Galvenie » 2014 » Jūlijs » 26 » Roku uzlikšana
16:10
Roku uzlikšana

Kad mēs šodien skatāmies dažādas kalpošanas, mēs bieži redzam, ka viens no kalpošanas veidiem ir - roku uzlikšana. Rokas tiek uzliktas cilvēkiem pie pirmās iespējas un visos iespējamos gadījumos.

 

Paskatīsimies, ko mums saka Bībele - dzīvā Dieva Vārds par roku uzlikšanu. Un protams mēs vērsīsimies pie Jaunās Derības, jo šī Bībeles daļa ir mūsu ticības pamats.

Kad mēs sākam pētīt Jauno Derību, tad mēs redzam, ka roku uzlikšana netiek praktizēta masveidā, kā tas notiek tagad.

 

 

Mēs varam izdalīt 4 veidus, kad tika praktizēta roku uzlikšana Jēzus laikā un pirmapustuļu draudzē.

 

1. Bērnu svētīšana.

2. Slimo dziedināšana.

3. Svētā Gara saņemšana.

4. Kalpotāju iecelšana.

 

Tātad apskatīsim šos 4 roku uzlikšanu veidus, kuri ir pieminēti Jaunajā Derībā.


 

Bērnu svētīšana.


 

Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. (Mk.10:16)


 

Nav nekā slikta, ja līderis, kuram tu vari uzticēties, uzliek rokas bērniem un svētī viņus. Bet ja šis līderis sludina nesaprotamas lietas, kam vispār nav nekāda sakara ar Dieva Vārda patiesībām, kā gan var šādam cilvēkam uzticēt, ka viņš liek rokas uz jūsu bērniem?
 

 

Slimo dziedināšana.


 

Visvairāk izplatītā prakse roku uzlikšanai, ir - slimo dziedināšana.


 

 

Lūk, Rakstu vietas: 

 

Mk.16:18  Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.

 

Lk.13:13 Pie tam Viņš tai uzlika Savas rokas, un tā tūliņ tapa taisna un slavēja Dievu.

 

Lk.4:40  Saulei norietot, visi, kam bija kādi neveseli ar visdažādākām kaitēm, bija tos atveduši pie Viņa. Bet Viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja.

 

Mk.5:22-23 Un redzi, nāk viens no sinagogas priekšniekiem, Jairs vārdā, un, Viņu redzēdams, tas krīt pie Viņa kājām un Viņu ļoti lūdz, sacīdams: "Mana meitiņa mirst, lūdzams, nāc un uzliec tai rokas, ka viņa top vesela un dzīvo."

 

Mk.6:5 Un Viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem Viņš rokas uzlika un tos dziedināja.

 

Ap.d.9:11-12 Tas Kungs viņam sacīja: "Celies un ej uz tā saukto Taisno ielu un uzmeklē Jūdas namā tarsieti, vārdā Sauls; viņš lūdz Dievu un parādībā ir redzējis vīru, vārdā Ananija, ieejam un tam rokas uzliekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs."

 

Ap.d.28:8 Publija tēvs gulēja drudzī, slims ar asinssērgu. Pāvils iegāja pie viņa, pielūdza Dievu un, rokas uzlicis, to dziedināja.


 

Ievērojāt, kāda ir atšķirība  starp tā laika roku uzlikšanu, dziedinot slimos tajā laikā un tagad?


 

Toreiz, visi šie cilvēki, kuriem uzlika rokas, tapa dziedināti no savām slimībām un kaitēm uzreiz, bet, kas notiek tagad? - Cilvēkiem uzliek rokas, lūdz par viņiem, bet šie slimie aiziet tādi, kādi viņi bija. Un tas notiek masveidā, ne tikai atsevišķos gadījumos. Un ja notiek kādas "dziedināšanas", tad pēc tam izrādās, ka cilvēkam atkal slimība ir atgriezusies, vai arī šis cilvēks ir pat nomiris pēc kāda laika.


 

 

Kādi gan secinājumi ir jāizdara? Loģiski, no visa tā izriet, ka šodien darbojas maldu mācību sludinātāji, kam ar Dievu vispār nav nekāda sakara, un kuri veltīgi valkā Dieva Vārdu, pieviļot nenostiprinātos cilvēkus ar viltus zīmēm un brīnumiem, ar viltus garu izpausmēm un darbību.

Un ja cilvēkam uzliek rokas, tad bībelīgi būtu, ka šis cilvēks, kuram uzlika rokas, uzreiz būtu vesels, taču diemžēl tā nenotiek. Rokas tiek liktas visiem pēc kārtas - neskatoties uz to, cilvēks ir slims vai vesels... 

Svētā Gara kristība.

 

Ap.d.8:17 Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu.

 

Ap.d.19:6  Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja.

 

Šeit mēs redzam to, ka cilvēki, kuri vēl nebija saņēmuši Svēto Garu, caur roku uzlikšanu tiek kristīti ar Svēto Garu.


 

Taču šodienas kalpošanās mēs redzam pilnīgi citu ainu: cilvēkiem, kuriem jau ir Svētais Gars, uzliek rokas, lai viņi saņemtu sevišķu "Svētā Gara spēku" vai "svaidījumu."

Kādu gan "Svētā Gara spēku" vai "svaidījumu" saņem šie cilvēki? Vai ne citu garu, ne dēmonus?


 

Kāpēc gan vēl tiem, kuri ir jau saņēmuši Svēto Garu, vēl papildus vajag kaut kādu spēku, svaidījumu vai uguni? Kas gan slēpjas zem šiem viltojumiem? Vai ne tas pats bezdievīgais spēks ar viltus zīmēm un brīnumiem?

 

Ja cilvēks jau ir saņēmis Svēto Garu un runā mēlēs, tad kāpēc gan šim cilvēkam būtu jāuzliek rokas?

 

Šie viltus mācītāji saka: Ļai saņemtu jaunu Svētā Gara vēsmu, jaunu svaidījumu, jaunas atklāsmes utt."

 

Par kādu svaidījumu ir runa? Jaunā derība par to mums neko nesaka. Varbūt, lai nodotu dēmonus no viena cilvēka citā. Sākumā šos maldu garus saņem līderi, un pēc tam caur roku uzlikšanām nodod tālāk pārējiem. Un ja cilvēks neko nepārbauda, vai tiešām Rakstos tā ir rakstīts, tāds cilvēks viegli var kļūt par maldu garu pārņemtu un viegli manipulējamu cilvēku. Un tad Bībeles vērtības vairs nav svarīgas, jo tās tiek sagrozītas un patiesība cilvēkam sāk likties kā maldi. Notiek pievilšana visu acu priekšā un tas viss tikai tāpēc, ka cilvēki neko nepārbauda pēc Rakstiem, bet akli seko saviem līderiem. Bet ja akls aklu ved, abi iekritīs bedrē.


 

 

Kalpotāju iecelšana.


 

Ap.d.6:6 un veda tos apustuļu priekšā; tie, Dievu pielūgdami, uzlika viņiem rokas.

 

Ap.d.14:23  Ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecajus; gavēdami un Dievu lūgdami, viņi tos nodeva Tā Kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt. 

 

Ap.d. 13:3 Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un, tiem rokas uzlikuši, tos atlaida.

 

1Tim:4:14 Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas.

 

1Tim.5:22  Rokas nesteidzies nevienam uzlikt un neuzņemies atbildību par svešiem grēkiem, sevi pašu glabā šķīstu.

 

2Tim.1:6 Aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu.


 

Kā mēs redzam no augšminētajām Rakstu vietām, roku uzlikšana tika praktizēta, lai atsevišķus cilvēkus ieceltu speciālai kalpošanai. 

Kā mēs redzam, roku uzlikšana netika praktizēta pa labi un pa kreisi masveidā, kā tas notiek tagad. Kādēļ gan tiek praktizēta šī roku uzlikšana masveidā pie katra iemesla un pat bez iemesla? Rokas tiek uzliktas slimajiem, bet tie netiek dziedināti. Rokas tiek uzliktas tiem, kuriem jau ir Svētais Gars, lai saņemtu sevišķu "Dieva svaidījumu" vai "spēku"... Kādu gan spēku un svaidījumu saņem šie cilvēki? Vai ne tādu spēku un svaidījumu, lai ar šiem cilvēkiem viegli varētu veikt manipulācijas, lai šos cilvēkus padarītu par tādiem, kuri paši neko nedomā, bet vadās no maldu mācītāju mācībām?  Viņu grāmatas ir sastopamas kristīgajās grāmatnīcās, ar viņu sprediķiem ir pilna Interneta vide. Un šie cilvēki - līderi tiek padarīti par svētajiem, par tādiem, kurus nedrīkst nosodīt vai tiesāt, jo viņi lūk, ir Dieva svaidītie! Pamēģiniet šodien kaut vienu sliktu vārdu pateikt, piemēram, par Beniju Hinu, un jūs redzēsiet, visas kristīgās pasaules reakciju. Maldu gars jau ir tik tālu pārņēmis kristiešu prātus, ka paši neapzinoties, daudzi kristieši jau atklāti noliedz Dieva Vārda patiesības un maskējoties zem Dieva Vārda, pielūdz antikrista garu un arī citus ieved tajos pašos maldos.

 

Mt.23:15 Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat.

 

Mēs bieži iedomājamies, ka tad, kad antikrists nāks, mēs viegli viņu varēsim atpazīt, taču diez vai mēs varam iedomāties to, ka viņa (antikrista) spēks jau ir darbībā ar visām pievilšanām un viltus zīmēm un brīnumiem. Un kas zina, varbūt mēs jau kalpojam viņam, paši neapzinoties to, un domājot, ka kalpojam Dievam. 

Jo biežāk mēs ieskatīsimies Bībelē, jo gudrāki mēs būsim! Jo vairāk mēs salīdzināsim pazīstamo "Atmodas gigantu" grāmatas ar Bībeli, jo vairāk nepilnības un maldus mēs tajās atradīsim.

 

Taču katram pašam ir jāizlemj, kurā pusē viņš būs, atrodoties šajā pēdējā cīņā par cilvēku dvēselēm - dzīvā Dieva pusē, kurš ir uzticīgs Savam Vārdam - Bībelei, vai arī antikristam - kura pievilšana jau sasniedz savu apogeju un drīz viņš parādīsies atklāti.

 

Roku uzlikšana visiem pēc kārtas, sveša svaidījuma un spēka saņemšana papildus Svētā Gara kristībai, viltus zīmes un brīnumi - tās ir tikai dažas maldu gara pazīmes.

 

Nebūsim akli un nesekosim visiem saldajiem maldu mācītāju vārdiem, lai arī cik tie pievilcīgi mums neliktos, bet paliksim uzticīgi mūsu Kungam un Glābējam Jēzum Kristum, kurš mūs ir atpircis ar Savām dārgajām asinīm!


 

 

1Kor.7:23 Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem.

 

Roku uzlikšana ir apsveicama un atbalstāma, ja tā tiek pielietota tā, kā tas ir rakstīts Rakstos. Bet jebkura cita veida roku uzlikšana ir saucama tikai kā maldu mācības sastāvdaļa un nekas vairāk.

 

Būsim modrīgi, lai neaizietu bojā uz platā ceļa, pa kuru daudzi iet...

Skatījumu skaits: 652 | Pievienoja: admin | Atslēgvārdi: roku uzlikšana | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt