Galvenie » 2018 » Aprīlis » 16 » Mācība - kāda tā ir?
08:42
Mācība - kāda tā ir?

Mācības pamati

 

"...un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus." (2Tim.2:2)


No šīs Rakstu vietas mēs redzam interesantu ainu:

1. Pāvils māca Timoteju.

2. Timotejam ir jāiemāca uzticīgiem cilvēkiem tas, ko Pāvils viņam ir iemācījis.

3. Un šie cilvēki mācīs citus.

 

Redzot šo sakarību un pielietojot to savā kalpošanā, mēs varam sasniegt labu rezultātu.

 

Mācību veidi


Bet tam, lai mācītu, ir nepieciešams, ko mācīt. Par to, ka ir nepieciešama pareiza mācība, zina laikam tikai puse kristiešu, bet otra puse par to nav pat aizdomājušies.


Bībelē mēs sastopam dažāda veida mācības:

1. Maldu mācība.

Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi... (Tit.3:10)

Nav jēgas daudz laika veltīt cilvēkiem, kuri ir pārņemti ar maldu mācību. Viņi parasti ietiepīgi turas pie savas maldu mācības, noraidot jebkādu patiesības izpausmi, piemēram, "Trīsvienīgā Dieva" maldu mācības sekotāji.

 

2. Dēmonu mācības.

Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām... (1Tim.4:1)

Mēs šodien varam novērot to, ka mūsdienu kristietība pilnībā ir atkritusi no Vienīgā Dieva, sekojot maldu gariem un dēmonu mācībām.

 

3. Cilvēku mācības.

Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs, it kā vēl dzīvodami pasaulē, uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības... (Kol.2:20)

Kā mēs to varam novērot, tad pārsvarā visas sektas un tā saucamās draudzes turas pie savu sektu un tā saucamo draudžu mācībām, bet ne pie Dieva Vārda. Attiecīgi, Dieva Gara darbošanās šajās organizācijās tiek noslāpēta un cilvēki nonāk dažādu mācību un priekšrakstu verdzībā.


 

Šīs nepareizās mācības ir dažādie "mācību vēji", kuri nedod pareizu skatu uz lietām.


 

Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. (Ef.4:14)


 

Cik gan daudz mēs varam novērot to, ka cilvēki haotiski mētājas no vienas draudzes citā, no vienas sektas citā, katrā nākošajā vietā pakļaujoties savādākai mācībai. Kā arī tā saucamo atmodu laikā, nonākot zem jaunu mācību vējiem, kas parasti nāk no maldu gariem un dēmoniem.

Bet ir arī:

1. Mācība.

Visiem, kas ir vergi apakš jūga, būs turēt savus kungus par visa goda cienīgiem, lai Dieva Vārds un mācība netiktu zaimoti... (1Tim.6:1)

 

2. Veselīga mācība.

Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību... (Tit.2:1)

Viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim... (Tit.1:9)

Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez... (2Tim.4:3)

 

3. Labā mācība.

Likdams šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos... (1Tim.4:6)


 

Tātad, - šeit mēs redzam, ka ir diva veida mācības:

1. Nepareiza mācība.

2. Pareiza mācība.

 

Nepareizo mācību piemēri varētu būt sekojošie: ticība "trīsvienīgajam dievam", Jēzus uzskatīšana par Dievu, Jēzus uzskatīšana par eņģeli, 10.tiesas došana, uzplaukuma evaņģēlijs, pozitīvās apliecināšanas mācība, runāšana mēlēs draudzē bez mēļu iztulkotāja, sievietes sludinātājas, dziedināšana un atbrīvošana kā process, "Jēzus" ieaicināšana sirdī, ticība uz Mariju kā dievmāti un starpnieku starp Jēzu un cilvēkiem, mirušo aizlūgšana, ikonu pielūgšana, eņģeļu pielūgšana u.c.

 

Pareizo mācību piemēri varētu būt sekojošie: ticība Vienīgajam Dievam Tēvam, ticība uz Jēzu kā Dieva dēlu, acumirklīga dziedināšana un atbrīvošana Dieva spēkā, ticība uz Jēzu kā Glābēju un grēku izpircēju, ticība uz Jēzu kā vienīgo starpnieku starp Dievu un cilvēkiem u.c.


Mācību saknes


No kurienes rodas nepareizas mācības? Atbildi mēs atrodam apustuļa Pāvila 2. vēstulē Timotejam:

"Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām." (2Tim.4:3-4)


Tātad, atsakoties no veselīgas mācības, ļaudis piegriežas pasakām vai maldu mācībām un tā rezultātā rodas pat veselas draudzes vai sektas ar sagrozītu mācību, piemēram, kalpošana "trīsvienīgajam dievam", Jēzus uzskatīšana par Dievu u.c.


Bet, kāda tad ir pareizā mācība? Jēzus saka:

"Dota man visa vara debesīs un uz zemes. Tad aizgājuši māciet visas tautas manā vārdā, mācīdami viņus ievērot visu ko pavēlēju jums; un lūk es ar jums esmu visas dienas līdz laikmeta beigām." (Mt.28:18-20)


 

Kā redzam, arī šie panti savā laikā tika sagrozīti, lai mācību pieskaņotu maldu mācībai par "Dieva trīsvienību". Tas ir tas, ko Dieva Vārds saka par pievēršanos pasakām.

Jēzus saka Saviem mācekļiem:

 • māciet visas tautas manā vārdā,

 • mācīdami viņus ievērot visu ko pavēlēju jums.


 

Tas nozīmē, ka visu to, ko Jēzus runāja saviem mācekļiem, visu to ir jāievēro arī mums. Viss tas, ko Jēzus runāja saviem mācekļiem, attiecas arī uz mums.

 

Mācītāji


Kristus mācība - ievērot un mācīt to, ko Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem.

Un tādēļ Kristus draudzē "...devis

 • citus par apustuļiem,

 • citus par praviešiem,

 • citus par evaņģēlistiem,

 • citus par ganiem un

 • mācītājiem,

lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu..." (Ef.4:11-12)

No augšminētās Rakstu vietas mēs redzam, ka starp citiem kalpotājiem Kristus draudzē ir devis arī mācītājus.


Par to pašu tiek runāts arī pirmajā vēstulē Korintiešiem:

Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis,

 • pirmkārt, par apustuļiem,

 • otrkārt, par praviešiem,

 • treškārt, par mācītājiem,

 • tad devis spēkus brīnumus darīt,

 • tad dāvanas dziedināt,

 • sniegt palīdzību,

 • vadīt un

 • runāt dažādās mēlēs. (1Kor.12:28)


 

Mācīšana


Tātad, priekš konkrēta darba draudzes celtniecībā Dievs ir iecēlis kalpotājus, kuri kalpo savā aicinājumā:
lai "...tās (dāvanas), ja tās ir

 • pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru,

 • kalpošanas spējas - kalpošanā,

 • spējas mācīt - mācīšanā;

 • pamācīšanas spējas - pamācīšanā,

 • kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi,

 • kas valda, lai dara to rūpīgi,

 • kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku." (Rom.12:6-8)


 

Mēs redzam, cik daudzveidīgi Dievs ir veidojis dzīvi Savā draudzē. Un, darot savu darbu, tu vari pilnvērtīgi attīstīties gan garīgi, gan dabīgi.


Un tā, mēs esam nonākuši pie tā, ka draudzē ir mācītāji, kuri māca, māca Kristus mācību.

 

Tēva baušļi un Jēzus baušļi

 

Vecās Derības laikā Dievs caur Mozu deva bauslību un 10 baušļus Savai tautai. Jēzus Kristus vienīgais piepildīja visu bauslību un tai skaitā arī Tēva 10 baušļus. Par to Viņš saka: "...Es esmu turējis Sava Tēva baušļus..." (Jņ.15:10)


Bet izlasīsim šo pantu pilnībā. Jēzus saka: "Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā." (Jņ.15:10)


Vai redziet? Šeit Jēzus aicina turēt (ievērot) Viņa baušļus tāpat, kā arī Viņš pats ir turējis Tēva baušļus. Šeit mēs redzam atšķirību starp Tēva baušļiem un Jēzus baušļiem.

 

Jēzus pavēles


Interesanti, ko tad Jēzus mums pavēlēja?


Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. (Jņ.15:17)


Jēzus nesaka darīt kaut ko neiespējamu, ko nevarētu izdarīt. Viņš māca mūs mīlēt vienam otru. Viņš nesaka, ka mēs varam mīlēt, ja tikai vēlamies to. Viņš saka, un vairākas reizes atkārto: "...lai jūs mīlētu cits citu..." - un tā ir pavēle.


Šī pavēle atrada vietu apustuļa Jāņa sirdī un divās viņa vēstulēs joprojām vēl šodien tā atbalsojas caur Svēto Rakstu lappusēm. Tas ir brīnišķīgi, ka viņš izdzirdēja un nodeva tālāk to, ko Tas Kungs runāja (1Jņ.vēst, 2Jņ.vēst.).


Mīlestība - tā ir pirmā Gara augļa īpašība.

Bet Gara auglis ir: mīlestība... (Gal.5:22).


 

Mīlestībai ir veltīta vesela nodaļa apustuļa Pāvila 1.vēstulē korintiešiem - 13.nodaļa. Par mīlestību ir tik daudz pasacīts, pat dziesmās par to dzied. Bet patieso Dieva mīlestību dod tikai Jēzus.


Mīlēt vienam otru - tā ir tikai viena no Jēzus pavēlēm. Ir arī citas Jēzus pavēles, piemēram:

Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa top iemesta ellē. Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa nāk ellē. (Mt.5:28-30)


 

Šeit tiek sacīts par sevis pasargāšanu no pasaulīgās (sātaniskās) mīlestības izpratnes.

 

Tāpat ir Jēzus pavēles par kārtību draudzē, kādai tai vajadzētu būt, kas šodien tiek ignorēta un netiek ievērota un proti:

 

1. Ja nav mēļu iztulkotāja, tad nedrīkst draudzē runāt mēlēs.

Un, ja nav tulkotāja, tad lai tie cieš klusu draudzē un lai runā tik sev un Dievam. (1Kor.14:28)

 

2. Jebkurš draudzē var pravietot.

Jo jūs pēc kārtas varat visi pravietot, lai visiem būtu pamācība un pamudinājums. (1Kor.14:31)

 

3. Katrs var draudzē piedalīties ar to, ko Dievs viņam ir devis.

Kā tad nu būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēles, vai mēļu izskaidrošana, viss lai notiek celšanai. (1Kor.14:26)

 

3. Sievietes nedrīkst draudzē runāt.

Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs; jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka. Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem; jo sievai ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. (1Kor.34-35)

 

Šīs ir Tā Kunga pavēles, ne tikai norādījumi vien.

Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle. Bet, ja kāds to neatzīst, tas paliek neatzīts. (1Kor.14:37-38)

 

Protams, ka ir vēl citas Jēzus pavēles. Tāpēc ir svarīgi lasīt un pētīt bībeli, lai zinātu Dieva gribu un rīkotos atbilstoši tai!

 

Evaņģēlija sludināšana


Bet ejot sludiniet un sakait: Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. (Mt.10:7-8)

 

Par vienu no lielākajām pavēlēm tiek uzskatīta pavēle sludināt evaņģēliju. Ja mēs apskatām Bībeles paralēlās vietas, tad mēs redzam, ka kopā ar vārdiem: "sludiniet evaņģēliju" neatšķirami kopā iet vārdi: "un dziediniet slimos" (Lk.10:9; Lk.9:2; Mt.10:7-8 u.c.), līdzīgi kā ir rakstīts, ka "Viņš ir mūsu grēku izpircējs" (1Jņ.2:2) un, ka "ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti." (1Pt.2:24). No kā esam dziedināti? No slimībām: "Viņš...nesa mūsu sērgas (slimības)." (Mt.8:17)

 

Ticība un sludināšana


Mēs ticam, ka Jēzus mira mūsu grēku dēļ - tas ir brīnišķīgi. Bet Viņš ne tikai mira par mūsu grēkiem, bet arī "nesa mūsu sērgas (slimības)."


Kāpēc neticam? Tāpēc, ka nesludinām par dziedināšanu, par atbrīvošanu, par dzīvo Jēzu. Rakstīts: "Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana - no Kristus pavēles." (Rom.10:17)
 

Bet kā man ticēt, ja es neesmu dzirdējis sludināšanu par dziedināšanu, par atbrīvošanu, par Jēzu krusta nopelnu, par Dieva Gara izpausmi šodien? Bet kas gan tiek sludināts? Dēmoniskās atklāsmes un izpausmes tiek uzdotas par Dieva Gara atklāsmēm un izpausmēm. Tiek sludināta ticība nevis bībeles Vienīgajam Dievam caur Kristus upuri, bet gan - ticība mistiskam, nesaprotamam, trīsgalvainam dievam!


Tas ir brīnišķīgi - redzēt, kā no cilvēka dzīves drupām paceļas jauna māja, celta uz cietas klints, kura ir Kristus. Bet mēs to nekad neieraudzīsim, ja Vārds netiks sludināts tā, kā tas ir rakstīts Bībelē.

 

Epilogs


Mācītājs - tā patiešām ir atbildīga garīgā profesija. Iemācīt cilvēkiem Vārdu, iemācīt, lai viņi tālāk varētu nodot šo stafeti un mācītu citus.

Skatījumu skaits: 387 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt