Galvenie » 2017 » Aprīlis » 14 » Dziedināšanas dievkalpojums jeb kā rodas vajāšanas...
15:42
Dziedināšanas dievkalpojums jeb kā rodas vajāšanas...

Kādu laiku atpakaļ, sakarā ar vienu maniem rakstiem, kurš saucās "Dziedināšanas dievkalpojums", izcēlās diezgan asa diskusija ar šīs sektas adeptiem, kuri apmeklē šo sektu. Likās, ka viss pierima, bet nesen saņēmu draudu vēstuli no šīs destruktīvās neoharizmātiskās sektas "Kristus pasaulei" adeptes Kristīnes Krapānes.

 

Lūk, ko viņa raksta:

 

Labdien!

Sakarā ar Jūsu aktivitāti draugiem.lv un Jūsu personīgajā blogā, kurā Jūs personīgi apvainojat draudzes "Kristus Pasaulei" vārdu un tēlu (cilvēku vārdu publicēšana, pasākumu un adreses publicēšana, izķēmojot reklāmu ar saviem uzrakstiem), vērsāmies pēc palīdzības Latvijas Republikas Tiesībsargā.

Aicinu Jūs iepazīties ar pielikumā esošo informāciju. Katram ir tiesības izvēlēties ticību un piekopt to, bet ne publiski nomelnot cilvēku un organizāciju vārdus. Ja manīsim Jūsu turpmāko aktivitāti, būsim tiesīgi vērsties policijā un tiesā, izmantojot mums sniegto Latvijas Republikas Tiesībsarga rekomendāciju.

Ar cieņu,
Kristīne Krapāne

 

Tālāk seko pielikumi:

 

Par iesnieguma izskatīšanu

 

Tiesībsarga birojā saņemts Jūsu elektroniskā veidā nosūtītais 2016.gada 21.oktobra iesniegums (reģistrēts ar Nr.1505), kurā sūdzaties par fizisku personu, kas apzināti sociālajos tīklos izplata aizskarošu un nepatiesu informāciju par reliģisko draudzi, pie kuras Jūs piederat. Vēlaties uzzināt, kur varat vērsties pret personu, kas izplatījusi nepatieso informāciju.

 

Latvijas Republikas Satversmes 100.pantā ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Saskaņā ar Satversmes 116.pantu šīs tiesības var ierobežot tikai likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Līdzīgi personas tiesības uz vārda brīvību ir paredzētas arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantā. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir uzsvērusi, ka "vārda brīvība attiecināma ne tikai uz "informāciju" vai "idejām", kas tiek uztvertas labvēlīgi vai neitrāli, bet arī uz tām, kas apvaino, šokē vai uztrauc valsti vai kādu sabiedrības daļu. Tādas prasības izvirza plurālisms, tolerance un iecietība, bez kuriem nav iedomājama demokrātiska sabiedrība." (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1976. gada 7. decembra spriedums lietā, Handyside v. The United Kingdom, 48. punkts.)

Tomēr nenoliedzami vienlīdz nozīmīga aizsargājama vērtība ir arī Satversmes 95.pantā noteiktās cilvēka tiesības uz godu un cieņu, kas arī var kalpot par pamatu citas personas vārda brīvības ierobežošanai. Arī Latvijas normatīvais regulējums paredz tiesību aizsardzības mehānismu personām, proti, tiesības vērsties pret aizskārēju civilprocesuālā ceļā. Attiecīgi to, vai konkrētajā gadījumā ir pārkāptas vārda brīvības robežas, var izvērtēt tiesa. Prasības pamats ir noteikts Civillikuma 2352.panta pirmajā un trešajā daļā, paredzot, ka katram ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. Ja kāds prettiesiski aizskar personas godu un cieņu mutvārdiem, rakstveidā vai ar darbiem, tad viņam jādod atlīdzība (mantiska kompensācija). Atlīdzības apmēru nosaka tiesa.

Ja uzskatāt, ka ar šo informāciju, kas par Jums publicēta minētajos interneta portālos, ir aizskarts Jūsu gods un cieņa, Jums ir tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā. Tāpat šādas tiesības ir reliģiskajai organizācijai, par kuru publicētas nepatiesas ziņas. Tomēr, tā kā saskaņā ar Civilprocesa likuma 128.panta nosacījumiem, sniedzot tiesā prasības pieteikumu, ir nepieciešams norādīt atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, pirms prasības celšanas tiesā ir svarīgi noskaidrot minēto informāciju.

Elektronisko sakaru likuma 71.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka elektronisko sakaru komersants pēc tiesas pieprasījuma nodrošina informācijas sniegšanu par tā abonenta vai reģistrētā lietotāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, lietotāja identifikators vai telefona numurs, lai nodrošinātu elektroniskajā vidē aizskarto personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību civillietās. Savukārt Civilprocesa likuma 100.panta trešā daļa paredz, ka ar tiesneša lēmumu pierādījumus bez iespējamo lietas dalībnieku uzaicināšanas var nodrošināt tikai neatliekamos gadījumos, tai skaitā neatliekamos intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu gadījumos vai gadījumos, kad nevar noteikt, kas būs lietas dalībnieki.

Kā izriet no minētajām tiesību normām, lai noskaidrotu potenciālo atbildētāju lietā un tā kontaktinformāciju, tiesai nepieciešams vērsties pie elektronisko sakaru komersanta vai interneta attiecīgās vietnes turētāja, lai konstatētu, no kādas IP adreses aizskarošā informācija internetā ievietota un kādai personai attiecīgā IP adrese izsniegta. Tādējādi Jums vispirms jāiesniedz tiesā pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu, kura mērķis ir noskaidrot aizskārēju. Kad atbildētājs caur IP adreses izprasīšanu (kuru tiesas izprasa interneta vietnes turētājam) ir noskaidrots, Jums vai reliģiskai organizācijai saskaņā ar Civillikuma 2352.panta pirmo daļu ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar Jūsu vai reliģiskās organizācijas godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai.

 

 

Ar cieņu

 

tiesībsarga pilnvarojumā

Pilsonisko un politisko tiesību

nodaļas vadītāja I.Piļāne

 

 

Lapiņa 67686768

 

Kā redzams no augšminētās vēstules, kura saņemta no tiesībsarga pārstāves, tad tajā ir norādīts, ka ikvienam ir tiesības paust savu reliģisko pārliecību un uzskatus, tai skaitā arī tiem, kuri nepiekrīt dotās draudzes vai sektas mācībai (tai skaitā arī man, kura uzskati un ticība atšķiras no jūsu sektas mācības).

 

Joprojām aktuāls paliek manis uzdotais jautājums, kuru uzdevu šīs sektas adeptiem: "Cik cilvēki dotajā pasākumā ar nosaukumu "Dziedināšanas dievkalpojums" tika izdziedināti un vai tam ir kāda ārsta apstiprinājums, ka pēc šī pasākuma kāds cilvēks tiešām ir ticis izārstēts no savas slimības?"

 

Jo ja nav neviena, kurš ir ticis izārstēts (izdziedināts) dotajā pasākumā, vai tad drīkst saukt šo pasākumu par "Dziedināšanas dievkalpojumu"? Jo šādā gadījumā tā ir melošana, krāpniecība, šarlatānisms un cilvēku ievešana maldos, dodot viņiem viltus cerību uz dziedināšanu, kuras tā arī nav!

 

Kas attiecas uz norādījumu par sektas paziņojuma izmantošanu, tad kā piemēru var paņemt jebkuras sektas vai draudzes paziņojumu ar nosaukumu "Dziedināšanas dievkalpojums" un doto tekstu un uzdoto jautājumu attiecināt uz doto pasākumu.

 

Taču, lai sūdzības vēstulē minētais attēls nebūtu par apgrēcību šiem sektantiem, nomainu to uz neitrālu attēlu.

 

Sakarā ar šiem notikumiem, kuri tagad attīstās, rodas nākamais jautājums:

 

Ar ko jūs atšķiraties no Kristus laika farizejiem un rakstu mācītājiem, kuri vēlējās tiesāt Jēzu un apustuļus pēc tā laika likumiem, jo viņi (Jēzus un apustuļi) neiekļāvās viņu teoloģijas mācībā?

 

Ar šo vēlmi notiesāt sev nevēlamos cilvēkus ar pasaulīgās tiesas palīdzību, jūs parādāt atklāti visiem to, ka esat "cienīgi" Kristus laika farizeju un rakstu mācītāju tradīciju un gara turpinātāji un pārmantotāji! Jūs esat šo cilvēku, kuri savā naidā nokāva Kristu un vajāja apustuļus, tradīciju turpinātāji!

 

Bet sargaities no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un jūs šautīs savās sinagogās (Mt.10:17)

Bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, un jūs tapsit šausti sinagogās un Manis dēļ vesti valdnieku un ķēniņu priekšā, tiem par liecību. (Mk.13:9)

 

Nu ko? Iezīmējas aina, ka par Kristus sekotāju vajātājiem šodien kļūst tie, kuri sauc sevi par dzīvā Dieva draudzēm. Nekas nav mainījies. Arī Kristus laikos vislielākie Kristus un viņa mācekļu vajātāji bija tie, kuri sauca sevi par vienīgā patiesā Dieva kalpiem.

 

Vai tas viss neatgādina Kristus un apustuļu laika reliģisko jūdu darbošanos, kad viņi staipīja un vadāja pa tiesām Kristu un viņa apustuļus? Vai tiešām tas gars, kas bija šiem reliģiskajiem darboņiem, šodien ir pārgājis uz tā saucamajām "dzīvajām draudzēm", kuras ir gatavas visus, kurus uzskata par draudu savai reliģiskajai un finansiālajai darbībai, iesūdzēt tiesās? Uzdodiet sev šos jautājumus un izdariet attiecīgos secinājumus!

 

Un tagad iedomājieties sekojošo situāciju, ka Jēzus vai apustuļi kādam, kam viņi nepiekrīt, piedraudētu ar draudu vēstuli, kurā rakstītu, ka iesūdzētu šo cilvēku tiesā, ja viņš nepārstātu slikti runāt par Jēzu vai apustuļiem. Jūs varat iedomāties šādu situāciju? Es personīgi, nē!

 

Un tagad iedomājieties citu situāciju. Rakstu mācītāji un farizēji piedraud Jēzum un apustuļiem ar tiesu, ja viņi nepārstās savu darbību. Jūs varat iedomāties šādu situāciju? Es varu, jo apmēram šādi arī notika.

 

Un kurā vietā jūs, cienījamie sektanti, kuri tēlojat "apbižotos", attiecināt sevi? Pie Kristus un viņa apustuļiem vai arī pie rakstu mācītājiem un farizējiem, kuri nodeva Jēzu un apustuļus tiesās?

 

Jums ļoti gribētos sevi pieskaitīt pie Kristus un viņa apustuļiem, vai ne? Taču jūsu rīcība un darbība norāda uz to, ka jūs piederat tiem, kuri apsūdzēja Kristu un apustuļus!

 

Jūsu vēlme notiesāt cilvēku, kurš runā patiesību, kura jums nepatīk, runā par to, ka esat Kristus laika farizēju un rakstu mācītāju sekotāji un viņu tradīciju pārmantotāji, jo to, ko jūs cenšaties tagad darīt, to pašu viņi darīja ar Kristu un apustuļiem.

 

Kas attiecas par krimināllietas ierosināšanu, tad jums vajadzētu ierosināt krimināllietu pret saviem reliģiskajiem sektu vadoņiem, kuri maskējoties ar Dieva Vārdu, no jums izkrāpj naudu, lai bagātinātu sevi un savus radiniekus! Bet tā vietā, lai atmaskotu šos viltus darboņus, jūs iestājaties par šiem blēžiem un šarlatāniem, un cenšaties apsūdzēt tos, kas atmasko viņu blēdīgo rīcību. Un ja šī laika tiesas paies jums garām, nedomājiet, ka Dieva taisnā tiesa jums paies garām!

Skatījumu skaits: 661 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt