Galvenie » 2017 » Aprīlis » 24 » Atkrišana
00:43
Atkrišana

Pētot Rakstus, mēs redzam, ka laiku beigās būs nevis atmoda, bet gan atkrišana no ticības. Kā tad tā izpaužas?

 

Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. (2Tes.2:3-4)

 

Bībele saka, ka neilgi pēc apustuļa Pāvila iesāksies lielā dēmoniskā atkrišana!

 

Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi.  (Ap.d.20:29-30)

 

Un apustulis Jānis raksta šādus vārdus:

Bērniņi, ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies; no tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. (1Jņ.2:18)

 

Kā mēs zinām no vēstures, pirmā Jāņa vēstule tika uzrakstīta apmēram 30 gadus pēc apustuļa Pāvila nāves, un viņš jau saka, ka ir pēdējā stunda! Vēl jo vairāk šodien!

 

Kā tad izpaužas šī atkrišana? Jo ne reizi vien ir dzirdēts, ka atkritēji ir tie, kuri neatzīst Jēzu par Dievu. Vai patiešām tas tā ir? Un tā, mēs lasām:

Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, 
padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta. 
Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji saņemtu tās ar pateicību. 
Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; 
jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūgšana. (1Tim.4:1-5)

 

Šeit mums tiek atainota pavisam skaidra atkrišanas aina. Tas ir, šeit ir rakstīts, ka ļaudis sāka sekot dažādiem dēmoniem. Un kā izpaudās šī sekošana? Aizliegumā doties laulībā, aizliegumā baudīt kaut kādus produktus. Un šeit mēs varam ieraudzīt ļoti skaidru atkrišanas ainu. Par ko šeit iet runa? Mēs redzam katoļu baznīcas aprakstu. Tanī ir aizliegums doties laulībā priekš priesteriem, tāpat arī aizliegums uz noteiktiem produktiem tā saucamā gavēņa laikā. Gavēšana - tā ir atteikšanās no visiem pārtikas produktiem gavēšanas laikā, bet šeit tiek piedāvāts atturēties no piena un gaļas produktiem. Par ko tas liecina? Tas liecina par dēmonisko atkrišanu.

 

Mēs zinām no vēstures, ka katoļu baznīca centās pārrakstīt bībeli, no viena Dieva izveidojot trīs Dievus vienā, tāpat arī no Jēzus, kā Dieva dēla izveidojot Dievu, tāpat arī nomainīja atpūtas dienu no sabata (sestdienas) uz svētdienu! Visas šīs maldu mācības pārņēma arī visas baznīcas (draudzes), kuras parādījās pēc katoļu baznīcas. Un pat tā saucamās reformācijas laikā, netika izdarīts absolūti nekas, lai atteiktos no elkdievības, kuru atnesa katoļu baznīca.

 

Visa šī atkrišanas sistēma, struktūra šodien veido lielo netikli Bābeli. Tur ir ne tikai katoļi, bet arī pareizticīgie, protestanti, baptisti, adventisti, vasarsvētki, harizmāti un visi tie, kuri atrodas zem atkritējas baznīcas elkiem, t.i. zem katoļu baznīcas elkiem.

 

Kā mēs zinām no vēstures, šī baznīca nogalināja miljoniem nevainīgus ļaudis, tai skaitā arī tos, kuri atmaskoja viņu elkdievību. Un šodien tiem, kuri ir piedzimuši no augšienes, ir tikai viena Dieva pavēle: 

Izeita no viņas, Mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības. Jo viņas grēku darbi sniedzas līdz debesīm, un Dievs ir pieminējis viņas noziegumus. (Atkl.18:4-5)

 

Vēl kāda Rakstu vieta, kur ir rakstīts, ka visa šī atkrišanas sistēma atrodas zem dēmonu vadības:

Tā kļuvusi par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu mitekli un par visu nešķīsto un ienīsto putnu mitekli. Jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīna. (Atkl.18:2-3)

 

Mums pašiem vajag tikt skaidrībā par šīm Dieva Vārda patiesībām, jo neviens mūsu vietā to nedarīs. Jūsu "garīgie līderi" nav ieinteresēti tanī, lai jūs pamestu viņu sapulces, jo tad viņi pazaudēs savu ienākumu avotu, tāpat arī atklāsies viņu nepievilcīgā būtība. Tāpēc viņi ar jebkuriem līdzekļiem centīsies jūs noturēt šajā netiklajā atkrišanas sistēmā!

 

Bet jums ir jāpaklausa Dieva Garam, kurš aicina jūs iziet no šīs atkrišanas sistēmas!

 

Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. (Ebr.3:12)

 

Tas Kungs aicina mūs neatkrist no Viņa. Bet to, kas notika katoliskās valdīšanas laikā, nevar nosaukt savādāk, kā par atkrišanu no vienīgā dzīvā Dieva un sekošanu dēmoniem. Tā rezultātā parādījās "Svētās Trīsvienības" elks un Jēzus no Dieva Dēla kļuva par Dievu.

 

Tā ir elkdievība, atkrišana, maldu mācības, sekošana antikrista garam, kurš uzdodot sevi par Jēzu, nolika sevi Dieva vietā un apsēdās ļaužu sirdīs (cilvēka miesā, kas ir Dieva Templis) uz troņa, kā Dievs!

 

Šodien šie lielās netikles elku pielūdzēji ir sagrozījuši visu. Atmaskošanu un patiesības teikšanu šodien viņi sauc par atkrišanu. Bet tā ir atkrišana no dēmoniskās ticības, kurā viņi atrodas un atgriešanās pie dzīvā vienīgā Dieva caur viņa dēlu Jēzu Kristu!

 

Šodien viņi dažādos veidos cenšas apslāpēt patiesību, pat nolādot tos, kuri nepiekrīt atzīt Dievu kā Trīsvienību un Jēzu par Dievu!

 

Interesanta ir šodienas kristietība: viņi svētī tos, kurus Dievs sauc par lāsta bērniem un nolād tos, kuri viņiem patiesību saka!

 

Тiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti. Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas. (2Pt.2:14-15)

 

Šie pieviltie kristieši uzskata šos šarlatānus par saviem vadoņiem, līderiem, mācītājiem, bet tos, kuri atmasko viņu šarlatānismu, lamā un nolād! 

 

Tas liecina par to, ka kristietība šodien nepazīst Dievu, bet kalpo velnam. Dēmoni viņiem uzdodas par Dievu, par Kristu un par Svēto Garu, un viņi "piešņākti" uzskata, ka kalpo Dievam. Bet viņu daba izpauž sevi. Nedaudz uzspiest, un iznāk čūska!

Ja saspiež tādu olu, iznāk odze. (Jes.59:5)

 

Tāpēc viņi nolād tos, kuri viņiem patiesību saka, un svētī sev līdzīgos: tos, kuros čūskas (dēmoni) mājo! Tāpēc viņi ir pieraduši melot, apmelot, iedzīvoties uz citu rēķina, viņi vienkārši parāda sava tēva velna dabu! Un tādēļ viņiem ir grūti pieņemt pavisam vienkāršu patiesību, ka Dievs ir viens, un tāpēc viņiem ir viegli kalpot dažādiem elkiem: trīsgalvainiem, divgalvainiem un citiem.

 

Tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. (Atkl.13:11) Līdzīgi kā viltus pravietis, rīkojas arī mūsdienu kristietība: lielās ar Jēzu, bet parāda sātana dabu.

 

Tikai bībelīgā Jēzus vietā viņiem ir savs, izdomāts "Jēzus", kuru viņi ir nolikuši Dieva vietā, tādā veidā sagatavojot ceļu antikristam.

 

Tāpēc vēl jo vairāk mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, klausoties visāda veida mācītājus, kuri izskaidro bībeli pēc sava prāta un iegribām, kas tiek vadīti no dēmoniem, nevis no Dieva Gara.

 

Tavs paša ļaunums tev kļuvis par nelaimi, un tava neuzticība ieved tevi sodā. Tādēļ tev jāatzīst un jāsaprot, cik ļauni un bēdīgi ir tas, ka tu esi atstājis To Kungu, savu Dievu, un ka tev nav vairs pret Mani bijības!" tā saka Dievs, Tas Kungs Cebaots. (Jer.2:19)

 

Mums visiem ir jāpārskata savi ceļi, un ja esam nomaldījušies no dzīvā un vienīgā Dieva, tad dziļā grēku nožēlā jāgriežas atpakaļ un jānožēlo sava elkdievība. Tas Kungs ir labs un Viņš atkal apžēlosies par mums un sūtīs mums savu palīdzību!

 

Vai tiešām mēs būsim tik naivi, ka uzticēsim viltus mācītājiem savu nākotni un likteni, un atdosim savas dvēseles viņu rokās?

 

Ja bībele saka, ka Dievs ir viens vienīgs, kā pēkšņi Viņš ir kļuvis trīsvienīgs? Ja Dievu neviens nekad nav redzējis un nespēj Viņu ieraudzīt, kā pēkšņi par Dievu kļuva Jēzus, kuru daudzi redzēja un aptaustīja? Ja Dievs ir Gars, kā pēkšņi Viņš atnāca miesā un miesā uzgāja atpakaļ debesīs? Ja Dievs nevar izmainīties, kā pēkšņi Viņš izmainījās un atnāca cilvēka miesā? Ja Dievs nevar nomirt, kā pēkšņi Jēzus nomira, ja viņš ir Dievs?

 

Uzdodiet sev šos jautājumus un jūs redzēsiet, ka "trīsvienīgā dieva" teoloģija neiztur Dieva Vārda pārbaudi, jo tā ir maldu mācība!

 

Vai jūs esat gatavi izmainīties, un sekot Dieva Gara aicinājumam, lai atstātu savu elkdievības, atkrišanas un pievilšanas ceļu?

Skatījumu skaits: 553 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt