Galvenā » 2015 » Maijs » 17 » Maldu gara vadība un Kristus brīdinājums
13:36
Maldu gara vadība un Kristus brīdinājums

Svētais Gars nekad nevada uz meliem. Tādā gadījumā, kas ir tas, kurš uzdodamies par Dievu, cilvēkus ieved melos un nepatiesībā? Vai tas ir Svētais Gars?

 

Meli nekad nav no patiesības. (1Jņ.2:21)

Viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli. (1Jņ.2:27)

 

Šodien mēs varam ieraudzīt miljoniem kristiešu, kuri sauc sevi par kristiešiem, bet dzīvo melos, maldos un nepatiesībā. Viņi visi lielās ar Dieva vadību, lielās ar Dieva atziņu, lielās ar Svēto Garu, bet ir pretrunā viens otram, ir tālu no Dieva Vārda patiesībām. Kā gan tā? Tādā gadījumā rodas jautājums, kas gan ir tas, kas viņiem sevi uzdod par Dievu? Vai tiešām Dievs apzināti ved šos ļaudis maldos un slēpj no viņiem patiesību?

 

Mēs varam atcerēties kādu gadījumu no Vecās Derības laikiem, kad kāds ķēniņš, kurš gatavojās karot, jautāja praviešiem atbildi no Tā Kunga, ko viņam tālāk darīt.

Tā pagāja trīs miera gadi, un nebija nekāda kara starp Aramu un Israēlu. 
Bet trešajā gadā Jūdas ķēniņš Jošafats devās lejup pie Israēla ķēniņa. 
Un Israēla ķēniņš sacīja saviem darbiniekiem: "Vai jūs zināt, ka Gileādas Ramota pienākas mums, bet mēs vilcināmies to izraut no aramiešu ķēniņa rokas?" 
Un viņš vaicāja Jošafatam: "Vai tu esi ar mieru kopā ar mani iesākt karu Gileādas Ramotas dēļ?" Un Jošafats atbildēja Israēla ķēniņam: "Man klāsies, kā tev klāsies, manai tautai - kā tavai tautai, maniem zirgiem - kā taviem zirgiem." 
Taču Jošafats ieteica Israēla ķēniņam: "Jel pajautā tomēr, kāds ir Tā Kunga prāts?" 
Tad Israēla ķēniņš sapulcināja visus praviešus, ap četri simti vīru, un jautāja viņiem: "Vai man iet karot Gileādas Ramotas dēļ vai man neiet?" Un tie sacīja: "Dodies kalnup, jo Tas Kungs viņus nodos ķēniņa rokā." 
Bet Jošafats jautāja: "Vai šeit nav vēl kāds no Tā Kunga praviešiem, kuru mēs varētu izjautāt?" 
Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafatam: "Tur ir gan vēl viens vīrs, caur kuru var To Kungu izjautāt. Bet es to ienīstu, jo viņš par mani nav labu liecību devis kā pravietis, bet gan vienīgi ļaunu. Tas ir Miha, Imlas dēls." Bet Jošafats teica: "Lai ķēniņš tā nerunā!" 
Tad Israēla ķēniņš pasauca vienu no ierēdņiem un sacīja: "Steidzies atvest Mihu, Imlas dēlu." 
Kad Israēla ķēniņš un Jūdas ķēniņš sēdēja ikviens savā tronī, savās goda drānās tērpušies, uz atklāta laukuma pie ieejas Samarijas vārtos, bet visi šie pravieši deva praviešu liecības to priekšā, 
tad Cedekija, Kenaānas dēls, kas bija darinājis sev dzelzs ragus, sacīja: "Tā saka Tas Kungs: ar tādiem tev jābada Arama, tiekāms tu to būsi pieveicis!" 
Un visi pravieši pravietoja, tā sacīdami: "Ej cīnīties par Ramotu Gileādā, un tev veiksies labi, jo Tas Kungs to nodos ķēniņa rokā." 
Bet vēstnesis, kas gāja, lai atsauktu Mihu, sacīja tam, teikdams: "Redzi, visi praviešu vārdi sludina vienā mutē ķēniņam veiksmi; lai tavs vārds būtu tāds pats kā viņu vārds: sludini labu!" 
Bet Miha sacīja: "Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, tikai to, ko Tas Kungs ar mani runās, es runāšu viņam!" 
Un viņš nogāja pie ķēniņa, un ķēniņš viņam sacīja: "Miha, vai mums iet karot pret Ramotu Gileādā vai neiet?" Un tas sacīja: "Dodies kalnup, tev būs veiksme, jo Tas Kungs to nodos ķēniņa rokā!" 
Bet ķēniņš sacīja tam: "Cik reizes man likt tev ar zvērestu apstiprināt, ka tu ar mani nerunāsi neko citu kā vienīgi to, kas ir patiesība Tā Kunga Vārdā." 
Tad Miha sacīja: "Es redzēju visu Israēlu izklīdinātu pa kalniem kā avis, kurām nav gana. Un Tas Kungs sacīja: tiem nav vairs valdnieka; lai tie ikviens ar mieru atgriežas savā namā!" 
Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafatam: "Vai es tev nesacīju, ka viņš man nekad nesludina labu, bet tikai ļaunu vien?" 
Bet Miha turpināja: "Tādēļ klausies Tā Kunga vārdu, es redzēju to Kungu sēžam uz Sava troņa, un visi debesu pulki stāvēja Viņa labajā un kreisajā pusē. 
Tad Tas Kungs sacīja: kas samulsinās un pierunās Ahabu, lai viņš dodas kalnup un krīt Gileādas Ramotā? - Un viens runāja šā, bet otrs tā, 
kamēr iznāca kāds gars un nostājās Tā Kunga priekšā un sacīja: es viņu samulsināšu. - Un Tas Kungs tam jautāja: kādā veidā? 
Un tas sacīja: es iziešu un kļūšu par melu garu visu viņa praviešu mutē. - Un Viņš sacīja: tu viņu samulsināsi un pierunāsi, un tas tev arī izdosies. Ej un dari tā. 
Un redzi, Tas Kungs ielika melu garu visu tavu praviešu mutē. Un Tas Kungs par tevi ir runājis ļaunu." 
Bet Kenaānas dēls Cedekija pienāca klāt, iesita Miham pa vaigu un sacīja: "Vai tad tagad Tā Kunga Gars no manis būtu pārgājis uz tevi, lai runātu ar tavu muti?" (1Ķēn.22:1-24)

 

Un kā mēs redzam no nākamajiem notikumiem, tad tā arī notika: Israēla ķēniņš, kaut arī bija pārģērbies, gāja bojā tanī pašā dienā.

 

Un šeit mēs redzam, ka visi Israēla ķēniņa pravieši sludināja melus Tā Kunga vārdā. Israēla ķēniņa vārds bija Ahabs. Jā, tas pats Ahabs, kura sieva bija Jezabele, kura bija vajājusi un nogalinājusi Tā Kunga praviešus.

 

Un šeit mēs varam saskatīt līdzību ar mūsdienu kristietību. Ahabs ir mūsdienu kristīgā pasaule, kura ļauj Jezabelei (sieviešu kārtas pārstāvēm) mācīt un pievilt ļaudis.

 

Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. 
Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. 
Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. 
Redzi, Es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. 
Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. (Atkl.2:19-23)

 

Kristus aicina visus atgriezties no nepareizās teoloģijas, no sagrozītās mācības, no maldu sludināšanas, no netiklības ar svešiem "dieviem", bet notiek gluži otrādi - arvien vairāk sievietes kļūst par sludinātājām, Dieva Vārds netiek ievērots, tas tiek ignorēts. Kas gan Kristum atliek, kā tikai izpildīt Savu brīdinājumu! Visi šie kristieši tiks iemesti lielās bēdās, visi šie viltus dievekļa "Svētās Trīsvienības" sekotāji tiks nonāvēti! Tas ir tas, kas sagaida mūsdienu kristietību, ja tā neatgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem un nepildīs Dieva Vārda norādījumus! Tas ir tas, ko mums saka Dieva Vārds!

 

Un visa šī viltotā kristietība šodien lielās ar Dieva vadību, lielās ar Svēto Garu, lielās ar īpašu izredzētību, bet nezina, ka maldu gars, kurš uzdodas viņiem par Dievu, ved viņus tieši pazušanā.

 

Tādēļ atskanēs uz tiem šis vārds kā Tā Kunga vārds: "Dari tu to, tu atkal to, rīkojies šoreiz tā, citreiz atkal tā, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai!" - lai viņi ietu un pakristu augšpēdu, tiktu satriekti vai sapītos un kristu gūstā. (Jes.28:13)

 

Šie brīdinājumi ir pārāk nopietni, lai tajos neieklausītos, lai tos ignorētu, lai tos vienkārši neņemtu vērā.

 

Dievs ir labs un Viņa žēlastība ir mūžīga un Viņš joprojām aicina Savu tautu atgriezties no tās ļaunajiem ceļiem.

"Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!" 
Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ. 
Kas zina, Viņam varbūt atkal tiešām kļūst jūsu žēl un Viņš parādīs jums vispirms Savas žēlastības svētību ar to, ka darīs iespējamu nest jums atkal ēdamos un slakāmos upurus Viņam, Tam Kungam, jūsu Dievam. 
Pūtiet taures Ciānas kalnā, gavējiet godbijībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu! (Joēla 2:12-15)

Skatījumi: 979 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru skaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieiet ]

 

Tas var jūs ieinteresēt