Galvenie » 2014 » Jūlijs » 26 » Sievietes sludinātājas
16:39
Sievietes sludinātājas

Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles. (Jņ.14:15)

 

Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. (Jņ.15:10)

 

Kādi tad ir Jēzus baušļi, kādas ir Viņa pavēles?

 

Mīlēt vienam otru!

 

Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. (Jņ.15:17)

 

Sludināt Evaņģēliju!

 

Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.(Mk.16:15)

 

Protams, ka tās nav visas Jēzus pavēles. Ir vēl daudzas citas.

 

Pētot Svētos Rakstus, mēs atrodam kādu interesantu vietu:

 

Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle. 

Bet, ja kāds to neatzīst, tas paliek neatzīts. (1Kor.14:37-38)

 

Par ko gan runā apustulis Pāvils? Viņš runā par runāšanu svešās mēlēs un pravietošanu, un, proti, par to, ka, ja nav mēļu iztulkotāja, tad draudzē ir jāklusē, nevis jābubina nesaprotamā valodā. Pēc tam runa iet par pravietošanu un par pravietošanas kārtību, jo "Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs." (1Kor.14:33)

 

Un tālāk viņš pāriet pie sekojošā:

Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs; jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka. 

Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem; jo sievai ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. 

Vai tad Dieva vārds ir no jums izgājis? Jeb vai tas pie jums vien ir nācis? (1Kor.14:34-36)

 

Kas tas ir? Izrādās, ka sievietes nedrīkst sludināt draudzēs! Varbūt apustulis Pāvils kļūdījās?

 

Mēs redzam citā Svēto Rakstu vietā:

Sieva lai klusībā mācās visā padevībā; 

taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. (1Tim.2:11-12)

 

Kā tad tā? Tas ir pavisam ne tas, ko mēs redzam šodienas kristietībā! Tas tiek uzskatīts par novecojušu un reliģisku aizspriedumu. Taču apustulis Pāvils raksta: "tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle." (1Kor.14:37)

 

Jēzus teica:"Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā." (Jņ.15:10)

 

Bet apustulis Jānis raksta: "Kas saka: es esmu Viņu atzinis, bet netur Viņa baušļus, ir melis, un viņā nav patiesības. 

Bet, kas Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka esam Viņā. (1Jņ.2:4-5)

 

Ja mēs skatāmies caur šo Svēto Rakstu vietu prizmu, tad mēs redzam, ka lielākā daļa šodienas kristietības dzīvo melos, sludina melus, nepazīst patieso Kristu, sludina citu Kristu.

 

Pētot apustuļa Pāvila vēstules, mēs redzam, ka sievietēm ir jābūt arī apsegam uz savas galvas.

 

Bet, ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ieražu, Dieva draudzes arī ne. (1Kor.11:16)

 

Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. 

Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. 

Tāpēc sievai jābūt galvā pilnvaras zīmei eņģeļu dēļ. (1Kor.11:8-10)

 

Pētot Svētos Rakstus, mēs arī redzam, ka Dievs skatās uz sievieti savādāk nekā uz vīrieti. Tas ir pilnīgi pretrunā ar šodienas sabiedrības un kristietības vispārpieņemto domāšanu, ka sieviete ir līdzvērtīga vīrietim. Ja skatāmies uz sievieti caur Dieva Vārda prizmu, tad mēs redzam, ka sievietes aicinājums ir - būt paklausībā savam vīram, dzemdināt bērnus, būt kārtīgai namamātei.

 

Bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka ikkatra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs.(1Kor.11:3)

 

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. 

Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. 

Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. (Ef.5:22-24)

 

Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru. (Ef.5:33)

 

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas Tā Kunga draudzē. (Kol.3:18)

 

Sieva lai klusībā mācās visā padevībā; 

taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. 

Jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva. 

Un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā; 

taču viņa tiks izglābta, dzemdējot bērnus, ja tā paliks ticībā un mīlestībā un svētā dzīvē ar savaldību. (1Tim.2:11-15)

 

Tāpat vecākās sievas: lai izturas kā svētām pieklājas, nenododas ļaunām valodām, ne pārmērīgai vīna dzeršanai, lai māca labu, 

pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, 

būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. (Tit.2:3-5)

 

Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, 

redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. 

Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, 

bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā - tas ir Dievam dārgs. 

Jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgas saviem vīriem, 

kā Sāra bija paklausīga Ābrahāmam, saukdama viņu par kungu; par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. (1Pt.3:1-6)

 

Apustulis Pēteris raksta, ka sievas nedrīkst mācīt savus vīrus! Viņš raksta: "...bez sludināšanas..."

 

Kungs Jēzus ne veltīgi deva šo pavēli, Viņš arī teica: "Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus." (Atkl.2:20)

 

Praviete - šo vārdu šodien var attiecināt uz moderno vārdu - sludinātāja. Kad apustulis Pāvils runāja par pravietošanu draudzē, šodien to var attiecināt par sludināšanu draudzē. Tātad - sludinātājs šodien ir tas pats, kas pravietis pirmapustuļu draudzē.

 

Nu un paskatīsimies uz šodienas praviešiem (sludinātājiem), un ko mēs redzam - lielākajā daļā tiek sludināti meli Kristus vārdā! Bībeles patiesības tiek sagrozītas! Sludina arī sievietes, kas vispār ir pretrunā tam, ko pavēlēja Kungs Jēzus! Šeit jau ir Jēzus pavēļu (baušļu) pārkāpšana.

 

Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. (Mat.24:11)

 

Šo Rakstu vietu var izlasīt mūsdienu valodā šādi: Un daudzi viltus sludinātāji celsies, un tie daudzus pievils. 

 

Jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt, arī izredzētos. 

Bet jūs pielūkojiet; Es jums visu to iepriekš esmu sacījis.(Mk.13:22-23)

 

Kā jau mēs to zinām, vārds kristus tulkojumā no grieķu valodas nozīmē - svaidītais. Šodien daudzi sludinātāji mīl sevi saukt par svaidītajiem.

 

Un šī Rakstu vieta mūsdienu valodā skan šādi: Jo viltus svaidītie un viltus sludinātāji celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt, arī izredzētos. 

Bet jūs pielūkojiet; Es jums visu to iepriekš esmu sacījis.

 

Mēs dzīvojam šajos laikos, kad Dieva Vārda patiesības tiek apslāpētas caur viltus svaidīto un viltus sludinātāju mācībām, kuru sludināšana tiek apstiprināta ar viltus zīmēm un brīnumiem, kā piemēram, krišana, viltus dziedināšanas, it kā dēmonu izdzīšanas, maldu garu mēles (valodas), "zelta spīdumi, zelta zobi un zelta plombes" utt.

 

Ak, mana tauta! Tās vadoņi ir bērni, un sievas valda pār viņu. Ak, mana tauta! Tavi vadoņi ir tavi maldinātāji, viņi padara neejamu to ceļu, pa kuru tev jāstaigā. (Jes.3:12)

 

Baušļa jeb pavēles pārkāpšana ir grēks!

 

Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, 

bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. (Ebr.10:26-27)

 

Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt To, kas runā. Jo, ja tie nav izbēguši, kuri atmeta To, kas zemes virsū Dieva mācību mācījis, jo mazāk mēs, ja novēršamies no Tā, kas ir no debesīm. (Ebr.12:25)

 

Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. (Atkl.2:23)

 

Ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā ne! (Rom.6:1)

 

Tagad mums top saprotami arī tie vārdi, kurus Kungs Jēzus sacīja:

Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? 

Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. (Mt.7:22-23)

 

Mums patīk klausīties saldos maldu un melu sludinātāju vārdus šodien?

 

Uzmanieties, ka viņi neievelk jūs ellē pa plato ceļu, pa kuru tik daudzi šodien dodas!

 

Tādēļ elle atpleš savu rīkli un atver plaši savu muti, lai tur nogrimtu Jeruzālemes dižciltīgie, tās ļaužu bari, dzīves burzma un troksnis un visi, kas tur līksmojas. (Jes.5:14)

 

 
Skatījumu skaits: 617 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt