Galvenā » 2015 » Aprīlis » 18 » Tēvs un Dēls
16:14
Tēvs un Dēls

Kristietībā mēs nereti sastopamies ar apgalvojumu, ka Kristus Jēzus ir tas pats Dievs Tēvs, ka nav absolūti nekādas atšķirības starp Dievu un Jēzu, un ka Jēzus ir tas pats Vecās Derības Dievs.

 

Šis apgalvojums ir maldu mācība. Pētot bībeli mēs redzam, ka ir tikai VIENS Dievs Tēvs, bet Jēzus ir dzīvā Dieva Dēls.

Lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs, vai zemes virsū - jo dievu un kungu ir daudz, 
bet mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu. (1Kor.8:5-6)

 

Jēzus nolikšana Dieva vietā ir nekas cits, kā vienīgi elku kalpība.

 

Jēzus nekad sevi neuzskatīja par Dievu un vienmēr aicināja pielūgt, lūgt, meklēt Dievu Tēvu. Arī raugoties Jāņa Atklāsmes grāmatā, kura mums attēlo lietu īsto būtību, mēs redzam, ka tronī sēž Dievs Tēvs.

 

Tūliņ es tapu aizrauts garā, un raugi: goda krēsls celts debesīs; goda krēslā kāds sēdēja. 
Tas, kas sēdēja, pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem jaspīdam un sardijam, un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragds. 
Ap goda krēslu divdesmit četri krēsli, krēslos sēdēja divdesmit četri vecaji, apģērbti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi. 
No goda krēsla nāk zibeņi, balsis, pērkoni; septiņas uguns lāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir septiņi Dieva gari. 

Goda krēsla priekšā kā stikla jūra, līdzīga kristālam. Goda krēsla vidū un goda krēslam apkārt četras dzīvas būtnes pilnas acīm, no priekšas un muguras puses. 
Pirmā līdzīga lauvam, otra līdzīga vērsim, trešai kā cilvēka seja un ceturtā līdzīga skrejošam ērglim. 
Un četras dzīvas būtnes, kam katrai pa seši spārni, kas pilni acīm visapkārt un iekšpusē un bez mitēšanās dienu un nakti sauc: "Svēts, svēts, svēts Kungs Dievs, Visuvaldītājs, kas bija, kas ir un kas nāks." 
Kad dzīvās būtnes dod slavu, godu un pateicību Tam, ko redz goda krēslā un kas dzīvo mūžu mūžos, 
tad divdesmit četri vecaji metas zemē Tā priekšā, kas sēd goda krēslā, un pielūdz To, kas dzīvo mūžu mūžos, un noliek savus vainagus goda krēsla priekšā, sacīdami: 

"Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas."  (Atkl.4:2-11)

 

Un tālāk mēs redzam, ka Jēzus saņem grāmatu no Tēva rokas, lai to atvērtu.

Viņš nāca un saņēma grāmatu no Tā labās rokas, kas sēd goda krēslā.  (Atkl.5:7)

 

Ja Jēzus ir tas pats Dievs Tēvs, kādā veidā tad Viņš vienlaicīgi atrodas divās vietās un saņem grāmatu pats no sevis? Redzat paši, ka šis apgalvojums, ka Jēzus ir tas pats Vecās Derības Dievs, ir idiotisks. Šāds apgalvojums nerunā par īpašām prāta un saprāta spējām tiem, kas to apgalvo. Visdrīzāk šie cilvēki ir dažādu dēmonu pievilti un šie paši dēmoni viņiem arī uzdodas "par Jēzu, kurš viņiem ir Dievs".

 

Pētot Jāņa Atklāsmes grāmatu, mēs redzam, ka visur iet runa par Tēvu un Dēlu. Tēvs - Visuma Radītājs, vienīgais Dievs, kurš nemainās un kurš teica, ka pirms Viņa nav bijis neviena cita Dieva un pēc Viņa arī nebūs neviena cita. Un Jēzus ir šī Visuvarenā vienīgā Dieva iemīļotais Dēls, bet tajā pašā laikā Viņš nav Dievs.

 

Un lūk, dažas Rakstu vietas no Jāņa Atklāsmes grāmatas, kuras parāda, ka Jēzus nav tas pats Dievs:

Jēzus Kristus atklāsme, ko Viņam devis Dievs. (Atkl.1:1)

Viņš nāca un saņēma grāmatu no Tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. (Atkl.5:7)

Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no Tā vaiga, kas sēd goda krēslā, un no Jēra dusmām. 
Jo atnākusi Viņu lielā dusmu diena! Kas varētu pastāvēt? (Atkl.6:16-17)

Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram. (Atkl.7:10)

Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo Viņam dienām un naktīm Viņa templī, un Tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. 
Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, 

jo Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. (Atkl.7:15-17)

Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. (Atkl.11:15)

Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara. (Atkl.12:10)

Tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem Dievam un Viņa Jēram. (Atkl.14:4)

Jo viņas templis ir Kungs Dievs Visuvaldītājs un Jērs. (Atkl.21:22)

 

Protams, ir arī citas Rakstu vietas, kuras apstiprina to, ka ir tikai viens Dievs, un ir arī Viņa Dēls Jēzus Kristus. Mums ir jāsaprot šīs lietas, jo savādāk var ļoti viegli iekrist maldos un elkdievībā.

 

Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā. (1Kor.1:9)

Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām. (Ef.1:22)

Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis Viņa rokā. (Jņ.3:35)

Jo Tas Viņam ir visu nodevis zem Viņa kājām; bet, kad saka: viss Viņam nodots, - tad, protams, izņemot To, kas Viņam visu nodevis. 
Bet, kad Viņam viss būs nodots, tad arī Dēls pats pakļausies Tam, kas Viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa. (1Kor.15:27-28)

 

Šeit mēs skaidri redzam garīgo hierarhiju Dieva Valstībā: Dēls nekādīgi nevar būt Tēvs, bet - tā kā Dievs ir tikai viens, arī nekādīgi Jēzus nevar būt Dievs. Viņš ir Dieva Dēls un kā tāds Viņš arī atzīst neapstrīdamo Dieva Tēva autoritāti un valdīšanu. Tikai jautājums ir: vai mēs to atzīstam jeb arī cenšamies sev izveidot iedomātu elku tēlu - šinī gadījumā: Jēzu noliekot par Dievu un vienīgā patiesā Dieva vietā visu godu atdodot tikai Jēzum. Tā ir tikai elkdievība, nekas cits vairāk.

 

Raugoties Svētajos Rakstos, mēs redzam, ka apustuļi visu godu deva Dievam Tēvam caur Viņa Dēlu un mūsu Kungu Jēzu Kristu:

Vienīgajam visugudrajam Dievam, lai caur Jēzu Kristu ir gods mūžu mūžos. Āmen. (Rom.16:27)

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs (2Kor.1:3)

Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs (Ef.1:3)

Vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos! Āmen. (Jūdas 25)

 

Kā arī mēs redzam, ka apustuļi savās vēstulēs novēlē mieru un žēlastību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus:

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus! (Rom.1:7)

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus! (1Kor.1:3)

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. (2Kor.1:2)

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus (Gal.1:3)

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus (Ef.1:2)

Miers lai brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. (Ef.6:23)

Lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. (Filip.1:2)

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! (Kol.1:2)

Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus! (2Tes.1:2)

Žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Kunga. (1Tim.1:2)

Žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Kunga. (2Tim.1:2)

Žēlastība un miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Pestītāja. (Tit.1:4)

Lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. (Filem.1:3)

Ar mums būs žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus, Tēva Dēla, patiesībā un mīlestībā. (2Jņ.3)

Pāvils, Silvāns un Timotejs tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū: žēlastība jums un miers! (1Tes.1:1)

Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā! (2Pt.1:2)

Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, aicinātajiem brāļiem, kas Dievā Tēvā mīlēti un Jēzū Kristū pasargāti: 
žēlastība, miers un mīlestība lai jums bagātīgi! (Jūdas 1-2)

 

Tātad visur iet runa par Dievu Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu. Nav nekādas runas par to, ka Jēzus būtu Dievs. Ja nav, tad uzskats, ka Jēzus ir Dievs - ir maldu mācība.

 

Apustulis Jānis pasaka skaidri:

Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu. (1Jņ.1:3)

Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā.  (1Jņ.4:15)

Katram, kas noliedz Dēlu, nav Tēva, tam, kas apliecina Dēlu, ir arī Tēvs. (1Jņ.2:23)

 

Tas ir antikrists, kas noliedz Tēvu un Dēlu. (1Jņ.2:22)

Raugoties no šī panta izriet ne tikai tas, ka tas, kurš noliedz to, ka Jēzus ir Kristus, ir antikrists, bet arī tas, kurš pasludina, ka Jēzus ir Dievs, arī ir antikrists. Dēls un Dievs nav viens un tas pats. Kad Jēzus saka:  Es un Tēvs, mēs esam viens (Jņ.10:30), tas nozīmē to, ka viņi dara vienu lietu, ka viņi ir vienprātīgi, nevis to, ka Jēzus ir tas pats Dievs Tēvs.

 

Taču, lai izprastu un saprastu šo tekstu, mums tas ir jāizlasa kontekstā, nevis tikai izraujot no konteksta. Tātad mēs lasām:

Jūdi Viņu ielenca un sacīja Viņam: "Cik ilgi Tu mūs turēsi neziņā? Ja Tu esi Kristus, saki mums to skaidri!" 
Jēzus viņiem atbildēja: "Es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko Es daru Sava Tēva Vārdā, nodod liecību par Mani. 
Bet jūs neticat, jo nepiederat pie Manām avīm. 

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. 
Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. 
Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. 
Es un Tēvs, mēs esam viens." (Jņ.10:24-30)

 

Šeit mēs redzam, ka jūdi pieprasa Jēzum, lai Viņš skaidri pasaka, vai Viņš ir gaidāmais Mesija (Kristus), kuram ir jānāk. Un Jēzus skaidri un gaiši pasaka:

Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. 
Es un Tēvs, mēs esam viens." (Jņ.10:29-30)

 

Viņš uzreiz pasaka, ka Dievs ir vienīgā augstākā autoritāte, bet Viņš (Jēzus) ir šīs augstākās garīgās autoritātes nodoma īstenotājs (visa vara ir nodota Dēlam (izņemot pašu Tēvu)) un tāpēc Viņš arī saka: Es un Tēvs, mēs esam viens. (Jņ.10:30)

 

Un tālāk Viņš paskaidro, ko Viņš ar to ir domājis - ka Viņš ir Dieva Dēls nevis Dievs:

Vai tad Tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka Viņš sacījis: Es esmu Dieva Dēls. (Jņ.10:36)

 

Jēzus ir gaidāmais Kristus (Mesija), Dieva Dēls, Kungs, bet tanī pašā laikā Viņš nav Dievs Tēvs, kurš vienīgais ir Dievs, un kurš pats sacīja, ka nav neviena cita Dieva, kā vienīgi Viņš! Kā arī Viņš (Jēzus) nav Dievs Dēls, kā to daudzi šodien uzskata, it sevišķi - trīsvienīgā elka pielūdzēji. Dieva Dēls nav tas pats, kas Dievs Dēls. Tā nesapratne liecina vienkārši par prāta tumsonību, nejēdzību un nevēlēšanos izprast patiesību.

 

Domāju, ka mums radās kaut neliela saprašana par šo tēmu, jo tā ir ļoti svarīga un tās izpratne var mūs pasargāt no elkdievības, ar kuru ir tik ļoti piesātināta mūsdienu kristietība. Protams, ka par šo tēmu vēl ir daudz ko runāt, bet vismaz neliels ieskats mums tajā ir.

 

Lai Tas Kungs mūs visus svētī, ka mēs iepazīstam Viņu - vienīgo patieso Dievu Tēvu un Viņa Dēlu - mūsu Kungu Jēzu Kristu!

Skatījumi: 1057 | Pievienoja: admin | Reitings: 5.0/1
Komentāru skaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieiet ]

 

Tas var jūs ieinteresēt