Galvenie » 2018 » Aprīlis » 15 » Aizlūgšanas spēks
14:16
Aizlūgšanas spēks

Mēs bieži domājam, ka tā, kā Dievs to ir nolēmis, tā tas noteikti notiks un, ka mēs tur vairs neko nevaram izdarīt; ka tā ir, tā saucamā, nolemtība. Taču tas tā nav.

 

Dievs nevēlas no mums paklausīgus vergus vai robotus, kuri tikai akli izpilda sava Kunga gribu, Dievs mūs neradīja par robotiem vai vergiem, bet - par cilvēkiem, ar kuriem Viņš rēķinās. Dievs vēlas sadraudzību, nevis tikai verdzisku padevību. Sadraudzība izpaužas abpusējā sapratnē. Sadraudzība nav monologs no vienas vai otras puses, bet sadraudzība ir dialogs, kad abas puses vairāk cenšas izprast un iepazīt viena otru.

 

Ja Dievs būtu vēlējies tikai verdzisku padevību, tad Dievs nebūtu radījis cilvēku, bet būtu radījis Sev robotus, vai arī paklausīgus suņus, kuri paklausa katram sava saimnieka mājienam. 

 

Taču Dievs radīja cilvēku, kā unikālu būtni, pēc Savas līdzības un veidola.

 

Dievs vēlas Sev līdzstrādniekus.

 

Dievs vēlas, lai mēs piekristu celt Viņa Valstību. Viņš vēlas mūs lietot, bet Viņš vēlas zināt arī mūsu domas par to, ko Viņš dara, jo zemi Viņš deva cilvēku bērniem.

 

Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi." (1Moz.1:28)


Mēs kādreiz domājam, ka tad, kad Dievs mums kaut ko saka, ka tas noteikti tā būs un, ka tā piepildīsies, un, ka nekas to vairs nevar izmainīt.
 

Šeit mēs paskatīsimies Bībelē, ko mums saka Dieva Vārds par šo lietu.
 

Atcerēsimies, ka Dievs no mums vēlas dialogu.
 

Tas visuvarenais Kungs ļāva man skatīt šādu parādību. Un redzi, tur stāvēja kāds, kas laida siseņus pasaulē, kad sāka zaļot atāls; šis atāls bija tas, kam bija jāizaug pēc pirmās ķēniņa pļaujas. Kad siseņi bija visā zemē zāli noēduši, es teicu: "Ak, Kungs, Kungs, esi žēlīgs! Kas gan palīdzēs Jēkabam pastāvēt, jo viņš pats jau tā ir niecīgs!" Tad Tam Kungam kļuva notikušā žēl, un Viņš teica: "Tas nenotiks!" 
Dievs Tas Kungs man lika atkal skatīt parādību. Un redzi, Dievs Tas Kungs aicināja uguns liesmu, lai ar to sodītu; tā iznīcināja dziļās dzelmes un aprija aramo zemi. Tad es lūdzu: "Ak, Kungs, Kungs, mitējies taču! Kas palīdzēs Jēkabam pastāvēt, jo viņš pats jau tā ir tik niecīgs?" Tad Tam Kungam kļuva arī tā žēl, un Tas Kungs, Visuvarenais, teica: "Tam nebūs notikt!" (Am.7:1-6)


Šeit mēs redzam šādu ainu: Dievs Tas Kungs Amosam saka, ka Viņš ir nolēmis kaut ko izdarīt, taču Amoss iestājas par savu zemi Dieva priekšā, un Tas Kungs divas reizes atceļ Savu spriedumu.


Skatāmies tālāk:
Un tie cēlās agri no rīta un upurēja dedzināmos upurus un pienesa pateicības upurus, un tad tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. 
Tad Tas Kungs runāja uz Mozu: "Ej, nokāp zemē! Tava tauta, kuru tu esi izvedis no Ēģiptes zemes, dara lielu grēku. Tie ātri novirzījušies no tā ceļa, ko Es tiem pavēlēju; tie ir darinājuši sev lietu teļa tēlu un ir to pielūguši, un tam upurējuši un sacījuši: šis ir tavs dievs, Israēl, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes."
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: "Es esmu vērojis šos ļaudis, un redzi, tie ir spītīgi ļaudis. Un nu laid Mani, ka Manas dusmas iedegtos pret tiem un ka Es izdeldēju tos; bet tevi Es darīšu par lielu tautu."
Tad Mozus par viņiem aizlūdza Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, un sacīja: "Ak, Kungs! Kāpēc Tavas dusmas iedegušās pret Tavu tautu, kuru Tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? Vai ēģiptieši lai saka: Viņš tos ir ievedis postā, lai tos nogalinātu kalnos un lai tos izdeldētu no zemes virsus? Remdini Savu dusmu karstumu un apžēlojies par Savu tautu, ka Tu to neizposti. Piemini Ābrahāmu, Īzāku un Israēlu, Savus kalpus, kuriem Tu, zvērēdams pie Sevis, esi solījis un sacījis: Es vairošu jūsu pēcnācējus kā debesu zvaigznes; un visu šo zemi, par ko esmu runājis, Es došu jūsu pēcnācējiem par mūžīgu mantojumu."
Tad Tam Kungam kļuva žēl tā ļaunuma, ko Viņš Savai tautai bija gribējis darīt. (2Moz.32:6-14)


Dievs vēlas iznīcināt Izraēla tautu, bet Mozus iestājas par savu tautu, un Dievs atceļ Savu spriedumu.


Un Tas Kungs sacīja: "Brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņu apgrēcība ir ļoti smaga. Es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegusi Mani, vai ne; to Es gribu uzzināt."
Un vīri nogriezās no turienes un gāja uz Sodomu; bet Ābrahāms stāvēja vēl Tā Kunga vaiga priekšā. Un Ābrahāms tuvojās Viņam un sacīja: "Vai Tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo? Varbūt atrastos piecdesmit taisnie šinī pilsētā? Vai Tu tiešām iznīcināsi tos un nesaudzētu šo vietu to piecdesmit taisno dēļ, kas ir viņas vidū? Nemūžam Tu tā nedarīsi, ka liksi mirt taisnajam ar bezdievi, ka taisnais būtu līdzīgs bezdievim. Nemūžam! Vai visas pasaules soģis nedarīs taisni?"
Un Tas Kungs sacīja: "Ja Es Sodomas pilsētā atradīšu piecdesmit taisnus, Es saudzēšu visu šo vietu viņu dēļ."
Un Ābrahāms atbildēja un sacīja: "Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni. Varbūt pieci iztrūkst no piecdesmit taisniem, vai Tu tad arī šo piecu dēļ iznīcinātu visu pilsētu?" 
Un Viņš sacīja: "Nē, Es neiznīcināšu, ja atradīšu tur četrdesmit piecus."
Un tas turpināja runāt ar Viņu un sacīja: "Var būt, ka tiek atrasti tur četrdesmit." 
Un Viņš sacīja: "Nē, Es to nedarīšu šo četrdesmit dēļ."
Un tas sacīja: "Lūdzams, nedusmojies, mans Kungs, ka es gribu runāt; varbūt tur atrastos trīsdesmit?" 
Un Viņš sacīja: "Es to nedarīšu, ja tur atrastos trīsdesmit."
Un tas sacīja: "Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu; varbūt tur atrastos divdesmit?" 
Un Viņš sacīja: "Es to neizpostīšu šo divdesmit dēļ."
Un tas sacīja: "Kaut nedusmotos mans Kungs. Es runāšu vēl reizi; varbūt atrastos tikai desmit?" 
Un Viņš atbildēja: "Es to neizpostīšu šo desmit dēļ." (1Moz.18:20-32)


Dievs nolemj iznīcināt Sodomu un Gomoru, taču Ābrahāms iestājas par šiem cilvēkiem, un viņam pat izdodas Dievu pierunāt no 50 līdz pat 10 taisniem cilvēkiem, ja tādi atrastos šīs pilsētas iedzīvotāju vidū. Un Dievs apsola pasargāt pilsētu, ja šādi cilvēki atrastos.


Jona iesāka staigāt pa pilsētu un paveica veselas dienas gājumu, viņš sludināja un teica: "Vēl tikai četrdesmit dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta!"
Tad Ninives ļaudīs radās ticība Dievam, viņi izsludināja gavēni, un liels un mazs uzvilka mugurā maisu. Un, kad tas kļuva zināms Ninives ķēniņam, viņš uzcēlās no sava troņa, novilka savu purpuru, ietērpa savu miesu maisa drānās, sajozās un apsēdās pelnos.
Tad viņš lika Ninivē ar uzsaukumu zināmu darīt: "Pēc ķēniņa un augstāko varas nesēju pavēles stājas spēkā šāds rīkojums: ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis nedrīkst nekādu ēdienu, nedz ēdamo baudīt; lopus nedrīkst dzīt ganos, nedz arī viņus dzirdīt ar ūdeni; bet cilvēki un lopi lai tērpjas maisu drānās un lai jo gauži piesauc Dievu, un lai ikviens atgriežas no sava ļaunā ceļa un no varasdarba, ko tas ar savām rokām dara! Kas gan lai zina? Varbūt Dievam paliek mūsu žēl un Viņš ļaujas novērst Sevi no Savām bargajām dusmām, tā ka mēs nepazūdam!"
Un, kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad Viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko Viņš bija teicies viņiem nodarīt, un Viņš viņiem to nenodarīja. (Jon.3:4-10)


Šeit visa tauta nožēlo grēkus un Dievs atceļ Savu spriedumu pār šo pilsētu.


Tātad, no šīm Rakstu vietām mēs redzam, ka Dievs saka, ka Viņš kaut ko izdarīs, un tad rodas kāds cilvēks, vai ļaužu grupa, kuri lūdz Dievu izmainīt Viņa lēmumu, un Dievs uzklausa viņus.


Šeit es redzu principu, kuru mēs varam pielietot savā lūgšanas un kalpošanas darbā.


Mēs Dieva priekšā varam iestāties par cilvēkiem un pilsētu, un Dievs var atcelt Savu spriedumu pār šo pilsētu vai ļaudīm, kuru Viņš ir nospriedis izdarīt viņu grēku dēļ.


Dievs vēlas no mums dialogu, nevis monologu. Dievs vēlas, lai mēs aktīvi piedalītos Viņa celtniecības darbā, kuru Viņš veic caur cilvēkiem - tas ir - caur mums - Viņa bērniem.


Un tikai no mums ir atkarīgs, cik daudz mēs vēlamies iepazīt savu Tēvu, kurš ir debesīs; kādu mēs vēlamies Viņu redzēt? Kā bargu un nepierunājamu Dievu, vai arī kā mīlošu un pretimnākošu, laipnu Tēvu. Tā ir mūsu izvēle: būt par Viņa bērniem, vai arī savas nezināšanas dēļ atrasties maldos.


Lūgsim, "...lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā." (Ef.1:17-21)


Mēs dzīvojam starp neticīgiem cilvēkiem, un zinām, ka "...visa pasaule ir grimusi ļaunumā." (1Jņ.5:19)


Ir arī rakstīts, ka "...grēka alga ir nāve..." (Rom.6:23)


Mēs zinām, ka neticīgie cilvēki ļoti bieži grēko, to pat neapzinādamies. Par to viņi ir pelnījuši pazudināšanu. Taču Dievs nevēlas, ka kāds aizietu pazušanā, bet, ka "...visi cilvēki tiek izglābti..." (1Tim.2:4)


Taču tādēļ, lai tas notiktu, ir nepieciešams, lai kāds iestātos par šiem cilvēkiem Dieva priekšā. Tāpēc arī apustulis Pāvils raksta, lai mēs lūgtu "...par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā..." (Tim.2:1-2)


Un kas zin', varbūt Dievam paredzamā ļaunuma kļūs žēl, un Viņš apžēlosies par šiem cilvēkiem, atcels Savu spriedumu, un dāvās šiem cilvēkiem glābšanu.


Un tad mēs līdzīgi Izraēlam varēsim gavilēt un priecāties:

"Priecājies, Ciānas meita! Gavilē, Israēl! Priecājies un gavilē no visas sirds, tu Jeruzālemes meita. Jo Tas Kungs ir atsvabinājis tevi no soda un novērsis no tevis tavus ienaidniekus. 
Tas Kungs, Israēla ķēniņš, ir pie tevis. Ļaunuma tu vairs neredzēsi.
Tanī pašā dienā sacīs Jeruzālemei: nebīsties, Ciāna! Nenolaid savas rokas bezspēcībā! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs; Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs Savu prieku par tevi." (Cef.3:14-17)


Mēs savu grēku dēļ bijām pelnījuši nāvi. Taču bija kāds cilvēks, kurš iestājās par mums Dieva priekšā. Šis cilvēks bija Jēzus Kristus, kurš uzņēmās mūsu vainas un grēkus, un pārkāpumus, un slimības uz sevi, mūsu vietā samaksāja par grēkiem ar savām asinīm, izpirka mūs, un deva mums mūžīgo dzīvību.


Dievs atcēla Savu spriedumu pār mums, kuru bija nolēmis, ka mūsu grēku dēļ mums ir jāmirst; jo bija kāds, kurš iestājās par mums.


Un Dievs vēlas, lai mēs iestātos par citiem cilvēkiem un pat pilsētām un tautām Viņa priekšā, lai glābšana nonāktu arī pie šiem cilvēkiem, lai viņi savu grēku dēļ neaizietu bojā.


Un jo grēcīgāka ir tauta, jo vairāk tai ir nepieciešama glābšana, un jo lielākas izredzes tai ir saņemt piedošanu. "Patiesi Es jums saku: muitnieki un netikles drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs."(Mt.21:31)


Dievs deva zemi cilvēkiem, taču cilvēks to atdeva sātanam. Un tagad no cilvēka ir atkarīgs, vai viņš ieaicinās Dievu savā dzīvē un zemē, jo tikai caur Jēzu Kristu mēs atgūstam to stāvokli Dieva priekšā, kāds mums bija pirms Ādama grēkā krišanas.


Dievs neiejaucas ar varu cilvēka dzīvē, taču Viņš to var izdarīt pēc cita cilvēka aizlūgšanas. Un Dievs vēlas izmainīt katra cilvēka dzīvi. Dievs nevēlas, lai cilvēki dzīvotu pakļauti sātanam, bet vēlas, lai cilvēkam būtu pareizas prioritātes.


Dievs meklē, lai kāds iestātos par cilvēkiem. Viņš to darīja jau sen. "Un Viņš redzēja, ka nav neviena, un brīnījās, ka nav aizstāvja..." (Jes.59:16)


Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi Manā priekšā, ka Es ar Savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet Es neatradu neviena. (Ec.22:30)


"...mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns..." (1Jņ.2:1), bet neticīgajiem - kas viņus aizstāvēs? Savu grēku dēļ viņi ir pelnījuši nāvi, bet mēs visi kādreiz bijām tādi. Dievs mūs izglāba un Viņš vēlas izglābt arī šos cilvēkus. Bet Viņš to nevar izdarīt, ja cilvēks pats neaicina Viņu savā dzīvē, vai arī, ja neatrodas kāds cilvēks, kas aizlūdz par šo cilvēku.

Skatījumu skaits: 319 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt