Galvenie » 2014 » Decembris » 28 » Draudzes paņemšana
14:25
Draudzes paņemšana

Ir daudz un dažādu pieņēmumu par to, kad tas notiks, un kādā veidā tas notiks. Lai arī kādas būtu mācības, un arī cik daudz to būtu, tikai Bībelē - Dieva Vārds mums atklāj ainu, kad notiks draudzes paņemšana.

 

Šodien daudzas draudzes ir pārliecinātas, ka Jēzus tās paņems, pirms nāks lielie bēdu laiki. "Nu, ja jau lielie bēdu laiki mums ies garām, tad mēs varam Dievam kalpot tā, kā mums labpatīk, nejautājot Viņa gribu, un neņemot vērā to, kas ir rakstīts Bībelē." Tāpēc ir arī radies šis remdenais Laodiķejas periods, kuras rezultātā daudzas draudzes un kristieši būs pavisam pārsteigti sevi redzot izspļautus no Kristus Miesas.

 

Šodien ir daudzas draudzes, kuras sevi sauc par Kristus Miesu, kuri sevi sauc par īstenajiem Kristus sekotājiem, un tanī pat laikā ķīvējas savā starpā. Kā mēs zinām, ka Svētais Gars nav pretrunā pats ar Sevi un Dieva Vārdu - Bībeli. Dievs Savu gribu ir atklājis Bībelē.

 

Un mums ir ļoti viegli izsekot tam, ko Dieva Vārds - Bībele saka par draudzes paņemšanu. Mums ir jābūt atziņai par daudzām lietām, lai tās trūkuma dēļ mēs neaizietu bojā.

 

Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, esi atmetis Dieva vārdu, tad Es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalposi kā Mans priesteris. Tu aizmirsīsi sava Dieva baušļus, tāpēc Es aizmirsīšu tavus bērnus. (Hoz.4:6)

 

Un tie visi būs Dieva mācīti. (Jņ.6:45)

 

Arī jūs svaidījumu saņēmāt no Viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu; bet, kā Viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli un kā Viņš jūs ir mācījis, tā palieciet Viņā. Un tagad, bērniņi, palieciet Viņā, lai, kad Viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts un mēs, Viņam atnākot, nepaliktu kaunā. (1Jņ.2:27-28)

 

No mums pašiem ir atkarīgs, vai mēs piekrītam mācīties tā, kā māca mums Dievs. Viņš māca patiesas lietas un nemelo, ne tā, kā to dara daudzi viltus pravieši un sludinātāji, kuri sludina melus un pieviļ vientiesīgos ar viltus zīmēm un brīnumiem.

 

Bet tagad paskatīsimies Bībelē, ko tā mums saka par draudzes paņemšanu, kad tas būs?

 

Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. (1Tes.4:16-17)

 

Tātad, šeit ir rakstīts, ka Jēzus nāks, kad Dievs to pavēlēs, atskanēs erceņģeļa balss un Dieva bazūne (taure), mirušie Kristū tiks augšāmcelti un draudze tiks aizrauta padebešos pretī Tam Kungam.

 

Skatāmies tālāk: Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. (1Kor.15:51-52)

 

Un, lūk šinī pantā jau ir teikts norādījums, kad tas notiks: pēdējai bazūnei atskanot. Kas tā par bazūni? Un pie tam vēl pēdējā?

 

Skatāmies tagad Jāņa Atklāsmes grāmatā: Un es redzēju septiņus eņģeļus, kas stāvēja Dieva priekšā, un viņiem tika dotas septiņas bazūnes. (Atkl.8:2)

 

O, izrādās, ka ir ne tikai viena, bet veselas septiņas bazūnes. Taču mūs interesē pēdējā, tātad septītā bazūne, jo tieši tad notiks draudzes paņemšana, kā mums to saka 1Tes.4:16-17: Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr.

 

Skatāmies tālāk: laika vairs nebūs, bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā Viņš to ir pasludinājis Saviem kalpiem praviešiem. (Atkl.10:7)

 

Šeit vēl neskan šī pēdējā, septītā bazūne, bet Dievs saka, kas notiks tad, kad šī taure jeb bazūne sāks skanēt.

 

"laika vairs nebūs"

 

Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. - Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena. (2Kor.6:2)

 

Šeit iet runa par glābšanas laiku, par laiku, kuru Dievs ir atvēlējis, lai ļaudis no pagāniem varētu tikt izglābti. Taču Bībele saka, ka tas nebūs mūžīgi. Šis laiks kādreiz izbeigsies.

 

Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. (Rom.11:25)

 

Tātad, šeit ir norādījums, ka Dievs strādā ar pagāniem līdz noteiktam laikam, "līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas."

 

"Laika vairs nebūs" - tātad nebūs vairs laika tam, lai cilvēki no pagānu tautām varētu tikt izglābti.

Žēlastības laiks būs izbeidzies.

 

Kad Jēzus sāka kalpot, Viņš atvēra pravieša Jesajas grāmatu, kur bija rakstīts: "Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu." Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu. Un Viņš iesāka uz tiem runāt: "Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts." (Lk.4:18-21)

 

Šeit Jēzus pasludina žēlastības gadu, žēlastības laiku, kuru Dievs ir devis, lai cilvēki varētu tikt glābti. Un ir zīmīgi, ka Jesajas grāmatā vārdiem, kurus Jēzus lasīja, ir turpinājums, taču Jēzus tos nenolasīja. Kādēļ?

 

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu. (Jes.61:1-2)

 

Šeit ir turpinājums: "pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu."

 

Jēzus pasludināja Tā Kunga žēlastības gadu, kad cilvēki var tikt glābti, bet tālāk seko Dieva atmaksas diena, jeb kā mēs to saucam - "lielie bēdu laiki." Bet tam vēl nebija laiks.

 

laika vairs nebūs, bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā Viņš to ir pasludinājis Saviem kalpiem praviešiem. (Atkl.10:7)

 

Šeit ir teikts: ka tad, kad septītais eņģelis sāks bazūnēt, tad ir piepildīts Dieva noslēpums. Kas tas par Dieva noslēpumu?

 

atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma, kuru Tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas - Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. (Ef.1:9-10)

 

noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts Viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. (Kol.1:26-27)

 

Ar atklāsmi man darīts zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad Garā ticis atklāts Viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka, evaņģēlijam nākot, pagāni Jēzū Kristū līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. (Ef.3:3-6)

 

un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. (Ef.3:9-10)

 

Tātad, šeit ir rakstīts par to, kas ir šis Dieva noslēpums - tas, ka ļaudis no pagāniem var tikt izglābti.

 

Agrāk par to neviens pat nenojauta, izraēlieši pat nevarēja iedomāties, ka glābšana kādreiz varētu nonākt arī pie pagāniem, jo, lūk, viņi taču bija izredzētie, izredzētā tauta. Tas bija Dieva noslēpums. Draudze - tas bija Dieva noslēpums.

 

Un šeit ir teikts, ka šis noslēpums ir piepildīts. Tātad, pēdējais cilvēks no pagāniem ir izglābts, un tagad vairs neviens no pagāniem nevar tikt izglābts.

 

"Ir piepildīts Dieva noslēpums." Draudzē ir pilns skaits.

 

Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. (Rom.11:25)

 

Tātad, līdzko atskanēs pēdējā, septītā bazūne, ļaudis no pagāniem vairs nevarēs tikt izglābti.

 

Un tagad paskatīsimies, kur ir rakstīts par to, kad skan šī 7 bazūne.

 

Un septītais eņģelis bazūnēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca: "Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam (Kristum), un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam." (Atkl.11:15)

 

Un šinī mirklī, kā mums to saka 1Tes.4:16-17, draudze tiek paņemta: Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr.

 

Un tagad mēs paskatīsimies, kam ir jānotiek līdz brīdim, kad draudze tiks paņemta. Šeit mums būs atbilde uz to, vai draudzei būs jāiet caur lielajiem bēdu laikiem, vai arī ne.

 

Ja mēs sīkāk pētām Jāņa Atklāsmes grāmatu, tad mēs redzam, ka ir ne tikai 7 bazūnes, bet arī 7 zīmogi un 7 kausi.

 

Sākumā tiek atvērti 7 zīmogi: Kad tiek atvērts 4. zīmogs, 4. daļa zemes tiek nokauti ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem.

 

Kad tiek atvērts 6. zīmogs notiek liela zemestrīce, visi kalni un salas tiek izkustināti no savām vietām.

 

Kad skan 1. bazūne, trešā daļa zemes sadeg, trešā daļa koku sadeg, visa zaļā zāle sadeg.

 

Kad bazūnē 2. eņģelis, trešā daļa jūras top par asinīm, trešā daļa jūras radījumu nomirst, trešā daļa kuģu tiek izpostīti.

 

Atcerēsimies, ka draudze vēl ir zemes virsū! Jo septītais eņģelis vēl nav bazūnējis.

 

Kad bazūnē 3. eņģelis, trešā daļa ūdeņu top par vērmelēm, nomirst daudz cilvēku no ūdeņiem.

 

Kad bazūnē 4. eņģelis, trešā daļa saules, trešā daļa mēness, trešā daļa zvaigžņu aptumšojas, trešā daļa dienas un trešā daļa nakts vairs nespīd.

 

Kad bazūnē 6. eņģelis, noteiktā stundā, dienā, mēnesī, gadā nokauj trešo daļu cilvēku (Indija + Ķīna kopā ņemot).

 

Un draudze vēl joprojām ir zemes virsū.

 

Un tikai tagad sāk bazūnēt 7. eņģelis un draudze tiek paņemta.

 

Tagad mēs varam saprast vārdus, kuri rakstīti: Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. (1Tes.4:17)

 

"Mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši".

 

Pēc visa tā, kas noticis, kad trešā daļa zemes iedzīvotāju ir nokauti, patiešām var teikt: "kas vēl pāri palikuši."

 

Un tagad jūs domājat, ka ja tik daudz nelaimju notiek, tad draudze noteikti tiks paņemta pirms lielajiem bēdu laikiem, nevis to vidū?

 

Neskumstiet, pašas lielākās bēdas, 7 Dieva dusmības kausi vēl seko pēc tam, kad draudze jau ir paņemta.

 

Daudzi citē Rakstu vietas, kā piemēram: Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. (Atkl.3:10)

 

Paņemt no zemes, un sargāt, tas nav viens un tas pats.

 

Citi citē citu Rakstu vietu: un lai gaidītu no debesīm Viņa Dēlu, kuru Viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs atpestīs no nākamās dusmības. (1Tes.1:10)

 

"Viņš taču atpestīs mūs no nākamās dusmības, tātad mēs tiksim paņemti pirms lielajiem bēdu laikiem."

 

No kādas nākamās dusmības Jēzus mūs atpestīs? - No 7 Dieva dusmu kausiem: Tad es redzēju citu lielu brīnišķīgu zīmi debesīs: septiņus eņģeļus, kam bija septiņas pēdējās mocības, jo ar tām piepildījās Dieva dusmas. (Atkl.15:1)

 

Es dzirdēju: stipra balss Templī sauca septiņiem eņģeļiem: "Eita un izlejiet septiņus Dieva dusmu kausus pār zemi!" (Atkl.16:1)

 

Lūk, par kādu nākamo dusmību ir runa 1Tes1:10: un lai gaidītu no debesīm Viņa Dēlu, kuru Viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs atpestīs no nākamās dusmības. - šeit iet runa par šiem 7 Dieva dusmu kausiem. Tur mēs jau būsim paņemti no zemes.

 

Dieva Vārdā kļūdu nav. Tas ir tikai pareizi jāsaprot. Mums nav jāpaļaujas uz maldīgiem cilvēciskiem priekšstatiem vai arī uz kļūdainām teoloģiskām teorijām, bet ir jāskatās Dieva Vārdā - Bībelē: vai tiešām tur tā ir rakstīts?

 

Bībele saka: kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. (1Pt.2:2)

 

Baudīsim Dieva Vārdu, kā tīru pienu un neļausim maldiem aizskalot mūs projām no patiesības. Mēs bieži domājam, ka, nu, ja jau draudze tik drīz netiks paņemta, tad mēs varam arī nedaudz pagrēkot, jo vēl jau ir pietiekami daudz laika, lai paspētu atgriezties.

 

Taču Bībele mums saka pavisam ko citu: Bet, ja kalps savā sirdī domās: mans kungs kavējas nākt, - un sāks sist kalpus un kalpones, nodosies ēšanai un dzeršanai un piedzersies, tad šī kalpa kungs nāks tādā dienā, kad tas to negaida, un stundā, kuru tas nezina: viņš viņu šķels pušu un dos viņam viņa algu līdz ar neticīgiem. (Lk.12:45-46)

 

Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: kungs, kungs, atdari mums! Bet tas atbildēja un sacīja: patiesi es jums saku: es jūs nepazīstu. (Mt.25:11-12)

 

Jo, ja jūs tikai pēc tam, kad nama Kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsities ārā un klauvēsit pie durvīm, sacīdami: Kungs, atver mums,- Viņš atbildēs jums: Es nezinu, no kurienes jūs esat! Tad jūs sāksit stāstīt: mēs ar Tevi esam ēduši un dzēruši, un Tu esi mācījis mūsu ielās. Tad Viņš jums atteiks: Es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no Manis, visi jūs netaisnības darītāji! Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā. (Lk.13:25-28)

 

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. (Mt.7:21-23)

 

Draudzes paņemšana būs, bet ne visi tiks paņemti. Kā tad tā? Visur taču runā: "Ja tu esi nožēlojis savus grēkus, viss - tavs vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā un tev jau ir garantēta vieta debesīs neatkarīgi no tavas sekojošās dzīves un neatkarīgi no tavas sekojošās rīcības."

 

Bet Bībele mums saka kaut ko ļoti svarīgu: Tavs vārds var tikt izdzēsts no dzīvības grāmatas.

 

Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm. (Atkl.3:5)

 

Kas tās par drēbēm? To mēs apskatīsim citu reizi.

 

Es jums saku: viņā naktī divi gulēs vienā gultā: vienu pieņems un otru atstās. Divas kopā mals: vienu pieņems un otru atstās. Divi būs laukā: viens taps pieņemts un otrs atstāts. (Lk.17:34-36)

 

Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs. (Mk.13:32)

 

Mums ir jābūt ļoti modrīgiem, jo ir parādījušies liels daudzums visādu viltus praviešu, kas ir it kā pabijuši debesīs un ellē, un ir it kā satikuši Jēzu, kurš viņiem sacījis, ka Viņš drīz nākšot. Bībele saka, ka Jēzus to nezina, kad Viņam vajadzēs nākt, to nezina neviens, arī Svētais Gars nezina. Tas atrodas Tēva kompetencē.

 

Tāpēc, kā Svētais Gars saka: šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi, neapcietinait savas sirdis kā sarūgtinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī. (Ebr.3:7-8)

 

Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. (Ebr.3:14)

 

Tas īsumā par draudzes paņemšanu, kad tas notiks un kā, un ko par to saka Bībele, Dieva Vārds.

Skatījumu skaits: 672 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt