Galvenie » 2016 » Novembris » 7 » Uz ko balstās Trīsvienības elku pielūdzēju ticība?
15:52
Uz ko balstās Trīsvienības elku pielūdzēju ticība?

Un tā, kopš tā laika, kad Tas Kungs izveda mani no senās Bābeles elkdievības, ir pagājis jau kāds brīdis. Un var jau izdarīt kaut kādus secinājumus.

 

Uz ko tad balstās šo elku pielūdzēju ticība, kuri šodien sauc sevi par kristiešiem, bet īstenībā ir lielās netikles Bābeles elku kalpotāji?

 

Šis elks ienāca kristietībā Romas valdnieka Konstantīna laikā, un tika apstiprināts caur Nīķejas konsīlu.

 

Visi, kuri pielūdz Trīsvienību - Trīsvienīgo Dievu —> pielūdz elku, kuru izveidoja no Dieva atkritusī katoļu baznīca! Viņi sauc sevi par kristiešiem, bet īstenībā ir elku pielūdzēji!

 

Un lūk, kādas tad Rakstu vietas parasti min šie elku pielūdzēji, aizsargājot savu elkdievību? Paraudzīsimies uz to!

 

Pants:

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. (Mt.28:19)

Paskaidrojums:

Oriģinālā šis pants skan tā: Tad aizgājuši māciet visas tautas manā vārdā.

 

Pants:

Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens. (1Jņ.5:7)

Paskaidrojums:

Oriģinālā šī panta nav, tas tika pievienots Rakstiem katoliskās atkrišanas laikā.

 

Pants:

Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem! (2Kor.13:13)

Paskaidrojums:

Bībelē nav pat nekāda mājiena par Dieva trīsvienību, tie visi ir melīgo teologu izdomājumi! Un ja kaut kur tiek minēti kopā gan Dievs, gan Jēzus, gan Svētais Gars, tas vēl nenozīmē to, ka runa iet par "Trīsvienīgo Dievu"!

 

Pants:

Ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, Garā svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm: žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi. (1Pt.1:2)

Paskaidrojums:

Šeit ir tas pats, ko jau mēs apskatījām iepriekš!

 

Pants:

Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam. 
Un redzi, balss no debesīm sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts." (Mt.3:16-17)

Paskaidrojums:

Ir nejēdzīgi attiecināt šos pantus uz "Dieva Trīsvienību", tas runā tikai par to ļaužu nejēdzību, kuri tā apgalvo!

 

Pants:

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 
Tas bija iesākumā pie Dieva. 
Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. (Jņ.1:1-3)

Paskaidrojums:

Šo frāzi: "Vārds bija Dievs" izmanto visi Svētās Trīsvienības elka pielūdzēji, kā arī tie, kuri Jēzu pielūdz kā Dievu, ar putām uz lūpām metas pierādīt, ka Rakstos taču ir skaidri un gaiši rakstīts: "Vārds bija Dievs" - tātad Jēzus bija Dievs.

 

Bet ielūkojoties oriģinālā, mēs redzam, ka tur ir rakstīts pavisam savādāk. Nevis "Vārds bija Dievs", bet gan "Dievs bija Vārds".

 

Un tas maina visa jēgu un būtību.

 

Sakiet man, vai ir atšķirība tanī, ka ir rakstīts "Vārds bija Dievs" vai arī "Dievs bija Vārds"? Vai kādreiz esat aizdomājušies par to? Jo oriģinālā nav rakstīts "Vārds bija Dievs", kā mēs to redzam, raugoties uz oriģināltekstu grieķu valodā?

 

Nu, piemēram, ja jūs teiksiet "pērtiķis ir dzīvnieks", jums būs taisnība, vai ne tā? Bet ja jūs teiksiet "dzīvnieks ir mērkaķis", jums nebūs taisnība, jo arī govs ir dzīvnieks, arī lācis, un arī vilks, vai ne tā?

 

Dievs bija Vārds - un tālāk ir paskaidrojums, ka Dievs sūtīja Savu Vienpiedzimušo Dēlu, kurš kļuva par pilnīgu Tēva atspoguļojumu! Bet tulkojums "Vārds bija Dievs" ir nepareizs, un no tā arī ir cēlušās daudzas maldu mācības!

 

Cita Rakstu vieta, kuru min šie elku pielūdzēji:

Pants:
Bet Viņš tiem atbildēja: "Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī Es darbojos." Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja Viņu nokaut, tāpēc ka Viņš ne vien sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauca par Savu Tēvu, Sevi pielīdzinādams Dievam. (Jņ.5:17-18)

Paskaidrojums:

Šeit ir skaidri pateikts, ka Jēzus ir Dieva dēls, bet ne Dievs! Tikai reliģisko jūdu acīs Jēzus pielīdzināja sevi Dievam. Vai tad Jēzus teica, ka viņš ir Dievs? Runas beigās viņš uzdeva sekojošo jautājumu: Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva? (Jņ.5:44)

 

Nākošā Rakstu vieta, kuru min šie elku pielūdzēji, apgalvojot, ka Jēzus ir Dievs:

Pants:

Toms atbildēja un sacīja Viņam: "Mans Kungs un Mans Dievs!" Jēzus viņam saka: "Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!" (Jņ.20:28-29)

Paskaidrojums:

Ja jūs ieraudzīsiet kaut ko, kas jūs pārsteigs, vai jūs neizsauksieties aiz\pārsteiguma: "Ak, mans Dievs!" Un vai tagad jūsu pārsteiguma iemesls kļūs jums par Dievu? Tas pats bija arī ar Tomu!

 

Pants:

Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu. (Ap.d.20:28)

Paskaidrojums:

Šeit protams ir izrauts pants no konteksta, kurā iet runa par to, ka Jēzus rūpējas par Dieva Draudzi, kuru ir ieguvis sev par īpašumu ar savām paša asinīm.

 

Pants:

Tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi! Āmen. (Rom.9:4-5)

Paskaidrojums:

Šis pants man atgādina kādu stāstu:

"Tiesnesis izteica spriedumu notiesātajam: "Nogalināt nedrīkst apžēlot!"

 

Un no tā, kur kalpotājs ieliks komatu, būs atkarīgs dotā cilvēka liktenis.

 

Ja viņš uzrakstīs: "Nogalināt, nedrīkst apžēlot!", tad cilvēks tiks notiesāts uz nāvi!

 

Bet ja viņš uzrakstīs: "Nogalināt nedrīkst, apžēlot!", tad šis cilvēks tiks attaisnots!"

 

Tāpat arī dotajā Rakstu vietā. Oriģinālā šis pants skan tā: kuriem tēvi, un no kuriem Kristus pēc miesas; esošais pār visiem Dievs slavēts uz mūžiem, amen.

 

Šeit viss ir skaidrs: runa ir par to, ka ka Jēzus pēc miesas ir no tēviem un beigās tiek izteikta slava Dievam!

 

Nākošā Rakstu vieta:

Pants:

Gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. (Tit.2:13)

Paskaidrojums:

Šeit pat oriģinālā nav jāskatās, lai saprastu, ka runa iet par divām personām: par lielo Dievu un par Jēzu Kristu. Bībele mums daudzās vietās saka Jēzus Kristus otro atnākšānu Tēva spēkā un godībā!

 

Pants:

Filips Viņam saka: "Kungs, rādi mums Tēvu, tad mums pietiek." 
Jēzus viņam saka: "Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu? 
Vai tu netici, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī? (Jņ.14:8-10)

Paskaidrojums:

Jēzus ir Dieva atspoguļojums, attēls: Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls. (Kol.1:15)

Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls. (Ebr.1:3)

 

Šīs Rakstu vietas tikai apstiprina to, ka Jēzus ir neredzamā Dieva redzamais atspulgs. Tēvs visu godību ir nodevis Jēzum līdz noteiktam laikam!

 

Pants:

Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. (Kol.2:9)

Paskaidrojums:

Šeit mēs atkal redzam apstiprinājumu tam, ka Jēzus ir pilnīgs sava Tēva, t.i. Dieva atspoguļojums. Trīsvienības elku pielūdzēji aizmirst par to, kas seko tālāk, jo viņiem parasti patīk izraut pantus no konteksta.

 

Un tālāk ir rakstīts: un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. (Kol.2:9)

 

Un kas tagad, arī mēs esam Dievi?

 

Kristus dievišķība - tas nav tas pats, kā pateikt, ka Kristus ir Dievs! Ja jūs esat piedzimuši no augšienes, arī jūsos ir dievišķība, bet jūs neesat Dievs!

 

Nākošā Rakstu vieta:

Pants:

Tas pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, tas otrais cilvēks ir tas Kungs no debesīm. (1Kor.15:47)

Paskaidrojums:

Oriģinālā šis pants skan tā: Pirmais cilvēks no mālu zemes, otrais cilvēks no debesīm.

 

Šeit ir vienkārši to ļaužu nejēdzība, kuri uzdod neesošo par esošo un vēlamo par īstenību.

 

Nākošā Rakstu vieta:

Pants:

Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. (1Tim.3:16)

Paskaidrojums:

Mūsdienu tulkojumā ir rakstīts: «Viņš ir skatīts miesā». Visticamāk, ka tā ir nejauša kļūda, kas radusies grieķu vārdu ОС («viņš» vai «tas, kurš») un ΘC (kas apzīmē vārdu «Dievs») līdzības dēļ.

Kā arī šeit nav rakstīts, ka Dievs atnāca miesā, bet gan tas, ka Dievs atklāja sevi caur savu dēlu Jēzu Kristu, kurš ir pilnīgs sava Tēva atspoguļojums.

 

Nākošā Rakstu vieta:
Pants:
Es un Tēvs, mēs esam viens. (Jņ.10:30)

Paskaidrojums:

Kad Jēzus saka:  Es un Tēvs, mēs esam viens (Jņ.10:30), tas nozīmē to, ka viņi dara vienu lietu, ka viņi ir vienprātīgi, nevis to, ka Jēzus ir tas pats Dievs Tēvs.

 

Taču, lai izprastu un saprastu šo tekstu, mums tas ir jāizlasa kontekstā, nevis tikai izraujot no konteksta. Tātad mēs lasām:

Jūdi Viņu ielenca un sacīja Viņam: "Cik ilgi Tu mūs turēsi neziņā? Ja Tu esi Kristus, saki mums to skaidri!" 
Jēzus viņiem atbildēja: "Es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko Es daru Sava Tēva Vārdā, nodod liecību par Mani. 
Bet jūs neticat, jo nepiederat pie Manām avīm. 
Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. 
Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. 
Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. 
Es un Tēvs, mēs esam viens." (Jņ.10:24-30)

 

Šeit mēs redzam, ka jūdi pieprasa Jēzum, lai Viņš skaidri pasaka, vai Viņš ir gaidāmais Mesija (Kristus), kuram ir jānāk. Un Jēzus skaidri un gaiši pasaka:

Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. 
Es un Tēvs, mēs esam viens." (Jņ.10:29-30)

 

Viņš uzreiz pasaka, ka Dievs ir vienīgā augstākā autoritāte, bet Viņš (Jēzus) ir šīs augstākās garīgās autoritātes nodoma īstenotājs (visa vara ir nodota Dēlam (izņemot pašu Tēvu)) un tāpēc Viņš arī saka: Es un Tēvs, mēs esam viens. (Jņ.10:30)Pants:

Jēzus atbildēja: "Ja Es pats Sevi ceļu godā, Mans gods nav nekas. Bet Tas, kas Mani ceļ godā, ir Mans Tēvs, ko jūs saucat par savu Dievu. (Jņ.8:54)

Paskaidrojums:

Šiet Jēzus vēlreiz apstiprina to, ka viņš ir Dieva dēls!


Pants:
Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū." (1Moz.1:26)

Paskaidrojums:
Šeit šie elku pielūdzēji apgalvo sekojošo:
"«sacīja» vienskaitlī,
«darīsim» daudzskaitlī.
Vārds «Dievs» ebreju valodā «Elohim» burtiski nozīmē «dievi», bet ir izteikts vienskaitlī «sacīja». Un tā nav gramatiskā kļūda, tā ir iedvesmojis Svētais Gars."

 

Mēs zinām no vēstures, ka jebkurš varenais imperators un valdnieks runāja par sevi un no sevis daudzskaitlī, piemēram: "Mēs, Viskrievijas Imperators un Valdnieks..." Bet viņš taču bija viens, vai ne tā?

 

Dievam ir tiesības runāt par sevi un no sevis tā, kā vien viņam iegribās, un neviens viņam tajā nevar iebilst, tāpēc, ka viņš ir Dievs un Dievs ir tikai viens!

 

«Elohim» – daudzskaitļa forma. Izteicēji un īpašības vārdi, kuri tiek lietoti ar šo vārdu, vienmēr tiek lietoti vienskaitlī.

Tas ir tā saucamais «pluralis majesticus», kurš tiek lietots, lai izteiktu augstu cieņu un varenību, pie tam, ne obligāti Dieva.

 

Pati bībele mums parāda, ka lietvārda «Elohim» daudzskaitļa forma izsaka Dieva varenību, bet ne personu daudzumu vienā Dievībā. Tanī pašā laikā bībele neatlaidīgi norāda uz to, ka Dievs ir viens, un lieto «Elohim» situācijās, kad pilnīgi noteikti tiek aprakstīta tikai viena persona. Piemēram, «Elohim» tiek lietots, aprakstot Dieva parādīšanos vienskaitlī, vīra veidā, Jēkabam. (1Moz.32:30).

 

Izraēlieši nosauca zelta teļu, kuru viņi izgatavoja tuksnesī, par «elohim» (2Moz.32:1,4,8,23,31).

 

Tanī pašā laikā, bībele pilnīgi noteikti runā par vienu teļu (2Moz.32:4,5,8,19-20,24,35).

 

Vecā Derība ļoti bieži lieto «elohim», lai apzīmētu noteiktus pagānu dievus, tādus kā Baal-Berītu (Soģu 8:33), Kamošu (Soģu 11:24), Dagonu (Soģu16:23), Baal-Zebubu (2Ķēn.1:2-3), Nisrohu (2Ķēn.19:37). Bībele lieto vārdu «elohim» arī attiecībā uz Jēzu Kristu (Ps.45:7; Cah.12:8-10;14:5), un neviens nekad nav domājis, ka Jēzum ir vairākas pesonas. Tas nozīmē, ka vārds «elohim» nepavisam nenorāda uz trīs Dievības personām. Tikai viena persona, saukta par «elohim», cīnījās ar Jēkabu; tikai viens zelta teļš tika nosaukts par «elohim», un tikai viens kungs Jēzus Kristus arī ir nosaukts par «elohim»»


Pants:
Un Dievs Tas Kungs sacīja: "Redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu... (1Moz.3:22)

Paskaidrojums:
Šeit ir tas pats, kā arī augšminētajā pantā: Dievs runā par sevi daudzskaitlī, bet viņš ir viens!


Pants:
Un es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: "Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?" Tad es atbildēju: "Redzi, es esmu še, sūti mani!" (Jes.6:8)

Paskaidrojums:
Šeit mēs redzam to pašu. Tas Kungs runā par sevi daudzskaitlī.

Pants:
Bet mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso (Dievu), un mēs jau esam patiesajā - Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. (1Jņ.5:20)

Paskaidrojums:

Šeit ir runa par divām personām, par Tēvu un viņa dēlu! Ja mēs atzīstam, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad mēs atzīstam arī Dievu, par to ne reizi vien ir teikts Rakstos! Bet ja mēs neatzīstam Jēzu par Kristu, tad mums nav Dieva! Viss šeit ir skaidrs!

Un tā, šeit iet runa par divām personām: par Tēvu, kurš ir patiesais Dievs un par viņa dēlu, kurš ir mūžīgā dzīvība!


Pants:

Kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. (Flp.2:6)

Paskaidrojums:
Vai tad šeit iet runa par to, ka Jēzus ir Dievs?.


Pants:

Bet par Dēlu: Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir Viņa valdnieka varas zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību; tāpēc Dievs, Tavs Dievs ir svaidījis Tevi ar prieka eļļu vairāk par Taviem biedriem. 
Un: sākumā Tu, Kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir Tavu roku darbs. Tās zudīs, bet Tu paliec; tās visas sadils kā drēbes, un Tu tās satīsi kā uzvalku, un tās pārvērtīsies, bet Tu esi tas pats, un Tavi gadi nebeigsies. (Ebr.1:8-12)

Paskaidrojums:
(7) Tavs tronis, Dieva (dotais), – uz mūžiem; taisnības zizlis – tavas valstības zizlis. (8) Mīli tu taisnību un ienīsti bezdievību, tāpēc svaidīja tevi Dievs, tavs Dievs ar prieka eļļu, no taviem biedriem (izvēlējās tevi).  (Ps.45:7-8) - šī ir oriģinālā Rakstu vieta no senebreju valodas, kuru citē vēstules ebrejiem autors.

No Rakstiem mēs zinām, ka Dievs radīja visu redzamo un neredzamo caur savu dēlu Jēzu Kristu. Tāpēc šeit nav nekādu pretrunu.

Oriģināls no 102.psalma skan tā:

(26) Reiz dibināji Tu zemi, un debesis – Tavu roku darbs. (27) Tie aizies bojā, bet Tu paliksi, un visi tie, kā kleita, novecos; kā drēbes, Tu nomainīsi tos, un pazudīs tie. (28) Bet Tu – tas pats, un Tavi gadi nebeigsies. (Ps.102:26-28)


Un tā, mēs paskatījāmies uz dažām Rakstu vietām, kuras citē trīsgalvainā monstra elku pielūdzēji, apgalvojot, ka Dievs ir Trīsvienīgs.

 

Parasti visi lielās netikles Bābeles elku pielūdzēji vienmēr apsūdz citus tanī, ko paši dara: atkrišanā, elkdievībā, kalpošanā ļaunajiem gariem utt? Vai ne tādēļ, ka viņi ļāva ļaunajiem gariem valdīt par sevi? Kad cilvēks aiziet no patiesības, atnāk ļaunie gari, uzdodamies par Dievu, un cilvēks domā, ka kalpo Dievam, bet īstenībā kalpo sātanam. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem. (2Tes.2:11) Viņi domā, ka Dievs viņiem runā, be to saka maldu gars: ļaunais gars, kurš uzdod sevi par Dievu! Lai Tas Kungs apžēlo šos ļaudis, kuri atrodas Bābeles maldos, netiklībā un tīklos, un izved viņus ārā no šīs netikles, kura atrodas netiklībā ar ļaunajiem gariem!

 

Mums ir jāņem vērā arī tas fakts, ka Vecās Derības laikos Dievs runāja caur saviem eņģeļiem. Eņģeļi ieradās dažādos veidos un sacīja: "Es tavs Dievs!", bet tas nenozīmēja to, ka šis eņģelis ir Dievs. Eņģelis - vēstnieks, kurš atnesa vēsti no Dieva. Tādā veidā Dievs runāja gan ar Ābrahāmu, gan ar Mozu, gan arī ar citiem tā laika ļaudīm. Tāpēc mēs redzam, it kā vairāki Dievi atnāca pie Abrahāma (īstenībā tie bija eņģeļi), ka Dievs ratos (braucamrīkā) nolaidās pie pravieša Eceķiēla (īstenībā tas bija eņģelis, kurš lietoja augstās tehnoloģijas), mēs redzam daudz augsti attīstīto tehnoloģiju pielietošanu, ko izmantoja eņģeļi. Tikai naivo un vientiesīgo kristiešu nejēdzība patur viņus viduslaiku domāšanas gūstā par to, ka eņģeļi ir radījumi ar spārniem, kuri lidinās, kur vien vēlas.

 

Tāpat arī Jēzus tika uzrauts padebesī, kas var nozīmēt augsti attīstīto tehnoloģiju pielietošanu, bet ne to, ka Jēzus prata lidot!

 

Trīsvienības jeb Trīsvienīgā Dieva elks tiek pamatots ar bībeles izmainītajām vietām un uz teoloģiskajām mācībām, kuras radušās sadarbības ar dažādiem ļaunajiem gariem rezultātā priekš tam, lai pieviltu un aizvestu no patiesības lielas ļaužu masas.

 

Mēs apskatījām dažas Rakstu vietas, kuras citē trīsgalvainā elka pielūdzēji, lai izskaidrotu savu ticību, un mēs redzam, ka nav pamatojuma apgalvot, ka Dievs nav viens, bet ir trīs hipostāzēs.

 

Hipostāze (senajā grieķu val. ὑπόστᾰσις — «seja, būtība») — termins, kuru lieto kristiešu teoloģijā (pārsvarā Austrumu), lai apzīmētu vienu no trīs Trīsvienīgā Dieva sejām: Tēva un Dēla un Svētā Gara.

Grieķu vārds «hipo-stāze» burtiski nozīmē «zem-stāvošs» un latīņu valodā tiek apzīmēta kā «sub-stance». Termins plaši tika pielietots Plotīna filozofiskajā mācībā, tikai citā nozīmē, kas nozīmēja kādu būtību (vai tās daļu), bet ne personu. (Vikipēdija)

 

Tāpat vārds "hipostāze" ir viens no kaut kā izpausmes, iemiesošanās veidiem. (Vikivārdnīca)

 

Tam nav nekāda pamatojuma Rakstos, jo tur ir skaidri rakstīts, ka Dievs neizmainās! Dieva Trīsvienība - tā ir filozofiska mācība, par kuru mūs brīdina Dieva Vārds.

 

Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. (Kol.2:8)

 

Dieva Trīsvienība - tā ir viena no lielākajām kristietības maldu mācībām, kuras saknes aiziet uz Nīķejas Konsīla laikiem, un pēc tam vēl tālāk - līdz senās Bābeles elkiem.

 

Tādēļ uzmanīsimies, lai nesekotu maldu mācītāju un atkritēju mācībām, ar kurām ir piepildīta mūsdienu kristietība!

 

Visiem trīsgalvainā monstra elku pielūdzējiem vēlos uzdot tikai vienu jautājumu: "Kāds bija jūsu Dievs līdz Jēzus piedzimšanai? Divvienīgais Dievs? Vai vēl kāds cits monstrs?"

Skatījumu skaits: 696 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt