaunuma, un Viņš sacīja posta eņģelim, ko bija sūtījis: "Tagad pietiek, atvelc savu roku!" Un Tā Kunga eņģelis bija nostājies tieši pie jebusieša Ornana klona. (1Laiku 21:11-15)

 

Un Tas Kungs pavēlēja eņģelim, un viņš iebāza savu zobenu makstī. (1Laiku 21:27)

 

Un tanī pašā naktī izgāja Tā Kunga eņģelis un nogalināja asīriešu nometnē simt astoņdesmit piecus tūkstošus vīru; un, kad ļaudis no rīta agri cēlās, tad redzi, tur visus tos atrada mirušus, viss bija pilns ar miroņiem. (2Ķēn.19:35)

 

Un Tas Kungs sūtīja eņģeli, kas nomaitāja visus varonīgos karavīrus, gan vadoņus, gan karapulku virsniekus, Asīrijas ķēniņa nometnē, tā ka tas ar kaunu pagrieza savu vaigu uz savu paša zemi; un, kad viņš iegāja sava dieva namā, tad tie, kuri bija cēlušies no viņa klēpja, - tie paši viņam lika mirt, uzbrūkot viņam ar zobenu. (2Laiku 32:21)

 

Tad izgāja Tā Kunga eņģelis un nogalināja asīriešu nometnē simts astoņdesmit piecus tūkstošus vīru; kad agri rītā nometne piecēlās, tad redzi, tie visi bija pagalam. (Jes.37:36)

 

Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. (Mt.13:41-42)

 

Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. (Mt.13:49-50)

 

Tūdaļ Tā Kunga eņģelis viņu sita, tāpēc ka viņš nedeva Dievam godu, un viņš tika tārpu saēsts un nomira. (Ap.d.12:23)

 

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? (Ebr.1:14)

 

Eņģeļi nespēj iežēloties pār cilvēkiem, tāpēc Dievs sūtīja savu dēlu:

Jo Viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. 
Tāpēc Viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. 
Jo tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. (Ebr.2:16-18)

 

Dievs runāja caur eņģeļiem uz Izraēla tautu daudzu gadu garumā, bet tas nedeva vēlamo rezultātu, jo eņģeļi nespēja just līdzi cilvēkiem, nespēja iežēloties par viņiem, kā arī nespēja saprast cilvēkus! Viņi tikai akli pildīja Dieva pavēles.

 

Kad Izraēls bija zem eņģeļu vadības, mēs redzam, ka bieži vien žēlastībai nebija vietas. Ļaudis apcietinājās un viņos nebija žēlastības. Eņģeļi žēlastību nepazina, tāpēc arī attiecīgi likumi bija tādi, ka žēlastībai nebija vietas. Žēlastība un piedošana atnāca caur Jēzu Kristu.

 

Jēzus bija savādāks. Viņš spēja iežēloties par cilvēkiem, saprast viņus, just viņiem līdzi, viņš izdzīvoja un pārdzīvoja to pašu, ko cilvēki. Tāpēc arī viņš tagad Dieva priekšā aizstāv cilvēkus, jo viņš pilnībā saprot viņus un viņu rīcību.

 

Eņģeļiem nav līdzjūtības, žēlsirdības, viņi nespēj iejusties cilvēku ādā, viņi tikai akli pilda Dieva pavēles.

 

Eņģeļiem nav dvēseles, bet cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības un veidola, eņģeļi nav radīti pēc Dieva līdzības un veidola.

 

Cilvēka dvēsele - tas ir tas, kas dara atšķirību starp cilvēkiem un eņģeļiem un tas ir tas, ko velna eņģeļi cenšas pazudināt.

 

Kad eņģeļi saradojās ar cilvēkiem, tad gan viņi paši, gan arī viņu pēcnācēji bija ļauni un cietsirdīgi un ļaunums vairojās zemes virsū.

 

Kad Izraēls bija zem Tā Kunga eņģeļa vadības, daudz kritušo bija ne tikai Izraēla ienaidnieku vidū, bet arī pašu izraēliešu vidū. Eņģeļi nepazīst žēlastību, viņi nespēj iežēloties par cilvēkiem, viņi tikai akli pilda Tā Kunga pavēles.

 

Un sestais eņģelis bazūnēja, un es dzirdēju balsi no zelta altāra četriem stūriem Dieva priekšā sakām sestajam eņģelim, kam bija bazūne: "Atraisi četrus eņģeļus, kas saistīti pie lielās upes Eifratas." 
Tad atsvabināja četrus eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā nokaut trešo daļu cilvēku. (Atkl.9:13-15)

 

Eņģeļi bija cietsirdīgi un nežēlīgi un attiecīgi arī viņu pavēles cilvēkiem bija tādas pašas. Bieži vien viņi pavēlēja iznīcināt pilnīgi visu, nepaklausības gadījumā piedraudot ar sodu!

 

Velns ir eņģelis, kurš caur grēku un iekāri kontrolē visu cilvēci. Tad cik gan daudz vairāk spēj pārējie eņģeļi?

 

Visi tie eņģeļi, kuri ir pakļauti velnam, ir sadalīti pa dažādām ietekmes sfērām pār cilvēci.

 

Kad mēs raugāmies uz bībeli, mēs neredzam nevienu gadījumu, kad eņģeļi būtu iežēlojušies par cilvēkiem, vai kaut kā būtu jutuši viņiem līdzi, bet toties mēs redzam tikai Dieva pavēļu izpildītājus. Jā, Dievs iežēlojās un lika pārtraukt eņģeļiem viņu darbību vairākos gadījumos. Taču eņģeļi paši to nespēja izdarīt.

 

Un Tas Kungs pavēlēja eņģelim, un viņš iebāza savu zobenu makstī. (1Laiku 21:27)

 

Tas Kungs iežēlojās un lika eņģelim pārtraukt viņa darbību. Nav tādas lietas, ka eņģelis pats būtu iežēlojies un pārtraucis savu darbību. Eņģeļiem nav žēlastības un nav arī līdzjūtības, jo viņiem nav dvēseles. 

 

Cilvēks spēj iežēloties par cilvēku, jo viņam ir dvēsele. Eņģelis nespēj iežēloties par cilvēku, jo viņam nav dvēseles, tāpēc nav arī līdzjūtības.

 

Eņģeļiem nav dvēseles un attiecīgi nav līdzjūtības. Viņi ir savādāki nekā cilvēki.

 

Kad cilvēki pazaudē savu dvēseli, kalpojot sātanam, viņi kļūst nežēlīgi, cietsirdīgi, bez jebkādas līdzjūtības. To mēs varam redzēt, noraugoties uz šīs pasaules varenajiem, kad viņi nevis rūpējas par ļaužu labklājību, bet raugās tikai uz to, kā bagātināt sevi un sev līdzīgos, neraugoties uz ļaužu ciešanām, vajadzībām utt. Šeit arī iemesls kariem, epidēmijām, katastrofām. Jo pie varas ir dēmonu apsēsti cilvēki, kuri pilda sātana vēlmes un gribu.

 

Tāpat nekādas žēlastības nav arī tiem cilvēkiem, kuri ir pārdevuši savas dvēseles sātanam, lai iegūtu kaut kādu labumu sev šīs dzīves laikā. Velna eņģeļu uzdevums: samaitāt un pazudināt cilvēku dvēseles, jo viņiem pašiem tās nav.

 

Arī Dieva eņģeļiem nav dvēseles, viņi ir tikai Tā Kunga pavēļu izpildītāji. Vienīgi Jēzus spēj iežēloties par cilvēkiem, jo viņš bija viņiem līdzīgs un spēj pilnībā izprast katru cilvēku. Tagad Jēzum ir paklausīgs katrs eņģelis.

 

Viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. (1Pt.3:22)

 

Tad, kad Dieva eņģeļi kopā ar Kristu nonāks uz zemi, tad nebūs nekādas žēlastības cilvēkiem. Žēlastības laiks būs beidzies un eņģeļi šķiros cilvēkus tā, kā Dievs viņiem to liks, neraugoties uz cilvēku žēlabām vai raudām. Mēs varam sagaidīt žēlastību no Dieva un Viņa Kristus, bet mēs to nesagaidīsim no eņģeļiem!

 

Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. (Mt.13:49-50)

 

Kad mēs lasām par to, ka tagad ir žēlastības laiks, mēs bieži vien neaizdomājamies, ko tas nozīmē, jo tad, kad Dieva eņģeļi nāks, tad vairs žēlastības nebūs, bet notiks taisna tiesa ar eņģeļu palīdzību, kuri žēlastību nepazīst!

 

Tā kā padomājiet par to, un apdomājieties, kamēr vēl nav par vēlu, lai galu galā atrastos pareizajā pusē, kamēr vēl ir žēlastības laiks!

 

Bieži mēs domājam, vai tiešām mīlošais un žēlīgais Dievs pieļaus to, ka daudzi cilvēki tiks iemesti uguns un sēra jūrā.

 

Ir jāatceras, ka Dievs ir arī taisnīgs Dievs. Ļaudis paši izvēlējās savu ceļu, neņemot vērā Dieva norādījumus. Dieva pavēļu izpildītāji ir eņģeļi, kuri nepazīst nekādu žēlastību!

 

Raugoties uz to, kas ir rakstīts bībelē, vai mēs varam cerēt saņemt žēlastību no eņģeļiem? Nē! Mēs varam cerēt tikai uz Dieva un Viņa Kristus žēlastību! Eņģeļi nepazīst žēlastību. Viņiem nav vajadzības iežēloties, jo viņi ir nemirstīgi! Viņi var iežēloties tikai pēc Dieva un Viņa Kristus pavēles. Jēzum paklausa jebkurš eņģelis. Viss ir atkarīgs tikai no Dieva un Viņa dēla Jēzus Kristus.

 

Un kad ir rakstīts, ka augšāmcelšanās cēlienā Dieva bērni būs kā eņģeļi debesīs, tas nenozīmē to, ka viņiem (Dieva bērniem) nebūs vairs dvēseles, kā eņģeļiem. Bet tas nozīmē to, ka viņi būs nemirstīgi - tātad viņiem vairs nebūs vajadzības augļoties un vairoties, kā tas nav vajadzīgs eņģeļiem.

 

Kad mēs šodien dzīvojam, mēs varam būt lepni ar to, ka Dievs mums ir dāvinājis dvēseli - lietu, kas nav eņģeļiem.

 

Pētīsim Dieva Vārdu, un tas atklās mums vēl daudzas un brīnišķīgas lietas!

Skatījumu skaits: 363 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt