Galvenie » 2015 » Maijs » 28 » Jēzus arī šodien dziedina
15:25
Jēzus arī šodien dziedina

Un daudz ļaužu atnāca pie Viņa un atveda sev līdzi tizlus, kroplus, aklus, mēmus un daudz citu un nolika tos pie Jēzus kājām, un Viņš dziedināja tos,
tā ka ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Israēla Dievu. (Mt.15:30-31)

 

Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā.
Un Viņa slava izpaudās pa visu Sīriju; un pie Viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja. (Mt.4:23-24)

 

Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības. (Mt.9:35)

 

Un daudz ļaužu gāja Viņam pakaļ, un Viņš tos visus dziedināja. (Mt.12:15)

 

Šīs ir tikai dažas no daudzajām Rakstu vietām, kuras runā par dziedināšanu. Kur gan ir tas Jēzus, par kuru ir aprakstīts bībelē?

 

Kad cilvēki nāca pie Jēzus, tad viņi nāca tādi, kādi viņi bija. Jēzus neprasīja, lai viņi kļūtu labāki un tikai tad nāktu pie Jēzus, un tikai tad Viņš viņus dziedinās.

 

Cilvēki nāca tādi, kādi viņi bija. Un viņi visi tika dziedināti. Nebija tāda cilvēka, kurš nepalika nedziedināts, ja nāca pie Jēzus ar savu vajadzību. Jēzus visus uzreiz dziedināja un atbrīvoja.

 

Kāpēc tad šodien paiet citreiz pat vairāki gadi, līdz kamēr kristietis saņem dziedināšanu (ja vispār to saņem)? Vai tad Jēzus ir mainījies? Jeb arī ir jābūt sevišķai lūgšanai? Vai tad vienkārši nedrīkst paprasīt?

 

Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. (Ebr.13:8)

 

Kur tad ir tas Jēzus, kurš pieņem mani tādu, kāds es esmu? Kurš mani dziedina un atbrīvo uzreiz, nelikdams man gaidīt vairākus gadus?

 

Jēzus arī šodien dziedina.

 

Varbūt man ir jādzīvo sevišķi labu dzīvesveidu, un tad, kad Jēzus redzēs, ka es esmu pietiekami izmainījies, tad Viņš mani izdziedinās un atbrīvos?

 

Bet varbūt lieta slēpjas pavisam citā apstāklī?

 

Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. (2Kor.11:4)

 

Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem.
Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli.
Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi. (2Kor.11:13-15)

 

Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,
un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. (2Tim.4:3-4)

 

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. (1Jņ.4:1)

 

Tātad - no šīm Rakstu vietām mēs redzam, ka ir

  • cits Jēzus,

  • cits gars,

  • viltus mācītāji...


 

O, mani mīļie! Kalpot Dievam, tas nav - atnākt tikai uz draudzi, pasēdēt, paklausīties - visam piekrist (aizstāvēt sava mācītāja viedokli pat tad, ja tas nesaskan ar bībeli. Cilvēku kurš neiekļaujas jeb nepakļaujas, uzreiz nolikt attiecīgā vietā. Bet kāds ir iemesls tam, kādēļ viņš nepaklausa?), cilvēku, kurš nepiekrīt tam, ko sludina draudzē, uzreiz nolikt pie vietas, jo, ja jau mācītājs tā teica, tad tas ir "jā" un "amen", un citi varianti vairs nedrīkst būt. Nu, gluži kā Romas pāvesta bezgrēcīgums!

 

Tā mēs varam nonākt dziļos un rūgtos maldos, un nonākt ne tikai paši, bet arī citus aizvilkt sev līdzi.

 

Viss, ko runā jebkurš mācītājs, mums ir jāpārbauda pēc bībeles.

 

Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot. (Ap.d.17:11)

 

Bībele saka, ka "māceklis nav augstāks par savu mācītāju" (Mt.10:24) un "ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē". (Mt.15:14)

 

Ja mēs akli uzticamies mācītājam, paši nezinādami, bet tikai domādami, ka viss, ko viņš sludina, ir pareizi, tad var gadīties tā, ka ja mums kāds teiks patiesību, tad mēs to noraidīsim, un teiksim, ka tie ir meli, jo, lūk, mūsu mācītājs taču teica pavisam savādāk!

 

Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu! (Jes.5:20)

 

Es šeit nerunāju par kādu konkrētu mācītāju, bet brīdinu, lai mēs būtu ļoti uzmanīgi tam, ko mēs klausāmies, un kā mēs klausāmies.

 

Tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausāties! (Lk.8:18)

 

Tanī pašā kristietībā ir milzīgs daudzums mācītāju, kuri sludina viens otram pavisam pretējas lietas.

 

Brāļi un māsas, būsim ļoti uzmanīgi!

 

"Nē, nu ko tu? Mums taču ir viens Dievs, viens Jēzus, viens Svētais Gars!"

 

Jā, ja mums ir viens Gars, tad mēs neesam pretrunā viens otram. Dievs nekad neliks darīt to, kas ir pretrunā Viņa Vārdam.

 

Paskatīsimies uz kādu notikumu no Vecās Derības laikiem:

 

Un Jošafātam bija daudz bagātības un goda, viņš saradojās ar Ahabu.
Un pēc kādiem gadiem viņš nogāja pie Ahaba uz Samariju. Un Ahabs viņam un tiem ļaudīm, kas viņam bija līdzi, nokāva daudz sīklopu un vēršu un vilināja viņu doties augšup un piedalīties kara gājienā pret Ramotu Gileādā.
Un Ahabs, Israēla ķēniņš, sacīja Jošafātam, Jūdas ķēniņam: "Vai tu gribi ar mani doties pret Ramotu Gileādā?" Un viņš tam atbildēja: "Es esmu tāds pats, kāds tu esi, un, kāda tava tauta, tāda ir mana tauta: būsim tad arī abi vienoti karā!"
Vēl Jošafāts sacīja Israēla ķēniņam: "Bet vispirms vaicā, kāds ir Tā Kunga vārds šajā lietā!"
Tad Israēla ķēniņš sapulcināja praviešus, četri simti vīru, un viņiem sacīja: "Vai mums būs doties uzbrukumā pret Ramotu Gileādā, jeb vai man nebūs iet?" Un viņi atbildēja: "Ej, jo Dievs viņus nodos ķēniņa rokā!"
Bet tad Jošafāts jautāja: "Vai šeit nav vēl kāds no Tā Kunga praviešiem, kam mēs varētu pavaicāt pēc padoma?"

Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafātam: "Tur ir vēl viens vīrs, caur kuru mēs varētu vaicāt To Kungu, bet es viņu ienīstu, jo viņš man nekad nesludina labas lietas, bet ļaunas vien; tas ir Miha, Jimlas dēls." Bet Jošafāts sacīja: "Tā neklājas runāt ķēniņam!"
Tad Israēla ķēniņš pasauca kādu galminieku un sacīja: "Steidzies un atved Mihu, Jimlas dēlu!"
Un Israēla ķēniņš un Jošafāts, Jūdas ķēniņš, ikviens bija atsēdušies savā tronī un apvilkuši goda tērpu, un viņi sēdēja laukumā pie Samarijas vārtiem, bet visi pravieši pravietoja viņu priekšā.
Bet Cedekija, Kenaānas dēls, sev bija darinājis dzelzs ragus un teica: "Tā saka Tas Kungs: ar šiem tev būs Aramu badīt, kamēr tu būsi viņus izdeldējis!"

Un visi šie pravieši sludināja, sacīdami: "Celies un dodies uzbrukumā pret Ramotu Gileādā, tev būs laba laime, jo Tas Kungs to nodos ķēniņa rokā!"
Bet tas vēstnesis, kas bija gājis aicināt Mihu, viņam stāstīja, sacīdams: "Redzi, pravieši sludina vienā mutē labu ķēniņam, un es lūdzu, lai tavi vārdi būtu līdzīgi, un sludini arī tu labu!"
Bet Miha atbildēja: "Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo! Tikai to, ko mans Dievs man sacīs, es runāšu!"
Un, kad viņš nonāca ķēniņa priekšā, tad ķēniņš viņam jautāja: "Miha, vai mums būs doties karā pret Ramotu Gileādā, jeb vai man nebūs iet?" Un viņš atbildēja: "Celieties, jums veiksies, jo viņi tiks nodoti jūsu rokā!"
Bet ķēniņš viņam piedraudēja: "Cikkārt man nāksies tevi nozvērināt, lai tu man nesludinātu neko citu kā vienīgi patiesību Tā Kunga Vārdā?"

Tad Miha sacīja: "Es redzēju visu Israēlu izklīdinātu pa kalniem kā avis, kurām nav gana. Un Tas Kungs sacīja: šiem nav sava kunga, tāpēc lai ikviens atgriežas ar mieru savā namā."
Tad Israēla ķēniņš sacīja Jošafātam: "Vai es tev neteicu, ka viņš man nekad nevēstī neko labu, bet vienīgi ļaunu vien?"
Bet Miha vēl turpināja: "Tādēļ uzklausiet Tā Kunga vārdu! Es redzēju debess Kungu sēžam Savā tronī, un visi debess pulki bija nostājušies pie Viņa labās un pie Viņa kreisās rokas.
Un Tas Kungs sacīja: kas pierunās Ahabu, Israēla ķēniņu, lai viņš ceļas un dodas un krīt pie Ramotas Gileādā? Un viens runāja šā, un cits teica tā, un vēl kāds teica ko citu.

Un tad iznāca kāds gars un nostājās Tā Kunga priekšā, un sacīja: es viņu pierunāšu! Bet Tas Kungs viņam jautāja: bet kādā veidā?
Tad viņš atbildēja: es iziešu un būšu melu gars visu viņa praviešu mutē. Tad sacīja Tas Kungs: tu viņu tiešām pierunāsi, un tev tas arī izdosies, ej un dari tā!
Un nu, redzi! Tas Kungs ir ielicis melu garu šo tavu praviešu mutē, jo Tas Kungs tev ir paudis ļaunu vēsti." (2Laiku 18:1-22)

 

Es gribētu jūs brīdināt, brāļi un māsas, ka, ja mēs nogriežamies no patiesības, tad mēs sākam ticēt meliem, un domāsim, ka tas ir no Dieva. Mēs paši pat nepamanīsim, kad tas ir noticis.

 

Jo viņa (šī pretinieka) parādīšanās ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs,
kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi.
Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem,

tā ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. (2Tes.2:9-12)

 

Jā, interesanti - Dievs sūta tiem maldu varu. Tātad, ja cilvēks nogriežas no patiesības, Dievs sūta viņam maldus, un šis cilvēks iegrimst vēl dziļākos maldos, domādams, ka tas ir no Dieva.

 

Tādēļ atskanēs uz tiem šis vārds kā Tā Kunga vārds: "Dari tu to, tu atkal to, rīkojies šoreiz tā, citreiz atkal tā, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai!" - lai viņi ietu un pakristu augšpēdu, tiktu satriekti vai sapītos un kristu gūstā. (Jes.28:13)

 

Tādēļ atskanēs uz tiem šis vārds kā Tā Kunga vārds.

 

Jā, viņiem liksies, ka runā Tas Kungs, bet īstenībā tas ir cits gars - maldu gars.

 

Viens Dievs, viens Jēzus, viens Gars?


 

Nemaldīsimies, mīļie brāļi un māsas!

 

Bībele saka:

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. (1Jņ.4:1)

 

Kā mēs varam tos pārbaudīt? Tas Kungs mums draudzē ir devis daudz dažādas dāvanas, starp kurām ir tāda Svētā Gara dāvana, kā - garu pazīšana: "...citam garu pazīšana..." (1Kor.12:10)

 

Un tagad es gribu pajautāt:" Vai ir draudzē vismaz viens cilvēks, kam ir šī dāvana?" Un ja nav, tad varbūt mēs visi jau esam maldos un paši to neapzināmies. Mums varbūt runā it kā Tā Kunga vārdu, bet īstenībā varbūt sludina melus Viņa vārdā? Kā mēs to varam zināt? Kāpēc mēs nelūdzam, lai Svētā Gara dāvanas darbojas draudzē?

 

Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību. (1Kor.12:7)

 

Dievs ikvienam ir devis kaut ko, lai ar to var kalpot draudzē. Tas Kungs drīz nāks un prasīs norēķinu. Bet ko mēs Viņam teiksim? Ka mēs nezinām, kādas dāvanas mums ir?

 

Tad, ko tad mēs lūdzam?

 

Varbūt ne to Jēzu, par kuru ir rakstīts bībelē?

 

Uzdod sev šodien šo jautājumu:" Kādu Jēzu tu pazīsti?"

 

Varbūt tu daudz zini par Viņu, daudz esi dzirdējis; zini, kas bībelē ir rakstīts, bet savā dzīvē un draudzē redzi pavisam citu Jēzu? Dziedināšanas un atbrīvošanas varbūt notiek ļoti reti vai arī vispār nenotiek. Varbūt tev māca, ka tev ir milzīgi daudz jāizdara, lai tu tiktu dziedināts vai atbrīvots?

 

Varbūt tu lūdz Dievu, un nesaņem dziedināšanu un atbrīvošanu? Kādēļ? Varbūt ne tam "dievam" lūdz!


 

Viens Dievs, viens Jēzus, viens Gars?


 

Nemaldīsimies!

 

Bībele saka: "Pārbaudiet garus!"

 

Bībelē par dziedināšanu un atbrīvošanu ir rakstīta pilnīga patiesība.

 

Ir tikai viens patiesais Dievs, viens patiesais Jēzus un Viņa Svētais Gars, bet ir arī daudz maldinātāju.

 

Šodien tev ir vajadzīgas pārdabīgās Svētā Gara dāvanas, lai tu varētu pareizi orientēties garīgajā pasaulē.

 

Pasaule arvien vairāk grimst ļaunumā un tumsībā, tā ir piesātināta ar okultismu un grēku.

 

Šodien kristietim nav nekas slikts noskatīties "labu bojeviku", psiholoģisko filmu vai arī vienkāršu multeni, kurā ir ielikti okultiskie elementi, un nemaz to neapzināties, ka tanī ir ieliktas Dievam nepatīkamas lietas.

 

Kādēļ? Tādēļ, ka nav atklāsmes!

 

Kādēļ? Tādēļ, ka ir nepareiza mācība draudzē!

 

Kādēļ? Tādēļ, ka ir viltus sludinātāji!

 

Kādēļ? Tādēļ, ka ir cits gars!

 

Kādēļ? Tādēļ, ka nav garu pazīšanas!

 

Varbūt mēs sakām, kā kādreiz teica Izraēlā: "nesludiniet mums patiesību, sludiniet mums patīkamas lietas, sludiniet viltu!" (Jes.30:10)

 

Vai mēs pazīstam to Jēzu, kurš ir bībelē? Un vai mēs redzam to, kas ir rakstīts bībelē - evaņģēlijos - vai mēs to redzam savā draudzē?

 

Un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakait viņiem: tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. (Lk.10:9)

 

Sasaucis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas.
Un Viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt. (Lk.9:1-2)

 

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas. (Mt.28:19)

 

Darait par mācekļiem visas tautas!

 

Un ja mēs esam kļuvuši par Viņa mācekļiem, tad Viņš saka mums: "Un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakait viņiem: tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība." (Lk.10:9)

 

Vai mēs esam gatavi darīt Viņa prātu?

 

Jēzus arī šodien dziedina, bet vai mēs esam sadraudzībā ar Viņu? Varbūt mēs pazīstam citu "Jēzu" - "Jēzu", kurš no mums neko vairāk neprasa, kā tikai pielūgsmi?

 

"O, mūsu tēvi tā ir darījuši, un mēs tā darām, un kas tu tāds esi, ka vari mūs te mācīt? Vai tad mēs tevi nepazīstam?"

 

Jēzus arī šodien dziedina, atbrīvo un glābj, līdzīgi kā bībeles laikos! Un ja mēs to neredzam savā draudzē, tad mums nav tiesību teikt, ka Jēzus ir izmainījies. Viņš ir tas pats, bet mēs varbūt esam nevis Viņa mācekļi, bet kā rakstu mācītāji un farizēji, kuri izkāš odus un aprij kamieļus.

 

Jūs aklie ceļa rādītāji, kas odus izkāšat un kamieļus aprijat. (Mt.23:24)

 

Lai spētu atšķirt melus, ir jāzina oriģināls. Jo, kur ir oriģināls, tur vienmēr būs arī viltojums jeb patiesības atdarināšana, jeb nepilnīga patiesība - kaut kur kaut kādā veidā sagrozīta. Tieksimies uzzināt patiesību, atzīt patiesību un tad mēs zināsim, ka melns ir melns, un balts ir balts. Lai Dievs mūs vada uz to!

Skatījumu skaits: 672 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt