Galvenie » 2014 » Decembris » 30 » Tā Kunga norādījumi sievai
02:57
Tā Kunga norādījumi sievai

Kad mēs lasām Svētos Rakstus, mēs redzam, ka Tas Kungs mums ir atstājis tajos Savus likumus, norādījumus, rīkojumus, noteikumus.

 

Viens no šiem norādījumiem ir attiecībā uz runāšanu citās valodās: Un, ja nav tulkotāja, tad lai tie cieš klusu draudzē un lai runā tik sev un Dievam. (1Kor.14:28)

 

Raugoties uz šo pantu, mēs redzam, ka lielākā daļa no harizmātiskajām draudzēm staigā nepaklausībā Dievam, un attiecīgi - nepaklausības rezultātā tur darbojas nevis Kristus Gars, bet gan maldu gars (antikrista gars), kurš uzdodas par Svēto Garu, atnesot pievilšanu, maldu mācības draudzē, kā arī pazudināšanu pieviltajiem, ja tie laicīgi neatgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem.

 

Taču šoreiz mēs apskatīsim tos norādījumus, kurus Tas Kungs ir devis attiecībā uz sievu.

 

Mēs redzam, ka Svētajos Rakstos ir dots norādījums sievām divos gadījumos likt apsegu uz savas galvas:

1) lūdzot Dievu,

2) pravietojot.

 

Par pārējo laiku nekas nav teikts. Ir tikai teikts par šiem diviem gadījumiem.

 

Bet katra sieva, kas ar neapsegtu galvu lūdz Dievu vai runā kā praviete, dara kaunu savai galvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta. (1Kor.11:5)

 

Un šeit jau ir katrai sievai pašai jāizvēlas: sekot Dieva Vārda norādījumiem un būt paklausībā Dievam, vai arī pretoties Dieva Vārdam un būt nepaklausībā.

 

Spriediet paši: vai pieklājas sievai neaizsegtai Dievu lūgt? (1Kor.11:13)

 

Dieva Vārdā ir rakstīts, ka tas ir nepieciešams par zīmi priekš eņģeļiem.

 

Tāpēc sievai jābūt galvā pilnvaras zīmei eņģeļu dēļ. (1Kor.11:10)

 

Ar to sieva apliecina, ka viņa staigā paklausībā un atzīst vīra varu pār sevi.

 

Iespējams, ka Dieva eņģeļi nemaz nenonāk līdz tām sievām, kuras staigā nepaklausībā Dieva Vārdam un neaiznes viņu lūgšanas līdz Dievam. To mēs nezinām. Taču ne veltīgi Dieva Svētais Gars caur apustuli Pāvilu ielika šādu norādījumu priekš sievām.

 

Un ja līdz viņām nenonāk Dieva eņģeļi, tad kādi gan eņģeļi nonāk līdz viņām? Vai ne kritušās pasaules eņģeļi?

 

Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. (2Kor.11:14)

 

Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus... (Atkl.2:20) - to saka Kungs Jēzus!

 

Sieva lai klusībā mācās visā padevībā; taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. (1Tim.2:11-12)

 

Pat ja vīrs ir neticīgs, Dievam patīk sievas pazemīgais, klusais gars, un sievas var iegūt savus vīrus priekš Dieva bez sludināšanas, ar savu skaidro dievbijīgo dzīvi.

Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. (1Pt.3:1-2)

apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā - tas ir Dievam dārgs. (1Pt.3:4)

 

Visu šo norādījumu neievērošana noved līdz tam, ka šodienas draudzēs jeb sektās pārsvarā dominē sievietes, viņas ir galvenās noteicējas, vīriem parasti tiek otrā loma.

 

Taču Dievs to tā nav noteicis. Tam tā nebūtu jābūt. Dievs pateica skaidri un gaiši:

Bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka ikkatra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs... (1Kor.11:3)

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva... (Ef.5:22-23)

 

Un pat ja vīrs ir netaisns, Kristus Pats tiks galā ar vīru, bet ne sieva. Sievai ir jāstaigā paklausībā vīram.

Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. (Ef.5:24)

 

Mēs redzam, ka tajās draudzēs jeb sektās, kurās Dieva Vārds tiek ignorēts, kur draudze nestaigā paklausībā Kristum, arī sievas ir nepaklausīgas saviem vīriem, bieži vīri ir zem sievu "tupelēm", parasti tur valda matriarhāts un Jezabeles gars.

 

Dieva Vārds aizliedz sievai ne tikai mācīt draudzē, bet pat runāt draudzē!

taču mācīt es sievai nepieļauju... (1Tim.2:12)

Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs; jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka. 
Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem; jo sievai ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. 
Vai tad Dieva vārds ir no jums izgājis? Jeb vai tas pie jums vien ir nācis? 
Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle. (1Kor.14:34-37)

 

Sievas drīkst pamācīt citas sievietes, lai tās būtu paklausībā saviem vīriem, lai Dieva Vārds netiktu zaimots:

tāpat vecākās sievas: lai izturas kā svētām pieklājas, nenododas ļaunām valodām, ne pārmērīgai vīna dzeršanai, lai māca labu, 
pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, 
būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. (Tit.2:3-5)

 

Ja Dievs to tā ir iekārtojis, tad tādai arī vajadzētu būt kārtībai.

 

Taču pasaules gars (sātans) ir pamatīgi darbojies, lai mūsdienu paaudzē šīs dievišķās vērtības tiktu atmestas kā neatbilstošas laika garam (sātanam) un pastāvošajām cilvēces vērtībām.

 

Katram pašam ir jāizlemj, - kurai vērtību sistēmai sekot:

- pasaules vērtību sistēmai, kuras noteicējs ir sātans,

- vai arī bībelē ieliktajai vērtību sistēmai, kuras autors ir Dievs.

 

Un Dievs, protams, labāk zina, kas cilvēkam ir vajadzīgs.

 

Pazemojoši ir nevis atrasties Dieva gribā, bet - sekojot pasaulīgajām vērtībām, atrasties opozīcijā Dievam un kļūt par Viņa pretinieku, un vēl zaimojošāk ir - ienest pasaulīgās vērtības draudzē un uzskatīt tās par dievišķajiem standartiem, un piedēvēt tās Dievam!

 

Dievam nav vajadzīga mūsu pašiedomātā dievkalpošana, ja mēs ignorējam tos noteikumus, rīkojumus, norādījumus, likumus, kas ir doti Viņa Vārdā  - bībelē.

 

Ja mēs patiesi gribam sekot Kristum, tad mums ir jāņem vērā arī tie norādījumi, rīkojumi, noteikumi, likumi, kuri ir doti Viņa Vārdā - bībelē. Arī tie, kuri attiecas uz sievu, tai skaitā:

- sievai uz galvas ir jābūt apsegam divos gadījumos:

1) kad viņa lūdz Dievu,

2) kad viņa pravieto.

- sieva nedrīkst mācīt savu vīru,

- sieva nedrīkst runāt draudzē.

 

Tas nav mans izdomājums, tie ir norādījumi, kuri doti caur Svēto Garu ticīgajiem. Un ja tādi ir, tad tie nav jāignorē, bet jāpilda, jo galu galā tomēr Dievs par visu prasīs norēķinu. Viņam mēs dosim norēķinu. (Ebr.4:13) Arī par to, kā šie norādījumi ir tikuši ievēroti vai arī neievēroti.

 

Šāds kalps, kas, zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies vai darījis pēc viņa prāta, dabūs daudz sitienu. (Lk.12:47)

 

Nevarēs sevi attaisnot, ka, lūk, es nezināju, jo jau izlasot šo rakstu, jums ir zināšanas par Tā Kunga gribu šajā jautājumā.

 

Un tā kā mēs esam Jaunās Derības kalpotāji, pirmkārt, mums ir jāskatās, kas ir rakstīts Jaunajā derībā.

 

Es neceru uz lielu atsaucību šai tēmai, jo antikrista gars ir pārņēmis daudzu ticīgo cilvēku prātus un domas. Taču vienmēr būs tādi, kuri ieklausīsies patiesības balsī.

 

Mēs esam no Dieva; kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. (1Jņ.4:6)

 

Lai Tas Kungs mūs visus svētī, ka izprotam Dieva Vārda patiesības un sekojam tām! Lai mēs neesam kā tie, kuri saka: "Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus!" (Ps.2:3)

 

Lai mēs nekļūstam par Viņa pretiniekiem ar savu pašiedomāto brīvību un iedomību!

 

Tā Kunga likumi, norādījumi, noteikumi, rīkojumi nevienam vēl nekad nav bijuši par nastu, kā tikai tiem, kuri ir pārņemti ar sātana garu, ar pasaules garu.

 

Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga, un pasaule klausa viņus. (1Jņ.4:5)

 

Viņi jums stāsta pasakas, ka Dievs ir tik liela Mīlestība, ka Viņam nav vairs svarīgi, kādā veidā jūs Viņam sekojat.

 

Taču Dievs ne velti Savā Vārdā ir devis Savus likumus, rīkojumus, noteikumus, norādījumus. Ja Dievam nebūtu svarīgi, tad Viņš arī nebūtu tos vispār ielicis.

 

Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. (Mt.11:30)

 

"Vai tad Dievam labpatiktos mums uzkraut tādu nastu?" - daudzi saka. Tas ir tas pats, ko ļaudis kādreiz sacīja: "Nesludiniet mums patiesību, sludiniet mums patīkamas lietas, sludiniet viltu! Novirzieties no pareizā ceļa, atstājiet pareizo taku, neapgrūtiniet mūs ar Israēla Svēto!" (Jes.30:10-11)

 

Neviens Tā Kunga norādījums nevar būt par apgrūtinājumu, vai par pārāk nepanesamu nastu, lai to nevarētu pavilkt.

Bet vārdus "Tā Kunga nasta" jums nebūs vairs pieminēt, jo citādi ikvienam šis viņa izteiciens kļūs par nastu! Jo jūs ar to sagrozīsit dzīvā Dieva, Tā Kunga Cebaota, mūsu Dieva, vārdus. (Jer.23:36)

 

Būsim uzmanīgi, lai nesagrozītu Tā Kunga vārdus sev par sodu!

 

Visi šie norādījumi, kuri attiecas uz sievu, nav doti vienkārši tāpat, lai tos ignorētu! Un ja Dievs ir ielicis šos norādījumus, rīkojumus, likumus, noteikumus, tad nevienam cilvēkam nav tiesību tos mainīt.

 

Lai šis raksts ir kā mēraukla tam, cik daudz mēs esam gatavi sekot Kristum un Viņa norādījumiem, un vai vispār esam gatavi to darīt...

Skatījumu skaits: 571 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt