Galvenie » 2014 » Jūlijs » 30 » Darbi - ļaunie darbi
15:27
Darbi - ļaunie darbi

Diemžēl cilvēki dara ne tikai labos darbus, bet arī ļaunos.


Ar ko tas viss iesākās? Kādēļ cilvēki dara ļaunus darbus, un kādi tie ir?


Tas viss iesākās Ēdenes dārzā, kur pirmais cilvēks Ādams nepaklausīja Dievam un baudīja laba un ļauna atzīšanas koka augļus.


1Moz.3:6 Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.


Un ar to arī viss iesākās. Sātans dabūja virsroku pār cilvēku un pakļāva to savai gribai. Drīz vien jau pirmais cilvēks tika nokauts.


1Moz.4:8 Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva.


Un grēka sekas bija tik briesmīgas, ka visi cilvēki zemes virsū bija samaitāti.


1Moz.6:5 ...cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu.


Ikviens cilvēks, kurš dzīvoja zemes virsū tanī laikā, bija samaitāts, izņemot Noa un viņa ģimeni.


1Moz.6:11-12 Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu. Un skatīja Dievs to zemi, un redzi, tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes.


Dieva Vārds saka, ka tā, "...kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās." (Lk.17:26)


Tātad pirms Jēzus Kristus atnākšanas cilvēki būs tikpat samaitāti, kā pirms Noasa plūdiem. Un to mēs šodien arī varam redzēt.


2.vēstulē Timotejam Pāvils raksta: "Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs

 • patmīlīgi,
 • mantas kārīgi,
 • lielīgi,
 • augstprātīgi,
 • zaimotāji,
 • nepaklausīgi vecākiem,
 • nepateicīgi,
 • neganti,
 • cietsirdīgi,
 • nesamierināmi,
 • apmelotāji,
 • nesavaldīgi,
 • nesavaldāmi,
 • labā nīdēji,
 • nodevēji,
 • pārsteidzīgi,
 • uzpūtīgi,
 • mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu,
 • izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami..."(2Tim.3:1-5)

Līdzīgi viņš raksta arī vēstulē Romiešiem: "Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem:

 • netaisnību,
 • samaitātību,
 • iekāri,
 • ļaunumu,
 • skaudību,
 • slepkavību,
 • ķildām,
 • krāpšanu,
 • ļaunprātību,
 • mēlnesību,

 kļuvuši par

 • neslavas cēlājiem,
 • Dieva nicinātājiem,
 • nekauņām,
 • augstprāšiem,
 • lielībniekiem,
 • ļauna izdomātājiem,
 • vecākiem nepaklausīgiem,
 • bezprātīgiem,
 • neuzticamiem,
 • cietsirdīgiem,
 • nežēlīgiem." (Rom.1:29-31)

Raugoties uz šodienas pasauli, mēs varam redzēt, ka Dieva Vārds tiešām ir piepildījies, šie vārdi ir šodienas ikdiena.


Ir daļa cilvēku, kuri dara labos darbus, un daļa, kuri dara ļaunos darbus.


Un interesanti ir tas, ka Bībele saka, ka gan par labajiem darbiem, gan arī par ļaunajiem darbiem katrs cilvēks saņems atalgojumu.


Jes.3:10-11  Lieciniet par taisno, ka viņam labi klāsies, jo viņš baudīs sava darba augļus. Bet bēdas bezdievim! Jo viņam labi nebūs: viņam atmaksās pēc viņa roku darba.


Rom.2:6-8 Jo Viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, Viņš dos mūžīgu dzīvību. Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklausa patiesībai, bet seko netaisnībai - dusmas un bardzība!


2Kor.5:10 Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis - vai labu vai ļaunu.


Mt.13:41-43 Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!


Atkl.20:12-13 Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos; un tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem.


Tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem.


Cilvēku ļaunie darbi ir grēka sekas, grēka augļi. Grēks ir seku lauks.


Un interesanti ir tas, ka pirms Jēzus atnākšanas Jānis Kristītājs sludināja atgriešanos no grēkiem.


Mt.3:2 Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.


Mt.3:10 Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts; un ikviens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī.


Un arī Jēzus Kristus ne tikai dziedināja slimos, ne tikai izdzina ļaunos garus, ne tikai sludināja Valstības evaņģēliju, bet arī sludināja atgriešanos no grēkiem.


Mt.4:17 No tā laika Jēzus iesāka sludināt, sacīdams: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi."


Mt.7:19 Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī.


Lk.13:3  bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā.


Pamatmērķis Jēzus sludināšanai, dziedināšanai un atbrīvošanai bija tas, lai cilvēki atgrieztos no grēkiem.


Mt.11:20 Tad Viņš iesāka norāt tās pilsētas, kur Viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, ka tās no grēkiem neatgriezās.


Arī mēs šodien redzam daudzus brīnumus, kurus dara Dievs mūsu dzīvēs, bet varbūt turpinām darīt savus ļaunos darbus.


Caur pravieti Jesaju Dievs saka: Mazgājieties, šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni! (Jes.1:16-17)


Cilvēka ļaunums nāk no viņa sirds: Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. (Mt.15:19)


Tāpēc ir svarīgi, lai cilvēka sirds pilnībā būtu atdota Jēzum, lai Jēzus būtu Kungs pār cilvēka sirdi. Ne velti mēs ieaicinām Jēzu savā sirdī, pieņemot Viņu par Glābēju un Kungu, jo no tā, kāda ir cilvēka sirds, tāds ir arī pats cilvēks. Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu. Jo no sirds pārpilnības mute runā.(Lk.6:45)


Tāpēc ir svarīgi, ar ko ir piepildīta cilvēka sirds. Arī Salamans kādreiz rakstīja: "Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!" (Sal.pam.4:23)


Tātad - lai izmainītu cilvēka augļus, sākumā ir jāizmaina nevis koks, bet tā sakne. Jo kāda ir sakne, tāds ir arī koks, un kāds ir koks, tādi ir arī viņa augļi.


Tas nozīmē, ka mums sākumā ir jāizmaina cilvēka sirds, un tad arī gan cilvēks, gan arī viņa darbi tiks izmainīti.


Dievs rokas dziļi un Viņš skatās uz saknēm, t.i. - Dievs skatās uz cilvēka sirdi: "Tas Kungs raugās no debesīm, Viņš redz visus cilvēku bērnus; no tās vietas, kur Viņa tronis, Viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus; Viņš īpatnēji izveidojis visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus." (Ps.33:13-15)


Tātad, lai izmainītu cilvēka darbus, nepietiek cilvēkam pašam izmainīties, bet ir jānotiek radikālai pārmaiņai cilvēka sirdī.


Ja mežābele nes sliktus, negaršīgus augļus, tad nepietiek to tikai nocirst. No celma izaugs tāda pati mežābele ar tādiem pat sliktiem un negaršīgiem āboliem. Šis koks ir jāizrauj ar visu sakni, un tā vietā ir jāiestāda jauns koks ar visu sakni, un tad tā augļi būs savādāki.


Līdzīgi dara arī Dievs.


Viņš redz cilvēka samaitāto dabu un redz, ka tā der vienīgi pazušanai. Un ko Dievs dara? Viņš katram, kas tic uz Jēzu, dod jaunu dievišķo dabu ar jaunu raksturu, ar jaunām tieksmēm.


Rom.8:3-4 Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet Garam.


Ef.2:15 atceldams pats Savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai Sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru.


1Jņ.3:9 Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis.


Bet viss iesākas ar sakni - ar cilvēka sirdi: Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. (Rom.10:9-10)


Tātad - tad, kad cilvēka sirdī notiek radikāla pārmaiņa, tikai tad izmainās arī pats cilvēks un viņa darbi.


2Kor.3:3 Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm.


2Kor.3:14-16  Bet viņu sirdis tika nocietinātas; jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek un, lasot Veco Derību, nevar tikt atsegts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm. Bet, līdzko atgriežas pie Tā Kunga, tur sega tiek noņemta.


2Kor.4:6 Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.


2Kor.5:12 Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ne ar to, kas sirdī.


2Kor.5:17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.


2Kor.1:22 Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis Gara ķīlu mūsu sirdīs.

Un tikai no mums ir atkarīgs, kam mēs savā dzīvē dosim vietu:

 • vai vecajai Ādama dabai,
 • vai arī Dieva dotajai jaunajai Kristus dabai?

Ef.4:24 ...un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā.


Kol.3:10 Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.


Par šo cīņu, kas notiek cilvēka iekšienē pēc viņa tapšanas par jaunu radījumu, raksta apustulis Pāvils vēstulē Romiešiem 6.-8.nodaļai.


Tātad, lai cilvēks pārstātu darīt ļaunos darbus, sākumā ir nepieciešams cilvēkam nevis laboties, bet ir nepieciešama radikāla pārmaiņa cilvēka sirdī.


Un tikai tad, kad ir notikusi pārmaiņa cilvēka sirdī, Dievs cilvēku izmaina no iekšienes un attiecīgi izmainās viņa darbi.


Vilks nekļūs par aitu, ja tam uzģērbs aitādu. Tāpat arī aita nepārstās būt par aitu, ja tai nocirps vilnu.


Mt.23:26 Aklo farizej! Šķīstī papriekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpuse top šķīsta.


Mt.13:21 ...bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs.


Ne āriene nosaka to, kāds ir cilvēks, bet viņa iekšiene. Un attiecīgi, kāda ir cilvēka iekšiene, tāda ir arī viņa āriene. Kāds koks, tādi augļi. Kāda sakne, tāds arī koks un tā augļi.


Ļausim, lai Kristus var augt mūsu sirdīs, darīt mūs Sev līdzīgus, un tad arī parādīsies Viņa augļi mūsos un caur mums.

Skatījumu skaits: 580 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt